Lieferungen - 268074-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Malu Mare: Gerste

2022/S 098-268074

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PENITENCIARUL CRAIOVA PELENDAVA
Nationale Identifikationsnummer: RO11964885
Postanschrift: Strada: Henry Ford, nr. 65
Ort: Malu Mare
NUTS-Code: RO411 Dolj
Postleitzahl: 0
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Razvan Popa
E-Mail: achizitii.ppelendava@anp.gov.ro
Telefon: +40 251533254
Fax: +40 251524554
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.anp.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144101
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Penitenciarul Pelendava
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru furnizare hrana animale 2022-2023 procedura a doua

Referenznummer der Bekanntmachung: 31248
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03211400 Gerste
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Încheierea unui Acord cadu pentru furnizare de produse necesare hranirii animalelor pe o perioada de 12 luni incepand cu luna iunie 2022

Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de alocatii bugetare, conform caietului de sarcini:

Lot 1 - Inhibitori micotoxine: min. 1300 kg – max. 8000 kg/ acord cadru

Lot 2- Orz boabe: min. 20000 kg – max. 800000 kg/ acord cadru

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat (mentionat in caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire) este 606000 lei fara TVA defalcata pe fiecare lot astfel:

1 Inhibitori micotoxine - val. maxima 66000 lei (cant min. 300 kg - max. 3000 kg)

2 Orz boabe - val. maxima 540000 lei (cant min. 7000 kg - max. 300000 kg).

Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat pentru fiecare lot sunt mentionate in caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.

Autoritatea va raspunde la solicitarile de clarificare / informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor,

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor – 18 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 616 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

orz boabe

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03211400 Gerste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Penitenciarul Craiova Pelendava , str. Henry Ford, nr. 65; com. Malu Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

orz boabe min. 20000 kg – max. 800000 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 440 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Inhibitori micotoxine

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15710000 Zubereitete Futtermittel für Nutztiere und andere Tiere
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO411 Dolj
Hauptort der Ausführung:

Penitenciarul Craiova Pelendava , str. Henry Ford, nr. 65, com. Malu Mare

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Inhibitori micotoxine min. 1300 kg – max. 8000 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 176 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Completare DUAE referitor la neincadrarea ofertantului (lider, asociat, tert sustinator sau subcontractant) in situatiile prevazute de

art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016. La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor

clasati pe primele 3 locuri, pentru fiecare lot, documente justificative din care sa reiasa aspectele precizate in DUAE.

In conformitate cu prevederile sectiunii 8 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta accepta ca operatorii sa transmita in SEAP

declaratia pe propria rãspundere actualizatã DUAE (formular care se completeaza direct in SEAP), pana la data limita de depunere a

ofertelor.

Documentele justificative privind cerintele de calificare care vor putea fi solicitate de autoritatea contractanta ofertantului clasat pe

primul loc in clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor, pentru fiecare lot in parte, pot fi: a) certificate constatatoare

privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la

momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d)

alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese conform capitolului 2 sectiunea 4 din legea nr. 98/2016 .

Lista cu persoanele din autoritatea contractanta implicate in organizarea, derularea si finalizarea precedurii de atribuire si persoanele

care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Florin Radulescu director; Cosmin DEMETRIAN-director ec.-

adm, Marinel-George CANDIDATU - sef serviciu sig detinerii si reg. penitenciar, Cristina GUNA sef contabil, Nicoleta CRISTESCU -serviciu fin-contabilitate, viza CFP, Radu-Boris SAPOI - Consilier juridic,

Catalin GHEONEA-pt sef serviciu logistica, Razvan POPA-ofiter achizitii, Andreea MUNTEANU -responsabil economic, Florin ARICIU- sef birou ferme agrozootehnice, Ovidiu PARVU-sef serviciu productie agrozootehnica, Cosmin FLOREA- ofiter ALOP.

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în copie “conform cu originalul” semnat si stampilat de reprezentantul

legal. Din acest document trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie

sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Pentru persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana

juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din

tara în care ofertantul este rezident. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data prezentarii

documentului.

Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE (formular care se completeaza direct in SEAP) si numai

pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor

asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente

echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe

primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPrezentarea principalelor livrari de produse similare (Prin produse similare autoritatea contractanta intelege produse care pot fi incadrate in categoria furaje pentru animale) din ultimii trei ani, continand valori, perioade livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte faptul ca ofertantul a furnizat produse similare la nivelul a cel putin un contract, sau la nivelul mai multor contracte.Se solicita prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte livrarea de produse similare.Cerinta minima: valoarea cumulata a livrarilor de produse similare sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia in baza acordului cadru, pentru fiecare lot in parte, astfel:Lot 1 - Inhibitori micotoxine: 66000 leiLot 2 - Orz boabe: 540000 lei

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorii economici au obligatia de a completa DUAE in SEAP si numai pana la data si ora limita prevazute in anuntul de participare urmand ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sa fie prezentate,la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin

trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de

fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Toate documentele depuse în SEAP (oferta, solicitari de clarificari etc.) vor fi scanate si vor fi semnate cu semnatura electronica.

Oferta incarcata in SEAP fara semnatura digitala va fi declarata inacceptabila si descalificata in conditiile art.137 alin. 2 lit j. din HG

395/2016.

Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in vederea participarii la

procedura.

Documentele de justificative aferente ce atesta indeplinirea criteriilor de calificare vor fi prezentate conform legii 98/2016 de catre

operatorul economic a carui oferta s-a clasat pe primele 3 locuri, in clasamentul aferent fiecarui lot.

Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: în cazul în care se constata ca exista 2 sau mai multe oferte clasate pe locul 1 sau pe

locul 3 (ultima pozitie din clasament cu care se va incheia acordul cadru) cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita prin

intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, pana cand se vor

putea departaja ofertele.

Operatorul economic semnatar al contractului are obligatia de a lua toate masurile posibile în vederea minimizarii costurilor, pentru a

servi în cel mai bun mod interesele autoritatii contractante. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici

interesati se face direct pe SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele aferente cailor de atac sunt prezentate in legea 101/2016 art. 8.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compartimentul juridic din Penitenciarul Craiova Pelendava
Postanschrift: STR.Henry Ford, nr. 65
Ort: Malu Mare
Land: Rumänien
E-Mail: ppelendava@anp.gov.ro
Telefon: +40 214522274
Internet-Adresse: www.anp.gov.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022