Bauleistung - 267809-2022

20/05/2022    S98

Polska-Kraków: Roboty budowlane

2022/S 098-267809

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 084-223207)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 382850573
Adres pocztowy: Królewska 57
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-081
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Kochan
E-mail: wojciech.kochan@armk.pl
Tel.: +48 601430990
Adresy internetowe:
Główny adres: http://armk.pl/powyzej-30000-euro
Adres profilu nabywcy: www.armk.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie

Numer referencyjny: Postępowanie nr 3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie.

1.1 Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.

1.2 Opis inwestycji – Budowa obiektu jest podyktowana potrzebą zapewnienia siedziby dla orkiestr miejskich (Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis). Budowa budynku usługowego „Krakowskie Centrum Muzyki” na działkach nr 321/1, 321/2 i 322/5 wraz z: - instalacjami wewnętrznymi w budynku - instalacjami wewnętrznymi w terenie - infrastrukturą drogową (wewnętrzny układ drogowy i stanowiska postojowe) - zbiornikiem retencyjnym z pompownią - rozbiórką obiektów oraz instalacji istniejących na terenie inwestycji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-223207

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 10

Powinno być:

Okres w miesiącach: 18

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 29/08/2022
Powinno być:
Data: 19/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: