Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268028-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Lokalna sieć komputerowa

2022/S 098-268028

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000325073
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Graczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl
Tel.: +48 713704295
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wroclaw.so.gov.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd powszechny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń aktywnych sieci wraz z usługą wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Numer referencyjny: DG.2502-3/22
II.1.2)Główny kod CPV
32410000 Lokalna sieć komputerowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieci wraz z usługą ich wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczonym sprzętem zapewnić asystę techniczną przez okres 3 lat licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego urządzeń. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowaniem projektu technicznego obejmującego wszystkie dostarczane elementy, montaż i wdrożenie urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkowników, 3-letnią asystę techniczną. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ, który składa się z dwóch części: załącznika nr 1a do SWZ, stanowiącego część jawną opisu przedmiotu zamówienia, która jest publikowana na stronie prowadzonego postępowania wraz z dokumentacją postępowania oraz z załącznika nr 1b do SWZ, stanowiącego część poufną, która jest udostępniana na wniosek Wykonawcy, na warunkach opisanych w Rozdziale I ust. 3 pkt 3.3. SWZ. 2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu zlokalizowany przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30 we Wrocławiu. Dostarczone urządzenia będą pracowały w pomieszczeniach Zamawiającego zlokalizowanych przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30, ul. Szybkiej 6-10, ul. Tkackiej 6-8, ul. Krakowskiej 141-155 oraz przy ul. Joannitów 14 we Wrocławiu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 489 562.04 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
32424000 Infrastruktura sieciowa
32427000 System sieciowy
32428000 Modernizacja sieci
72710000 Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ul. Sądowa 1/Podwale 29,30. Urządzenia będą pracowały w obiektach przy ul. Sądowej 1/Podwale 29,30, Szybkiej 6-10, Tkackiej 6-8, Krakowskiej 141-155, Joannitów 14

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktywnych urządzeń sieci wraz z usługą ich wdrożenia dla potrzeb Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 / Podwale 29,30. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać stosowne dokumenty, certyfikaty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie Unii Europejskiej. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostarczonym sprzętem zapewnić asystę techniczną przez okres 3 lat licząc od daty obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru jakościowego urządzeń. Zakres zamówienia obejmuje zakup urządzeń wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przygotowaniem projektu technicznego obejmującego wszystkie dostarczane elementy, montaż i wdrożenie urządzeń, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie użytkowników, 3-letnią asystę techniczną.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas usunięcia awarii krytycznej / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: czas usunięcia awarii niekrytycznej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 489 562.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na mocy art. 133 ust. 3 informuje, że Specyfikacja Warunków Zamówienia została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne. Treść SWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania, natomiast część SWZ objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o ich udostępnienie. W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz symbol postępowania, którego wniosek dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do SWZ. Wniosek winien zostać złożony w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem Portalu SmartPZP lub poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne@wroclaw.so.gov.pl. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy Pzp).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 zamówienie (w ramach jednej umowy) obejmujące dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych o wartości zamówienia minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Zakres zamówienia musi obejmować dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie urządzeń. Każde zamówienie musi być realizowane na podstawie odrębnej umowy. b) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: Specjalista ds. sieci: I. posiada wykształcenie wyższe informatyczne lub wykształcenie wyższe techniczne, II. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, III. brał udział jako osoba odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie infrastruktury sieciowej (przełączniki, routery, firewalle) w projekcie informatycznym (zakończonym i odebranym przez zlecającego) o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto, przynajmniej przez połowę okresu trwania tego projektu. IV. posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie administrowania oferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia na poziomie co najmniej Professional. UWAGA!!! 1. W przypadku zamówień będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości zamówienia dotyczą części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania zamówienia do upływu terminu składania ofert i te dane (wartość) Wykonawca jest zobowiązany podać w wykazie dostaw, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 2. W przypadku, gdy wartość wykazywanych zamówień jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli A kursów średnich NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy stanowią treść załącznika nr 4 do SWZ - wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 08:35
Miejsce:

1.Miejsce składania ofert – Portal SmartPZP, dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl. 2. Otwarcie ofert jest niejawne. 3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, b) art. 109 ust.1 pkt 4), 6) 8) 9) 10) ustawy Pzp, c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), d) art. 5k ust. 1 dodanego na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania został określony w Rozdziale VI SWZ. 3. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 4.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziel VI SWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym specyfikacji technicznej lub kart katalogowych producenta dostarczanych urządzeń (zawierające model /symbol producenta/dystrybutora) zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 7. Zgodnie z dyspozycją art. 107 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży specyfikacji technicznej lub kart katalogowych oferowanych urządzeń lub innych równoważnych dokumentów, bądź nie będzie możliwe na ich podstawie sprawdzenie wszystkich stawianych wymagań, cech lub kryteriów, Zamawiający wezwie do złożenia ww. dokumentu lub jego uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. 8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zwarte w Rozdziale I SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4. Odwołanie przysługuje na: 4.1 niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 4.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, a także wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający nie prześle Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust.1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 12. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki Ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022