Lieferungen - 267976-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

2022/S 098-267976

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-916
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta.iwanowska@mf.gov.pl
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Tel.: +48 226945400
Faks: +48 226945268
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nowy System informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - infrastruktura bazodanowa oraz system wymiany danych z rejestrem PESEL

II.1.2)Główny kod CPV
30210000 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Nowy System informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - infrastruktura bazodanowa oraz system wymiany danych z rejestrem PESEL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 162 602.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Nowy System informatyczny Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (SI*GIIF 2.0) - infrastruktura bazodanowa oraz system wymiany danych z rejestrem PESEL

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/12/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup floty samochodowej

II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup floty samochodowej

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup floty samochodowej

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup umeblowania do pomieszczeń kuchennych i łazienek w wydzielonej nieruchomości

II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup umeblowania do pomieszczeń kuchennych i łazienek w wydzielonej nieruchomości

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 125 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39112000 Krzesła
39121200 Stoły
39141000 Meble i wyposażenie kuchni
39141400 Kuchnie do zabudowy
39144000 Meble łazienkowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup umeblowania do pomieszczeń kuchennych i łazienek w wydzielonej nieruchomości

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa ośmiu zestawów noktowizyjnych

II.1.2)Główny kod CPV
38632000 Noktowizory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa ośmiu zestawów noktowizyjnych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 520 325.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa ośmiu zestawów noktowizyjnych

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup mebli

II.1.2)Główny kod CPV
39000000 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup mebli

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 513.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup mebli

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup mebli

II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa ramowa

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup prasy papierowej oraz elektronicznej na lata 2023-2024

II.1.2)Główny kod CPV
22200000 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup prasy papierowej oraz elektronicznej na lata 2023-2024

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 605 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79980000 Usługi prenumeraty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup prasy papierowej oraz elektronicznej na lata 2023-2024

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/09/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

System audiovideo i sterowania sali kolegialnej 2204 oraz sali 4440A i 4440B

II.1.2)Główny kod CPV
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

System audiovideo i sterowania sali kolegialnej 2204 oraz sali 4440A i 4440B

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 380 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

System audiovideo i sterowania sali kolegialnej 2204 oraz sali 4440A i 4440B

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych

II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft lub produktów równoważnych

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie może być realizowane przez MF pod warunkiem, że nie pozostaje w obszarze zamówień realizowanych przez CIRF.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup Licencji takich jak: Microsoft, Redhat, VMware, Trend micro Oracle wraz ze wsparciem producenta na potrzeby systemu e-TOLL

II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup Licencji takich jak: Microsoft, Redhat, VMware, Trend micro Oracle wraz ze wsparciem producenta na potrzeby systemu e-TOLL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup Licencji takich jak: Microsoft, Redhat, VMware, Trend micro Oracle wraz ze wsparciem producenta na potrzeby systemu e-TOLL

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie może być realizowane przez MF pod warunkiem, że nie pozostaje w obszarze zamówień realizowanych przez CIRF.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa macierzy kompatybilnej z Hitachi VSP F5500

II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa macierzy kompatybilnej z Hitachi VSP F5500

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 9 479 448.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30234500 Pamięci do przechowywania danych
30237200 Akcesoria komputerowe
32424000 Infrastruktura sieciowa
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa macierzy kompatybilnej z Hitachi VSP F5500

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie może być realizowane przez MF pod warunkiem, że nie pozostaje w obszarze zamówień realizowanych przez CIRF.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa macierzy FF na potrzeby przestrzeni NFS/SMB/CIFS dla systemu e-TOLL

II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rozbudowa macierzy FF na potrzeby przestrzeni NFS/SMB/CIFS dla systemu e-TOLL

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 412 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Rozbudowa macierzy FF na potrzeby przestrzeni NFS/SMB/CIFS dla systemu e-TOLL

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie może być realizowane przez MF pod warunkiem, że nie pozostaje w obszarze zamówień realizowanych przez CIRF.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup szaf metalowych

II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup szaf metalowych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 341 464.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup szaf metalowych

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje o poszczególnych zamówieniach będą publikowane na stronie zamawiającego

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2022