Bauleistung - 267832-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Straßenbauarbeiten

2022/S 098-267832

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 094-258357)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: PL823
Postanschrift: ul. Rynek 1
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-064
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewelina Wojtas
E-Mail: przetargi@erzeszow.pl
Telefon: +48 178754636
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.erzeszow.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.erzeszow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane polegające na rozbudowie skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-I.271.31.111.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Roboty będą prowadzone na podstawie decyzji ZRID nr 5/2017, znak: AR.6740.61.39.2017.JB61 z dnia 22.08.2017 r.

Zakres prac:

- przebudowa ul. Mieszka I na długości 120 m w tym budowa chodnika oraz ciągu pieszo rowerowego;

- przebudowa ul. Lwowskiej na długości 270 m - zmiana geometrii skrzyżowania, budowa obustronnych chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej, przebudowa zatok autobusowych, przebudowa kolidujących sieci, nasadzenia zieleni.

Wykonawca uwzględni w ofercie korzyści materialne wynikające z przejęcia materiałów rozbiórkowych.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258357

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Anstatt:

c.d. do Sekcji III.1.1):

4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w druku OFERTA w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

muss es heißen:

c.d. do Sekcji III.1.1):

4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w druku OFERTA w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym w celu wykazania braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: