Lieferungen - 268036-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Bistrița: Büromaterial

2022/S 098-268036

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA
Nationale Identifikationsnummer: 4347593
Postanschrift: Strada: Grigore Balan, nr. 43
Ort: Bistrita
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 420082
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Precub Rus Adrian
E-Mail: achizitii@sjub.ro
Telefon: +40 740877795
Fax: +40 263231108
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sjub.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143873
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

BIROTICA, PAPETARIE SI TONERE

Referenznummer der Bekanntmachung: 441
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192700 Büromaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

În cadrul acestui acord cadru se vor achiziționa BIROTICA, PAPETARIE SI TONERE pentru toti angajatii SJUB. -

conform caietului de sarcini care cuprinde achizitia a doua loturi de produsei . Produsele cantitatile vor fi prezentate in caietul de

sarcini. - estimarile ale cant. minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru , precum si

cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent.

durata acordului cadru se regaseste in caietul de sarcini anexat. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 18 zile inainte de data

limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tututor solicitarilor de clarificari sau

informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 299 004.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

BIROTICA, PAPETARIE

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30192700 Büromaterial
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

SPITALUL JUDETEAN de URGENTA BISTRITA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

În cadrul acestui acord cadru se vor achiziționa BIROTICA, PAPETARIE pentru sectiile SJUB. -

conform caietului de sarcini care cuprinde achizitia de produse . Produsele cantitatile vor fi prezentate in caietul de

sarcini. - estimarile ale cant. minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru , precum si

cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent.

durata acordului cadru se regaseste in caietul de sarcini anexat. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 18 zile inainte de data

limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tututor solicitarilor de clarificari sau

informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de depunerea ofertelor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 299 243.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

TONARE

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Hauptort der Ausführung:

SJUBistrita

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

În cadrul acestui acord cadru se vor achiziționa TONARE pentru sectiile SJUB. - conform

caietului de sarcini care cuprinde achizitia unor produsei. Produsele cantitatile vor fi prezentate in caietul de

sarcini. - estimarile ale cant. minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru , precum si

cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent.

durata acordului cadru se regaseste in caietul de sarcini anexat. Operatorii economici pot solicita clarificari cu 18 zile inainte de data

limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tututor solicitarilor de clarificari sau

informatiilor suplimentare in a 11 zi inainte de depunerea ofertelor

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 999 761.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 dinLegea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative, VALABILE la data prezentarii, care probeaza

îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, DOAR DE CATRE OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.

1 .certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul

general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166

alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.alte documente edificatoare, dupa caz.

Nota: 1. In cazul ofertelor depuse in asociere, toti asociatii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

2. In cazul in care se declara subcontractanti, toti subcontractantii trebuie sa respecte cerinta de calificare.

3. In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere, toti tertii sustinatori trebuie sa respecte cerinta de calificare.

Mentiune : Persoanele cu functie de raspundere privitor la initierea , derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Manager –EC. Lazany Gabriel, Director financiar-contabil – Ec. Pop carmen Mirela, Director Medical Deak Maria Gabriela, Director

Administrativ –Szekely Paul Gabriel , Director Ingrijiri- Remes Gabriela Antoneta, Aviz Juridic –Naghi Monica , Control financiar

preventiv –Ec. Stejerean Anca, Sef Serviciu Achizitii Publice Aprovizionare – Ec. Precub Rus Adrian, Serviciu Achizitii publice

Aprovizionare- Ec. Tirnovan Paul

Justificare: Operatorii economici clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va

trebui sa prezinte documentele enumerate pentru a-si putea sustine informatiile completate in DUAE, iar daca acestea sunt

conforme autoritatea contractanta sa poata incheia acordul-cadru

1)Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,din

care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si

faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Se va complete DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin compoletarea DUAE,

respective certificate constator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echiovalente emise in tara de rezidenta,

urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul

intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE - Declaratie sau certificat de

conformitate CE ( conf. Directivei 93/42 CE) - aceasta va trebui depusa in traducere autorizată, scanata si incarcata in SEAP

- Fişe tehnice detaliate, in limba romana, cu privire la produsul ofertat. Fişele tehnice trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare

în vederea determinării corespondenţei între produsul ofertat şi cerinţele minimale din Caietul de Sarcini;

- Cataloage, pliante si alte inscrisuri din care sa reiasa cele precizate in oferta tehnica;

- Formularul - Datele de identificare ale produsului

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/06/2025
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare„conform art 8 din legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022