Bauleistung - 267845-2022

20/05/2022    S98

Polen-Tarnobrzeg: Bauarbeiten

2022/S 098-267845

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 071-188115)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
Postanschrift: UL.SZPITALNA 1
Ort: TARNOBRZEG
NUTS-Code: PL824 Tarnobrzeski
Postleitzahl: 39-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Sapielak-Majchrowska
E-Mail: przetargi@szpitaltbg.pl
Telefon: +48 158123209
Fax: +48 158123203
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.szpitaltbg.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarno

Referenznummer der Bekanntmachung: WSz – II.4.291.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Wykonanie robót ogólnobudowlanych;

2) Wykonanie robót sanitarnych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji centralnego ogrzewania;

3) Wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z montażem i dostawą paneli nadłóżkowych i mostów gazowo-elektrycznych;

4) Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Przedmiot zamówienia określa: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, a w zakresie organizacji robót – wizja lokalna Wykonawcy, który uwzględni istniejący stan i związane z tym roboty koniecznych zabezpieczeń i prawidłowej technologii robót oraz transport materiałów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 071-188115

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1) Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentuzamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, zasady składania

oświadczenia zostały określone w pkt V i XIV.1 w części B.

2. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 3.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 Zamawiający żąda:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1.1), w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

muss es heißen:

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1) Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)

2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu

zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, zasady składania

oświadczenia zostały określone w pkt V i XIV.1 w części B.

2. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 3.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 Zamawiający żąda:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1.1), w

zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

d) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020

r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – załącznik nr 15 do SWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 20/08/2022
muss es heißen:
Tag: 27/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:05
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:05
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: