Bauleistung - 267917-2022

20/05/2022    S98

Česko-Ústí nad Labem: Výstavba speciálních zdravotnických budov

2022/S 098-267917

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 40113
Země: Česko
Kontaktní osoba: Monika Ondová
E-mail: monika.ondova@kzcr.eu
Tel.: +420 477117959
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce II.

II.1.2)Hlavní kód CPV
45215120 Výstavba speciálních zdravotnických budov
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Chomutov.

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem plnění vybraného dodavatele je provedení demolice pavilonu „L“ a části pavilonu „C“ Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. a následná výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně stavebních úprav ve stávajícím pavilonu „C“. Předmětem plnění je dále výstavba nadzemního spojovacího koridoru, který propojí nově vybudovaný pavilon se stávajícím pavilonem „D“ Nemocnice Chomutov.

Plnění vybraného dodavatele současně zahrnuje dodávky, montáž a instalaci zdravotnické techniky, včetně jejího uvedení do provozu a provedení všech zkoušek a testů dle platné legislativy. Vybraný dodavatel bude dále zajišťovat související služby zahrnující bezpečnostně technické kontroly, revize a další kontroly instalované techniky, záruční servis a opakované instruktáže zdravotnického personálu po dobu trvání záruční doby dle ujednání smlouvy.

Konkrétní technické parametry předmětu smlouvy jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 24
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Veřejná zakázka bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj 2014-2020

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 2600/2021
Název:

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. - stavební práce II.

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
10/09/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: OHLA ŽS, a.s.
Národní identifikační číslo: 46342796
Poštovní adresa: Tuřanka 1554/115b
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 62700
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 689 142 516.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Veřejná zakázka bude konkrétně financována z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj 2014-2020 č. 98 s názvem „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45215120 Výstavba speciálních zdravotnických budov
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Chomutov.

VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění vybraného dodavatele je provedení demolice pavilonu „L“ a části pavilonu „C“ Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. a následná výstavba nového pavilonu emergency, centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče včetně stavebních úprav ve stávajícím pavilonu „C“. Předmětem plnění je dále výstavba nadzemního spojovacího koridoru, který propojí nově vybudovaný pavilon se stávajícím pavilonem „D“ Nemocnice Chomutov.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 24
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 693 099 388.02 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: OHLA ŽS, a.s.
Národní identifikační číslo: 46342796
Poštovní adresa: Tuřanka 1554/115b
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 62700
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Přípojka a přeložky slaboproudů - změna přeložek SLP.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané ve změnových listech.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 689 142 516.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 693 099 388.02 CZK