Bauleistung - 267828-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Košice: Stavebné práce na stavbe kanalizácie

2022/S 098-267828

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Práce

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 230-602073)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36570460
Poštová adresa: Komenského
Mesto/obec: Košice-Sever
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04248
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian
E-mail: info@mpprofit.sk
Telefón: +421 424443891
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.vodarne.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Streda nad Bodrogom – Kanalizácia a ČOV

Referenčné číslo: SnB_08_2021_VSV
II.1.2)Hlavný kód CPV
45232400 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom stavebných prác je realizácia kanalizácie a ČOV na území obce Streda nad Bodrogom a Viničky. Kanalizácia bude v prevažnej časti realizovaná na miestnych komunikáciách a to zelené pásy, krajnice i spevnené časti komunikácií.

Stavenisko budú tvoriť aj poľnohospodárske pozemky, prístupová cesta do ČOV, prítok do ČOV, vodovodná a elektrická prípojka, samotná ČOV a výtlak do recipientu Bodrog.

Staveniskom kanalizácie sú vedené podzemné a nadzemné vedenia, a to: vodovod, plynovod, spojové káble, NN rozvod vzdušný, miestny rozhlas, telefón. Keďže kanalizácia bude križovať uvedené podzemné vedenia a dôjde aj k súbehu s týmito vedeniami, bude potrebné rešpektovať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Lokalita ČOV je v dostatočnej vzdialenosti od súvislej bytovej zástavby. Jedná sa o ČOV s jemnobublinnou (pneumatickou) aeráciou, s úplnou stabilizáciou kalu a kompletným kalovým hospodárstvom, čomu odpovedá podľa STN 75 6401 pásmo hygienickej ochrany 100 m. Navrhovaná lokalita ČOV spĺňa požiadavky na pásmo hygienickej ochrany podľa STN 75 6401.

Navrhovaná lokalita ČOV je bez stromov. V súčasnosti sa využíva na poľnohospodárske účely. K navrhovanej lokalite

ČOV je v súčasnosti prístup po poľnej ceste, ktorá sa v rámci predmetnej stavby vybuduje na cestu so spevneným

bezprašným povrchom.

Prítokové potrubie odpadovej vody bude vybudované v rámci výstavby kanalizácie. Odtokové potrubie vyčistenej vody -

Výtlak z ČOV bude vybudovaný v rámci výstavby objektu ČOV a bude vedené z čerpacej stanice do recipientu rieky

Bodrog. Výstavba ČOV nemá vplyv na susedné stavby iných stavebníkov.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 230-602073

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 23/05/2022
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 24/05/2022
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: