Lieferungen - 268009-2022

20/05/2022    S98

România-București: Lenjerie de spital

2022/S 098-268009

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: 4505332
Adresă: Strada: Calea Floreasca, nr. 8,sector 1,Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014461
Țară: România
Persoană de contact: Achizitii Serviciul
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 0215992283
Fax: +40 0215992282
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.urgentafloreasca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144040
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lenjerie de spital

Număr de referinţă: 4505332202022
II.1.2)Cod CPV principal
39518000 Lenjerie de spital
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98 / 2016, modificata prin OUG 107 / 2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 7 529 400.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lenjerie de masa

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39518000 Lenjerie de spital
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lenjerie de spital conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 207 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri destinate unitatilor protejate conform legii 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lenjerie spital

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39518000 Lenjerie de spital
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lenjerie de spital - conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 322 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri destinate unitatilor protejate conform legii 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Uniforme medicale

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39518000 Lenjerie de spital
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lenjerie de spital conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 960 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri destinate unitatilor protejate conform legii 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Produse pacient

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39518000 Lenjerie de spital
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lenjerie de spital conform caiet de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 040 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri destinate unitatilor protejate conform legii 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare din formularul DUAE.

Cerinta nr. 2 - Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Cerinta nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire SI SE VA ATASA DECLARATIA IN SICAP ODATA CU DUAE.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti sunt: Conf.Univ.Dr. Ionut Negoi– Manager ; Dr. Dascalu Gabriel –Director Medical Interimar; Ec. Elena Cirstea – Director Financiar Contabil - Interimar, Laura Munteanu-Rosu – Director Ingrijiri, Insp. Mihaila Marian - Sef Serviciu Achizitii Publice

Documentele justificative care sustin cerintele 1 si 2 si care se vor prezenta doar de catre operatorii economici clasati pe locul I, II si III - Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru confirmarea celor declarate in DUAE se va solicita doar ofertantilor clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire prezentarea pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire a urmatoarelor documente: - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; - certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul local in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, document din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul in care trebuie sa prezinte acest certificat. In acest caz sunt aplicabile prevederile art. 166 (2) din Legea nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare – eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / înregistrarea la organe din tara respectiva. Se vor prezenta certificate/documente suport conform prevederilor legale, care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. Documentele prezentate in alta limba decat cea romana vor fi insotite de traducere autorizata.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art. 193 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in

conformitate cu prevederile din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre toti operatorii economici (lider,asociat, tert sustinator, subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: 1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate; 2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, ca sunt legal constituiti, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici (lider, asociat,subcontractant-daca este cazul) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE este certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.

Înainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor (lider, asociat, subcontractant - daca este cazul) clasati pe locurile I, II si III dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateLoturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca ca produsele ofertate respecta cerintele minimale ale caietului de sarcini.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici ( lider, asociat, tert sustinator ) participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se vor prezenta descrieri, fotografii, esantioane cu bunurile ofertate insotite de certificate de autenticitate.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 4
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/12/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situati pe locul I,II, III,dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel: 1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP mai mult de doua oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul 1,

autoritatea contractanta va transmite prin SICAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut. 2.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin SICAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta

initiala depusa in SICAP, la procedura. 3.In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale de catre ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea in SICAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I respectiv II. În cazul în care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SICAP ca urmare a solicitarii autoritatii contractante va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata în considerare, pastrându-se oferta initiala depusa in SICAP, la procedura. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile

ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a maipresta servicii sau se reziliaza acordul cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasta pe locul II sau III daca cel clasat pe locul I refuza semnarea contractului subsecvent.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

conform art 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
Adresă: Calea Floreasca nr. 8, sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 014461
Țară: România
E-mail: achizitii.urgentafloreasca@yahoo.com
Telefon: +40 215992283/ +40 21599233
Adresă internet: http://www.urgentafloreasca.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022