Lieferungen - 268068-2022

Submission deadline has been amended by:  315444-2022
20/05/2022    S98

Polen-Sochaczew: Boiler

2022/S 098-268068

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA SOCHACZEW
Nationale Identifikationsnummer: 8371692031
Postanschrift: WARSZAWSKA 115
Ort: SOCHACZEW
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 96-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): IWONA SZLAGA
E-Mail: inwestycje@sochaczew.org.pl
Telefon: +48 468642600
Fax: +48 468642602
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew

Referenznummer der Bekanntmachung: D.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44621210 Boiler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 20 kotłów gazowych oraz 19 kotłów na biomasę (pellet) w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”. Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621210 Boiler
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331110 Installation von Kesseln
45333000 Installation von Gasanlagen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sochaczew, woj. Mazowieckie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 20 kotłów gazowych oraz 19 kotłów na biomasę (pellet) w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew”. Każda instalacja będzie produkowała energię cieplną na potrzeby własne budynku, w którym zostanie zainstalowana. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się Programie funkcjonalno-użytkowym w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ5.4 Wykonawca w ramach zamówienia wykona w szczególności następujące prace:

1) Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych branży sanitarnej (szczególnie w przypadku kotłów na pellet).

2) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych i montażowych.

3) Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

4) Dostarczenie niezbędnych urządzeń, przewodów, armatury i materiałów.

5) Wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach.

6) Prowadzenie nadzoru autorskiego w ramach przeprowadzonych prac.

7) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).

8) Wykonanie szczegółowego planu testów i rozruchu systemów.

9) Uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie kotłowni, rurociągów i sieci cieplnych do eksploatacji.

10) Dokonanie przeszkolenia przyszłych użytkowników instalacji niezwłocznie po ich uruchomieniu.

11) Wykonanie instrukcji obsługi zmodernizowanej kotłowni, sieci i rozdzielni cieplnych.

12) Wykonywanie usług serwisowych w okresie gwarancyjnym.

13) Wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były roboty.

14) Naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę urządzeń oraz sieci technicznych w budynku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu kluczowego - kierownika budowy skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia to 3 (trzy) miesiące od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, nie dłużej jednak, niż do dnia 31 października 2022 roku.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Sytuacja ekonomiczna finansowa Wykonawcy zostanie spełniona jeżeli Wykonawca:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 600 000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy);

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada opłaconą polisę z sumą gwarancyjną w wysokości minimum 600 000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy),

UWAGA: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy zostanie spełniona jeżeli Wykonawca:

1) Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał trzy zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu (w formule dostawa z montażem lub robót budowlanych) co najmniej 10 instalacji kotłów (na biomasę lub gazowych);

UWAGA 1: Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

UWAGA 2: Mając na uwadze art. 117 ust.1 PZP Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 PZP, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę, jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — Zamawiający nie dopuszcza możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

UWAGA 3: Wykonawca, który nabył doświadczenie będąc członkiem konsorcjum w uprzednio wykonanym zamówieniu, może posłużyć się nabytym doświadczeniem włącznie w przypadku, kiedy dane roboty budowlane wykonał osobiście.

2) Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające określone poniżej uprawnienia i kwalifikacje:

a) kierownik budowy (kierownik robót branży sanitarnej) – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- Dz. U. 9 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (patrz Wyjaśnienie poniżej) w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych;

b) projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych (patrz Wyjaśnienie poniżej).

c) pracownik posiadający aktualny certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu kotłów i pieców na biomasę, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub równoważny.

WYJAŚNIENIE! W przypadku każdego z ww. wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220, z późn.zm.).

UWAGA 1. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie spełnianie ww. warunku.

UWAGA 2. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z istotnymi postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Sochaczew ul. Warszawska 115,

96-500 Sochaczew przy pomocy portalu https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

9.2 Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form:

1) w pieniądzu, przelewem na konto nr: 21 9283 0006 0013 2381 2000 0030 w banku: BS Sochaczew z opisem: „Wadium w postępowaniu ,,Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew ” z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymienione środki znalazły się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

9.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 9.2. pkt 2-4- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

UWAGA: gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu Wykonawca może załączyć kopię przelewu.

9.4 Zwrot wadium następuje zgodnie z art. 98 PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postanschrift: POSTĘPU 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 902-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Postanschrift: POSTĘPU 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, w szczególności:

1) odwołanie (do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”) wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) odwołanie, w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

5) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022