Bauleistung - 267823-2022

20/05/2022    S98

Polen-Olsztyn: Bau von Straßen mit einer Fahrbahn

2022/S 098-267823

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 057-148162)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Nationale Identifikationsnummer: 7392974001
Postanschrift: ul. Pstrowskiego 28 b
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 10-602
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Ciesielska - Jasińska
E-Mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Telefon: +48 895231964
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.olsztyn.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zdw.olsztyn.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja dw nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa dw nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW/NZP.IP/PN-1/3220/18/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233225 Bau von Straßen mit einer Fahrbahn
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Kwietniewo – nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa-Kwietniewo”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie Elbląskim, gmina Rychliki. Droga przebiega przez następujące miejscowości: Sójki, Protowo, Krupin

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 527 od granicy województwa do Kwietniewa. Początek odc. zlokalizowany jest na granicy województwa w km 3+290. Koniec odc. zlokalizowany przed miejscowością Kwietniewo w km 9+500.

Długość odcinka łączenie wynosi ok. 6,21 km.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 057-148162

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 22/04/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres w jakim oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 20/07/2022
muss es heißen:
Tag: 30/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 22/04/2022
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 12:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

w związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu zmienionym / określonym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zwanym danej rozporządzeniem) oraz ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej ustawą) – Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wskazującego brak podstaw wykluczenia w przedmiotowym postępowaniu odnośnie przesłanek określonych w pkt. 6.7 SWZ na wzorze załączonym do niniejszej SWZ – załącznik nr 14. Do złożenia takiego oświadczenia zostanie wezwany wyłącznie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona.