Lieferungen - 268000-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Laborreagenzien

2022/S 098-268000

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. W. K. Roentgena 5. Adres do korespondencji: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-781
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Szymańska
E-Mail: monika.szymanska2@pib-nio.pl
Telefon: +48 225709462
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pib-nio.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pib-nio.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut Badawczy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej techniką qPCR oraz pyrosekwencjonowaniem; PN-89/22/MSZ

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-89/22/MSZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej techniką qPCR oraz pyrosekwencjonowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

odczynniki

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 13 150,00 PLN.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

materiały zużywalne

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33793000 Glaswaren für Laboratorien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 350,00 PLN.

Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania z Wykonawcą zamieszczone są w załączniku nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Dział Zamówień Publicznych NIO-PIB, ul. Wawelska 15 B, 02–034 Warszawa

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem systemu/platformy – https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane do złożenia wraz z ofertą – zgodnie z rozdz. XIII SWZ.

2. Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z rozdz. XV SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z wyłączeniem przypadku, gdy przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. XXVII SWZ lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia nw. podmiotowe środki dowodowe:

3.1. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (...) – załącznik nr 6 do SWZ;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (...);

d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem (...);

e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

f) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:

- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

- oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego , o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy UOBN, oraz w art. 5k Rozporządzenia Rady UE - załącznik nr 4 do SWZ.

4. Rodzaje wymaganych dokumentów, zasady ich składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców i podmioty zagraniczne określone zostały w SWZ.

5. Klauzula informacyjna RODO – zgodnie z rozdz. XXXVI SWZ.

6. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert o 5 dni krótszy, niż określony w art. 138 ust.1 ustawy Pzp, ponieważ składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02 - 676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: nie dotyczy
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022