Lieferungen - 268085-2022

20/05/2022    S98

Polska-Miastko: Urządzenia komputerowe

2022/S 098-268085

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miastko
Krajowy numer identyfikacyjny: PL63
Adres pocztowy: Grunwaldzka1
Miejscowość: Miastko
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maksymów
E-mail: monika.maksymow@um.miastko.pl
Tel.: +48 598570774
Faks: +48 598572368
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.miastko.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

Numer referencyjny: WOA.271.12.2022.MM
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca: laptopy – 592 szt., komputery stacjonarne z zestawem akcesoriów (klawiatura, myszka, kamera, słuchawki) - 105 szt., tablety- 27 szt.

W związku z podziałem zamówienia na części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. V SWZ - podział zamówienia na części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 438 617.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I- dostawa laptopów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miastko

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 592 szt. laptopów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 203 252.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 14800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - dostawa komputerów stacjonarnych z zestawem akcesoriów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miastko

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów stacjonarnych z zestawem akcesoriów (klawiatura, myszka, kamera, słuchawki) - 105 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 213 414.64 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 2625,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III- dostawa tabletów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miastko

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale V SWZ - Podział zamówienia na części ppkt1.3. - Część III- dostawa tabletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 951.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał prawidłowo nie mniej niż jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu lub zbliżoną polegającą na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż:

- dla Części I zamówienia: 369 400,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100);

- dla Części II zamówienia: 66 300 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100),

- dla Części III zamówienia: 6750 zł brutto (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość dostaw nie może być niższa niż suma wymaganych wartości dostaw dla wszystkich części wskazanych w ofercie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe rozwinięcie zasad, praw i obowiązków stron realizujących podmiot zamówienia , w tym określone przez Zamawiającego dopuszczone możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zawiera wzór umowy- załącznik 7 SWZ/

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 pokój 23, dnia .21.06.2022 godz. 12.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie w sesji niejawnej dokona komisja przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego. Procedura otwarcia zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 222 Pzp, a informacje określone w ust.5 zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 pkt 1-6, art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania , Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art.222 ust.5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodą w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022