Bauleistung - 267819-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Košice: Stavebné práce na kladení potrubného vedenia

2022/S 098-267819

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 012-025505)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36570460
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Košice-Sever
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04248
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Telefón: +421 424443891
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.vodarne.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem

Referenčné číslo: VVS_PL_12_2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
45231110 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetná stavba rieši zásobovanie pitnou vodou všetkých obývaných objektov miestnej časti Ploské - Ortáše, ktoré sú dostupné z verejných komunikácií. Stavba vodovodu je líniová podzemná stavba, objekt čerpacej stanice a vodojemu sú nadzemné objekty. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 012-025505

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 23/05/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 27/06/2022
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 24/05/2022
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 28/06/2022
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: