Bauleistung - 267828-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Košice: Bauarbeiten für Abwasserkanäle

2022/S 098-267828

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 230-602073)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36570460
Postanschrift: Komenského
Ort: Košice-Sever
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04248
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Anton Gardian
E-Mail: info@mpprofit.sk
Telefon: +421 424443891
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.vodarne.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV

Referenznummer der Bekanntmachung: SnB_08_2021_VSV
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom stavebných prác je realizácia kanalizácie a ČOV na území obce Streda nad Bodrogom a Viničky. Kanalizácia bude v prevažnej časti realizovaná na miestnych komunikáciách a to zelené pásy, krajnice i spevnené časti komunikácií.

Stavenisko budú tvoriť aj poľnohospodárske pozemky, prístupová cesta do ČOV, prítok do ČOV, vodovodná a elektrická prípojka, samotná ČOV a výtlak do recipientu Bodrog.

Staveniskom kanalizácie sú vedené podzemné a nadzemné vedenia, a to: vodovod, plynovod, spojové káble, NN rozvod vzdušný, miestny rozhlas, telefón. Keďže kanalizácia bude križovať uvedené podzemné vedenia a dôjde aj k súbehu s týmito vedeniami, bude potrebné rešpektovať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Lokalita ČOV je v dostatočnej vzdialenosti od súvislej bytovej zástavby. Jedná sa o ČOV s jemnobublinnou (pneumatickou) aeráciou, s úplnou stabilizáciou kalu a kompletným kalovým hospodárstvom, čomu odpovedá podľa STN 75 6401 pásmo hygienickej ochrany 100 m. Navrhovaná lokalita ČOV spĺňa požiadavky na pásmo hygienickej ochrany podľa STN 75 6401.

Navrhovaná lokalita ČOV je bez stromov. V súčasnosti sa využíva na poľnohospodárske účely. K navrhovanej lokalite

ČOV je v súčasnosti prístup po poľnej ceste, ktorá sa v rámci predmetnej stavby vybuduje na cestu so spevneným

bezprašným povrchom.

Prítokové potrubie odpadovej vody bude vybudované v rámci výstavby kanalizácie. Odtokové potrubie vyčistenej vody -

Výtlak z ČOV bude vybudovaný v rámci výstavby objektu ČOV a bude vedené z čerpacej stanice do recipientu rieky

Bodrog. Výstavba ČOV nemá vplyv na susedné stavby iných stavebníkov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 230-602073

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: