Lieferungen - 268048-2022

20/05/2022    S98

România-București: Echipamente medicale

2022/S 098-268048

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
Număr naţional de înregistrare: 4316180
Adresă: Strada: Viilor, nr. 90
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050159
Țară: România
Persoană de contact: George Jercan
E-mail: secretariat@marius-nasta.ro
Telefon: +40 213373801
Fax: +40 213373801
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.marius-nasta.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144074
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

PLETISMOGRAFIE CU DIFUZIUNEA MONOXIDULUI DE CARBON (CO) INTEGRATĂ

Număr de referinţă: 3272/11.02.2022
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

SISTEM PENTRU PLETISMOGRAFIE CU DIFUZIUNEA MONOXIDULUI DE CARBON (CO) INTEGRATĂ - Dotarea Laboratorului de Explorări Funcționale Respiratorii Speciale cu aparatură medicală performantă pentru asigurarea permanentă a calității serviciilor medicale specifice domeniului de activitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 990 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul IPMN - Bucuresti, Sector 5, Sos. Viilor, nr. 90

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

SISTEM PENTRU PLETISMOGRAFIE CU DIFUZIUNEA MONOXIDULUI DE CARBON (CO) INTEGRATĂ - Dotarea Laboratorului de Explorări Funcționale Respiratorii Speciale cu aparatură medicală performantă pentru asigurarea permanentă a calității serviciilor medicale specifice domeniului de activitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, aociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 59, 60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice.

1.Neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

2.Neincadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

3.Neincadrarea în prevederile art. 167, cu modificarile si completarile ulterioare, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE a indicatiei globale cu DA sau NU urmand ca documentele sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

4.Neincadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SEAP . Încadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

Manager: Dr. Mahler Beatrice

Director Medical interimar : Dr.Ciolan Gina Ana

Director Ingrijiri: As. Trandafir Daniela

Director Financiar-Contabil: Jarca Costel

Sef serviciu achizitii publice – Jercan George

Operatorii economici care depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv detin:

- Certificatul constatator emis de ONRC: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

- Aviz de funcționare eliberat de Ministerul Sănătații in confomitate cu art. 926, Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat in vederea importului, distributiei dispozitivelor medicale ofertate, aviz în care trebuie să se regăsească producătorul dispozitivelor medicale care fac obiectul achiziției;

- Aviz de funcționare eliberat de Ministerul Sănătații pe numele ofertantului ( inclusiv anexele), pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare , in termen de valabilitate la data prezentarii, aviz în care trebuie să se regăsească autorizarea de reparare, verificare si punere in functiune a tipului de echipament ofertat.

- Declarație pe proprie răspundere privind acordarea service-ului în perioada de garanție și timpul maxim de intervenție în perioada de garanție 48 de ore;

- Declarație pe proprie răspundere privind disponibilitatea pieselor de schimb pentru o perioadă egală cu durata medie de utilizare conform indicațiilor emise de către producător, în conformitate cu art. 5 din HG 394/1995;

● Piesele de schimb vor fi achiziționate în funcție de necesitate și de bugetul alocat în conformitate cu Legea 98/2016.

- Certificat CE de conformitate a produselor cu Directiva Europeana 98/79/EEC pentru aplicare marcajului CE, în cadrul căruia să se regăsească : producătorul, produsul/ele certificate, termen de valabilitate, codul de identificare a organismului notificat

SAU

-Declarație de conformitate CE emis de un organism notificat, în termen de valabilitate momentul prezentării acesteia.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022