Bauleistung - 267817-2022

20/05/2022    S98

Polen-Lubin: Bau von Stadien

2022/S 098-267817

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 071-188100)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6922285089
Postanschrift: Odrodzenia 28b
Ort: Lubin
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Sadzikowska
E-Mail: joanna.sadzikowska@rcslubin.pl
Telefon: +48 768460828
Fax: +48 767561100
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://rcslubin.pl/o-rcs/przetargi
Adresse des Beschafferprofils: http://rcslubin.pl/o-rcs/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III Kategorii, ustalonych przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA według klasyfikacji WA i PZLA w Lubinie

Referenznummer der Bekanntmachung: RCS.ZP.7.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45212224 Bau von Stadien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego przewidzianego dla stadionów III Kategorii, ustalonych przez Komisję Obiektów i Urządzeń PZLA według klasyfikacji WA i PZLA, wraz z areną, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym oraz kompletną infrastrukturą techniczną na terenie RCS Sp. z o.o. ul. Odrodzenia 28b, obręb 5 miasta Lubina”.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kompletnej infrastruktury towarzyszącej, kompleksowego wyposażenie obiektu (pod klucz), uzyskanie świadectwa certyfikacji III kat. PZLA według klasyfikacji WA i PZLA z terminem ważności minimum 10 lat, które należy uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, kompleksową na koszt Wykonawcy obsługę serwisową wszystkich systemów instalacyjnych (technologicznych) i urządzeń wbudowanych w obiekt w okresie rękojmi i gwarancji.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia i dokumentacja projektowa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 071-188100

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:

12.05.2022 godz. 9:00

muss es heißen:

27.05.2022 godz. 9:00

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Jednocześnie w związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z .04.2022r. str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art.. 2ustawy, stosuje się sankcje polegające na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Pzp.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Rozdziale IV, który otrzymuje kolejny punkt nr 3 i 4:

3. Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105, 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014. Dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014 str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 na mocy art. 1 pkt. 23 tego rozporządzenia.