Lieferungen - 267982-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Utrecht: Personenwagens

2022/S 098-267982

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cedris
Nationaal identificatienummer: 132081902
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 3
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3527LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Emily van der Linden
E-mail: ea@pro10.nl
Telefoon: +31 703819724
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.cedris.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Wagenpark (lease en koop) (verwachte einddatum: 07-06-2022).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Cedris is de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De organisatie van Cedris telt inmiddels 100 leden. Cedris heeft op dit moment voor het kopen van voertuigen drie raamovereenkomsten en één raamovereenkomst voor het leasen van voertuigen. De raamovereenkomsten expireren en dienen opnieuw in de markt gezet te worden. Voordat er gestart wordt met de aanbesteding(en) voor het kopen en leasen van voertuigen, wordt eerst de strategie getoetst aan de mogelijkheden die de markt biedt. Op basis van de marktconsultatie is beter te bepalen hoe de aanbesteding en raamovereenkomsten vorm worden gegeven.

Alle partijen die zichzelf hiervoor geschikt achten worden van harte uitgenodigd mee te denken over de wijze waarop de opdracht het beste in de markt gezet kan worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Koop

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
34144700 Bedrijfswagens
34136000 Bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft een marktconsultatie. De exact omvang van de opdracht is op dit moment nog niet bekend.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lease

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
34144700 Bedrijfswagens
34136000 Bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit betreft een marktconsultatie. De exact omvang van de opdracht is op dit moment nog niet bekend.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/08/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bij dit begeleidend schrijven is een Bijlage Vragenlijst gevoegd. Het Excel-bestand bestaat uit twee tabbladen. Een tabblad voor het leasen van voertuigen en een tabblad voor het kopen van voertuigen. U kunt uw antwoorden op de marktconsultatie indienen door deze vragenlijst in te vullen en te versturen via de berichtenmodule van TenderNed. U wordt verzocht de antwoorden in Excel (niet .PDF/.doc) format in te dienen, zodat de informatie gemakkelijk kan worden verwerkt.

Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor de inspanning en input. Wij stellen uw respons zeer op prijs, zien deze met belangstelling tegemoet en zullen uw gegevens zorgvuldig behandelen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022