Lieferungen - 268029-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Jönköping: Lås

2022/S 098-268029

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Jönköpings Län
Nationellt registreringsnummer: 232100-0057
Postadress: BOX 1024
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
Postnummer: 551 11
Land: Sverige
Kontaktperson: Anders Sahlsten
E-post: anders.sahlsten@rjl.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lj.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdxsnsicn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdxsnsicn&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Låssystem och låssmedstjänster

Referensnummer: RJL 2022/1142
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44521100 Lås
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser låssystem och låssmedstjänster till Regions Jönköpings läns fastighetsbestånd.

Omfattning

Uppdraget avser Upphandlingen avser låssystem och låssmedstjänster till Regions Jönköpings läns fastighetsbestånd. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten.

Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i förekommande fall även i Bilaga Produktspecifikation.

Avtalsperiod

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2022-10-01. Avtalet gäller sedan i 24 månader.

Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Den totala förlängningsperioden kan dock maximalt uppgå till 24 månader.

Skulle Köparen inte vilja förlänga avtalet, eller vilja förlänga avtalet kortare tid än tolv månader per avtalsperiod, skickar Köparen skriftligt meddelande om detta, senast tre månader innan avtalsperiodens utgång.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44521110 Dörrlås
44521120 Elektroniskt säkerhetslås
98395000 Låssmedstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser låssystem och låssmedstjänster till Regions Jönköpings läns fastighetsbestånd.

Omfattning

Uppdraget avser Upphandlingen avser låssystem och låssmedstjänster till Regions Jönköpings läns fastighetsbestånd. Uppdraget ska genomföras i den omfattning och i enlighet med de krav och villkor som anges i upphandlingsdokumenten.

Uppdragets innehåll och omfattning specificeras i upphandlingsdokumentets Kravspecifikation och i förekommande fall även i Bilaga Produktspecifikation.

Avtalsperiod

Avtalet träder ikraft när det undertecknats av båda parter, dock tidigast 2022-10-01. Avtalet gäller sedan i 24 månader.

Förlängning av avtalsperioden kan ske vid flera tillfällen. Den totala förlängningsperioden kan dock maximalt uppgå till 24 månader.

Skulle Köparen inte vilja förlänga avtalet, eller vilja förlänga avtalet kortare tid än tolv månader per avtalsperiod, skickar Köparen skriftligt meddelande om detta, senast tre månader innan avtalsperiodens utgång.

Om inget sådant skriftligt meddelande skickas, förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i taget med oförändrade villkor. Efter sista avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla.

För det fall att angiven avtalsperiod i avtalets sidhuvud avviker från avtalstiden som anges ovan ska avtalstiden enligt detta avsnitt gälla.

Upphandlingsvärde

Uppskattat värde för den aktuella upphandlingen är 15 500 000 kr. Takvolym för detta ramavtal inklusive optioner är 23 500 000 kr.

Notera att med takvolym avses den bestämda gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ramavtalet och angiven takvolym inte är lika med den uppskattade volymen.

Samtliga i upphandlingsdokumenten redovisade värden och/eller volymer är uppskattade uppgifter och Köparen garanterar därför inte att dessa uppnås under avtalsperioden. Köparens avrop enligt kommande avtal står i relation till dennes behov vid varje tidpunkt under avtalsperioden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022