Bauleistung - 267834-2022

20/05/2022    S98

Polen-Siemianowice Śląskie: Diverse Oberbauarbeiten

2022/S 098-267834

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-219992)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Siemianowice Śląskie- Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 10
Ort: Siemianowice Śląskie
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-100
Land: Polen
E-Mail: pz_drogi2022@um.siemianowice.pl
Telefon: +48 327605371
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.siemianowice.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój infrastruktury drogowej w Siemianowicach Śląskich

Referenznummer der Bekanntmachung: RD.271.5.2022, Zp.rp.14.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego układu komunikacyjnego wraz z przebudową czterech skrzyżowań, w celu odciążenia ruchu samochodowego i tranzytowego w dzielnicy Bańgów oraz Przełajka – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-219992

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1) Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdz. IX SWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, oraz w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn.zm.), dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że:

1.administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10;

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82;

3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Siemianowicach Śląskich”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4.odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6.obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.posiada Pan/Pani:

a.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

b.w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie art. 75 Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

c.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych- z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 Pzp oraz art. 76 Pzp;

d.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 Pzp oraz art. 74 ust. 3 Pzp;

e.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uznają Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

3) Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wygaśnięcia Wstępnej Promesy lub nie otrzymania Promesy.

4)dot. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 30/05/2022 do godziny (czasu lokalnego): 09:00:00

5) Opis sposobu przygotowania oferty został opisany w rozdziałem XV SWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

muss es heißen:

1) Szczegółowe informacje dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania zostały opisane w rozdz. IX SWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, oraz w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn.zm.), dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że:

1.administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10;

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82;

3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Siemianowicach Śląskich”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4.odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

6.obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.posiada Pan/Pani:

a.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;

b.w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie art. 75 Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

c.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych- z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 Pzp oraz art. 76 Pzp;

d.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 Pzp oraz art. 74 ust. 3 Pzp;

e.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uznają Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;

3) Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wygaśnięcia Wstępnej Promesy lub nie otrzymania Promesy.

4)dot. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 01/06/2022 do godziny (czasu lokalnego): 09:00:00

5) Opis sposobu przygotowania oferty został opisany w rozdziałem XV SWZ opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 27/08/2022
muss es heißen:
Tag: 29/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 09:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: