Lieferungen - 268085-2022

20/05/2022    S98

Polen-Miastko: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 098-268085

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miastko
Nationale Identifikationsnummer: PL63
Postanschrift: Grunwaldzka1
Ort: Miastko
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 77-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Maksymów
E-Mail: monika.maksymow@um.miastko.pl
Telefon: +48 598570774
Fax: +48 598572368
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.miastko.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

Referenznummer der Bekanntmachung: WOA.271.12.2022.MM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca: laptopy – 592 szt., komputery stacjonarne z zestawem akcesoriów (klawiatura, myszka, kamera, słuchawki) - 105 szt., tablety- 27 szt.

W związku z podziałem zamówienia na części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. V SWZ - podział zamówienia na części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 438 617.88 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I- dostawa laptopów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miastko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 592 szt. laptopów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 203 252.04 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 14800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II - dostawa komputerów stacjonarnych z zestawem akcesoriów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
30231300 Bildschirme
30237200 Computerzubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miastko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa komputerów stacjonarnych z zestawem akcesoriów (klawiatura, myszka, kamera, słuchawki) - 105 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 213 414.64 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 2625,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III- dostawa tabletów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miastko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale V SWZ - Podział zamówienia na części ppkt1.3. - Część III- dostawa tabletów

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 21 951.22 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał prawidłowo nie mniej niż jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu lub zbliżoną polegającą na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż:

- dla Części I zamówienia: 369 400,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100);

- dla Części II zamówienia: 66 300 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100),

- dla Części III zamówienia: 6750 zł brutto (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość dostaw nie może być niższa niż suma wymaganych wartości dostaw dla wszystkich części wskazanych w ofercie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe rozwinięcie zasad, praw i obowiązków stron realizujących podmiot zamówienia , w tym określone przez Zamawiającego dopuszczone możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zawiera wzór umowy- załącznik 7 SWZ/

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 12:15
Ort:

Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 pokój 23, dnia .21.06.2022 godz. 12.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie w sesji niejawnej dokona komisja przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego. Procedura otwarcia zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 222 Pzp, a informacje określone w ust.5 zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 pkt 1-6, art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania , Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art.222 ust.5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodą w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień
Postanschrift: Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 77-200
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022