Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268085-2022

20/05/2022    S98

Polska-Miastko: Urządzenia komputerowe

2022/S 098-268085

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miastko
Krajowy numer identyfikacyjny: PL63
Adres pocztowy: Grunwaldzka1
Miejscowość: Miastko
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maksymów
E-mail: monika.maksymow@um.miastko.pl
Tel.: +48 598570774
Faks: +48 598572368
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.miastko.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_miastko
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’

Numer referencyjny: WOA.271.12.2022.MM
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca: laptopy – 592 szt., komputery stacjonarne z zestawem akcesoriów (klawiatura, myszka, kamera, słuchawki) - 105 szt., tablety- 27 szt.

W związku z podziałem zamówienia na części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. V SWZ - podział zamówienia na części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 438 617.88 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I- dostawa laptopów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miastko

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 592 szt. laptopów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 203 252.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 14800 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - dostawa komputerów stacjonarnych z zestawem akcesoriów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miastko

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komputerów stacjonarnych z zestawem akcesoriów (klawiatura, myszka, kamera, słuchawki) - 105 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na wszystkie elementy zestawu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 213 414.64 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 2625,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III- dostawa tabletów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213200 Komputer tablet
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miastko

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale V SWZ - Podział zamówienia na części ppkt1.3. - Część III- dostawa tabletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 951.22 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest objęty realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia (nr umowy 2756/2022)

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium - Zamawiający żąda od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) w tej części zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (umowy) wykonał prawidłowo nie mniej niż jedną dostawę odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu lub zbliżoną polegającą na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż:

- dla Części I zamówienia: 369 400,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100);

- dla Części II zamówienia: 66 300 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100),

- dla Części III zamówienia: 6750 zł brutto (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)

Jeżeli w ofercie zostanie wskazana więcej niż jedna część zamówienia wówczas wartość dostaw nie może być niższa niż suma wymaganych wartości dostaw dla wszystkich części wskazanych w ofercie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe rozwinięcie zasad, praw i obowiązków stron realizujących podmiot zamówienia , w tym określone przez Zamawiającego dopuszczone możliwości dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zawiera wzór umowy- załącznik 7 SWZ/

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Miastku ul. Grunwaldzka 1 pokój 23, dnia .21.06.2022 godz. 12.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie w sesji niejawnej dokona komisja przetargowa powołana przez Kierownika Zamawiającego. Procedura otwarcia zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 222 Pzp, a informacje określone w ust.5 zostaną umieszczone niezwłocznie na stronie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 pkt 1-6, art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania , Wykonawca załącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835),

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art.222 ust.5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodą w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej .

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 77-200
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022