Lieferungen - 268008-2022

20/05/2022    S98

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 098-268008

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Obornicka 330
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 60-689
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eleonora Burzyńska
E-mail: pzp@drbarbara.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://quantumpoland.com
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://quantumpoland.com/wspolpraca/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Obornicka 330
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-689
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eleonora Burzyńska
E-mail: pzp@drbarbara.pl
Kod NUTS: PL Polska
Adresy internetowe:
Główny adres: http://quantumpoland.com
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Beneficjent w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i działalność powiązana

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie spójnego systemu informatycznego generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i webowej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet (...)

Numer referencyjny: Quantum.Pzp.1.05.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie spójnego systemu informatycznego generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i webowej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet i ćwiczeń niezbędnych przy chorobach osób starszych (55+), obejmujących 6 jednostek chorobowych (dalej: System).

2. Celem opracowania i wdrożenia Systemu jest umożliwienie:

a. poprawy stanu zdrowia i kondycji zdrowotnej poprzez właściwie zbilansowane odżywianie i spersonalizowany plan terapeutycznych diet,

b. prewencyjnego stosowanie diet, co może ograniczyć, opóźnić lub w ogóle wyeliminować pojawienie się chorób cywilizacyjnych dietozależnych,

c. monitorowanie właściwej wagi ciała w starszym wieku,

d. przeciwdziałanie progresji schorzeń,

dzięki funkcjonalnościom Systemu właściwym dla poszczególnych modułów Systemu, w tym dzięki zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji (AI).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48500000 Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
48600000 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72110000 Usługi doradcze w zakresie doboru sprzętu komputerowego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72240000 Usługi analizy systemu i programowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
85148000 Usługi analizy medycznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Broni Pancernej 5B/5A, 68-200 Żary

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie spójnego systemu informatycznego generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i webowej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet i ćwiczeń niezbędnych przy chorobach osób starszych (55+), obejmujących 6 jednostek chorobowych (dalej: System).

2. Celem opracowania i wdrożenia Systemu jest umożliwienie:

a. poprawy stanu zdrowia i kondycji zdrowotnej poprzez właściwie zbilansowane odżywianie i spersonalizowany plan terapeutycznych diet,

b. prewencyjnego stosowanie diet, co może ograniczyć, opóźnić lub w ogóle wyeliminować pojawienie się chorób cywilizacyjnych dietozależnych,

c. monitorowanie właściwej wagi ciała w starszym wieku,

d. przeciwdziałanie progresji schorzeń,

dzięki funkcjonalnościom Systemu właściwym dla poszczególnych modułów Systemu, w tym dzięki zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji (AI).

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w 3 ściśle ze sobą powiązanych i wzajemnie się przenikających Etapach milowych:

A. 1 Etap milowy, który obejmuje opracowanie:

a. schematu procedur żywieniowych i zmiany stylu życia, indywidualnie dla każdej z 6 jednostek chorobowych – choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, cukrzyca, osteoporoza, nadwaga/otyłość, choroby serca i układu naczyniowego,

b. schematu zależności zdiagnozowanych obszarów,

dalej: Schematy,

B. 2 Etap milowy, który obejmuje opracowanie:

a. projektu technicznego Systemu zawierającego co najmniej:

▪ wymagania funkcjonalne,

▪ wymagania niefunkcjonalne,

▪ projekt architektury logicznej,

▪ procesy,

▪ aktorów,

▪ przypadki użycia UML,

▪ interfejsy wymiany danych (wewnętrzny, zewnętrzny),

▪ projekt architektury fizycznej,

▪ bazę danych,

▪ bezpieczeństwa,

b. projektu Systemu („mock-up”) – projekt technologii, funkcjonalności, założeń użytkowania,

c. projektów graficznych ekranów oprogramowania,

dalej: Projekty,

C. 3 Etap milowy, który obejmuje opracowanie i wdrożenie Systemu w oparciu o Schematy i Projekty, przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.

4. Realizację każdego Etapu milowego poprzedzi przeprowadzenie przez Wykonawcę analizy przedwdrożeniowej.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.

6. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane także w Projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja dokumentacji technicznej Systemu / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie członków Zespołu specjalistów medycznych / Waga: 50
Cena - Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na zleceniu Wykonawcy świadczenia usług Asysty technicznej.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wygaśnięcia umowy w sprawie zamówienia.

3. Wykonawca nie będzie mógł odmówić realizacji usług Asysty technicznej w ramach opcji, w przypadku skorzystania z niej przez Zamawiającego. Realizacja usług Asysty technicznej nastąpi za wynagrodzeniem wskazanym w Ofercie.

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. świadczenia usług Asysty technicznej (tzw. Druga linia wsparcia) przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,

b. świadczenia usług Asysty technicznej w wymiarze do 8 godzin w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy świadczenia usług Asysty technicznej, tj. w łącznym wymiarze nie przekraczającym 96 godzin (dla 12 miesięcy świadczenia usług Asysty technicznej). 1 godzina Asysty technicznej wynosi 60 minut

5. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług Asysty technicznej zostały określone w § 15 Projektowanych postanowień umownych – Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach schematu „Technologie poprawiające jakość życia” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową lub środki finansowe na poziomie nie mniejszym niż 1.000.000 złotych.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w walucie innej niż waluta polska (waluta obca), Zamawiający przeliczy środki finansowe lub wartość zdolności kredytowej wyrażonych w walucie obcej na złote polskie według średniego kursu walut NBP z dnia przekazania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

▪ wdrożył co najmniej jeden system informatyczny, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, kondycji fizycznej i/lub psychicznej użytkownika, tj. system informatyczny związany ze zdrowym odżywianiem, suplementacją, lekami i im podobnych, w szczególności w branży medycznej, paramedycznej lub farmaceutycznej, na którym zostało zarejestrowanych minimum 500.000 unikalnych użytkowników, zintegrowany z minimum jednym innym systemem za pomocą zewnętrznego API, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto,

▪ wdrożył co najmniej jeden system informatyczny składający się z co najmniej następujących modułów: moduł gromadzenia danych, moduł CMS, aplikacja mobilna przeznaczona dla systemów iOS i Android, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych netto,

przy czym nie jest dopuszczalne wykazanie wdrożenia wyłącznie jednego systemu informatycznego, nawet w przypadku, gdy system informatyczny, o którym mowa w tiret pierwsze spełnia wszystkie wymogi wskazane dla systemu informatycznego, o którym mowa w tiret drugie,

b. dysponował personelem niezbędnym do należytej realizacji przedmiotu zamówienia, który Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, obejmującym co najmniej:

▪ Kierownika Projektu (Project Manager):

⮚ posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu projektami programistycznymi, w tym we wdrożeniu co najmniej jednego systemu informatycznego, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, kondycji fizycznej i/lub psychicznej użytkownika, tj. system informatyczny związany ze zdrowym odżywianiem, suplementacją, lekami i im podobnych, w szczególności w branży medycznej, paramedycznej lub farmaceutycznej, na którym zostało zarejestrowanych minimum 500.000 unikalnych użytkowników, zintegrowany z minimum jednym innym systemem za pomocą zewnętrznego API, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto,

⮚ posiadającego kwalifikacje w zarządzeniu projektami informatycznymi z wykorzystaniem metodyki PRINCE2 (na poziomie co najmniej Practitioner) lub innym certyfikatem równoważnym,

przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Projektu z pełnieniem funkcji specjalisty w ramach Zespołu specjalistów,

▪ w ramach Zespołu specjalistów medycznych:

⮚ lekarza medycyny, specjalizacja: neurologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności neurologicznej,

⮚ lekarza medycyny, specjalizacja: psychiatria, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności psychiatrycznej,

⮚ lekarza medycyny, specjalizacja: endokrynologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności endokrynologicznej,

⮚ lekarza medycyny, specjalizacja: ortopedia, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności ortopedycznej,

⮚ lekarza medycyny, specjalizacja: diabetologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności diabetologicznej,

⮚ lekarza medycyny, specjalizacja: kardiologia, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w specjalności kardiologicznej,

⮚ psychologa, posiadającego minimum pięcioletnie doświadczenie w wykonywania zawodu psychologa,

⮚ dietetyka klinicznego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu dietetyka klinicznego,

⮚ fizjoterapeuty, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty,

⮚ rehabilitanta, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu rehabilitanta,

cd. - patrz kolejny punkt w Sekcji.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

▪ w ramach Zespołu podstawowego IT:

⮚ UX designera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów programistycznych,

⮚ architekta programowania, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu baz danych, skalowaniu, analizy ryzyk,

⮚ grafika komputerowego, posiadające co najmniej roczne doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych dla aplikacji webowych,

⮚ eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa IT dla realizowanych projektów informatycznych,

▪ w ramach Zespołu rozszerzonego IT:

⮚ UX designera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów programistycznych, w tym co najmniej jednego systemu informatycznego, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, samopoczucia, kondycji fizycznej i/lub psychicznej użytkownika, tj. system informatyczny związany ze zdrowym odżywianiem, suplementacją, lekami i im podobnych, w szczególności w branży medycznej, paramedycznej lub farmaceutycznej, na którym zostało zarejestrowanych minimum 500.000 unikalnych użytkowników, zintegrowany z minimum jednym innym systemem za pomocą zewnętrznego API, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych netto, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji UX designera z Zespołu podstawowego IT i z Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą osobę,

⮚ architekta programowania, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu baz danych/systemu design/skalowania/analizy ryzyk, w tworzeniu rozwiązań opartych o „cloud” i w tworzeniu rozwiązań dla użytkowników końcowych, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji architekta programowania z Zespołu podstawowego IT i z Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą osobę,

⮚ senior data scientist, posiadającego co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań AI i ML oraz integracji z zewnętrznymi systemami zaawansowanych technologii AI i ML oraz minimum dwuletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych o charakterze naukowo-technicznym lub innowacyjnym (B+R),

⮚ analityka biznesowego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu kompletnych SRS/ SOW oraz UseCases, w tworzeniu aplikacji mobilnych we współpracy z UX designerem oraz w analizie biznesowej,

⮚ backend developera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu backendu,

⮚ mobile application developera, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w projektowaniu aplikacji na platformę mobilną Android i na platformę mobilną iOS,

⮚ dwóch specjalistów w zakresie qualityassurance/qualitycontrol, posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w automatyzacji testów oraz doświadczenie w testowaniu aplikacji mobilnych i webowych,

⮚ specjalistę w zakresie server&repository suport, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu pipeline CI/CD oraz doświadczenie w zapewnianiu obsługi GIT oraz konfiguracji serwerowych,

⮚ dwóch programistów aplikacji webowych, posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w budowie skalowanych/niezawodnych aplikacji oraz doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych,

⮚ grafika komputerowego, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych dla aplikacji webowych i mobilnych. przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji grafika komputerowego z Zespołu podstawowego IT i z Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą osobę,

⮚ eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu zabezpieczeń systemów informatycznych, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji eksperta ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych z Zespołu podstawowego IT i z Zespołu rozszerzonego IT przez tą samą osobę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

siedziba Zamawiającego - ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert będzie miało charakter niejawny. Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego - Eleonorę Burzyńską, Prezes Zarządu Quantum Sp. z o.o.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Załącznika nr 2 ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjętych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Prowadzone postępowanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp). W szczególności, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Działu IX – „Środki ochrony prawnej” Pzp.

2)

Z uwagi na poufny charakter informacji zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, w tym informacji o charakterze newralgicznym dla interesów Zamawiającego, udostępnienie Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” nastąpi na wniosek Wykonawcy. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1A do SWZ – „Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia”.

3)

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty:

a. w postaci papierowej - formie pisemnej, doręczonej na adres siedziby Zamawiającego,

b. w postaci elektronicznej - formie elektronicznej lub formie dokumentowej, doręczonej na adres e-mail Zamawiającego: pzp@drbarbara.pl.

Szczegółowe warunki dotyczące formy / postaci złożenia oferty zostały określone w SWZ: Dział V - Oferty. Rozdział 1 - Sposób przygotowania oferty. Sposób złożenia oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego (właściwość ogólna) lub sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonania umowy o udzielenie zamówienia (właściwość przemienna)
Miejscowość: Poznań, Żary
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Postępowanie wszczęte na skutek ogłoszenia jest prowadzone na podstawie Załącznika nr 2 ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i jako takie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Do Postępowania nie znajdują tym samym zastosowania przepisy Działu IX Pzp - "Środki ochrony prawnej".

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2022