Lieferungen - 268093-2022

Submission deadline has been amended by:  335382-2022
20/05/2022    S98

Rumänien-București: Reifen für Kraftfahrzeuge

2022/S 098-268093

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061101
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DRDP Bucuresti – Departamentul Achizitii
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bucuresti.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: https://e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144061
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Anvelope, inele etansare, camere aer si talonete pentru anul 2022”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2021/14766/93
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34351100 Reifen für Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Anvelope, inele etansare, camere aer si talonete pentru anul 2022”

A.Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

B.Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare:

- primul termen-limita este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;

- al doilea termen-limita este cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.

C.Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA.

D. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 915 702.20 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
19511200 Luftschläuche
34352000 Hochleistungsreifen
34352100 Reifen für Lastkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Conform cap 3.1.3. din Caietul de sarcini

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Anvelope, inele etansare, camere aer si talonete pentru anul 2022”

Cantitatile necesare sunt mentionate in Anexa la Caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul unic - OU

Ofertantul asociat - OAs

Subcontractantul - S

Tertul sustinator – Ts

OU/OAs/S/Ts nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/cerintelor de calificare se vor prezenta:

I. OU/OAs/S/Ts trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE – "Motive de excludere" – Sectiunea A "Motive referitoare la condamnari penale".

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

A. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil/e la momentul depunerii acestuia/acestora;

B. Alte documente edificatoare, dupa caz.

II. OU/OAs/S/Ts trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE – "Motive de excludere" – Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

A. Persoanele juridice române trebuie sa prezinte Certificat de atestare fiscala pentru sediul principal, valabil la momentul prezentarii, privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor in conformitate cu prevederile Legii 98/2016, art. 165 alin. (3).

B. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.), valabile la momentul prezentarii, prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (BUGETUL DE STAT), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a OU/OAs/S/Ts sau a tarii in care OU/OAs/S/Ts este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.

III. OU/OAs/S/Ts trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".

Modalitatea de indeplinire:

• Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

• OU/OAs/S/Ts, va prezenta o Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60, alin. (1) lit. a), lit. d), lit. e) si lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea „Formulare" din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat olograf de catre reprezentantul legal al ofertantului si se va prezenta de catre OU/OAs/S/Ts, odata cu DUAE.

• Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantul unic - OU

Ofertantul asociat - OAs

Subcontractantul - S

Tertul sustinator – Ts

OU/OAs/S/Ts ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire:

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, OU/OAs/S/Ts va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor" – subsectiunea: "Inscrierea in Registrul Comertului", documentele justificative urmand a fi prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea criteriului cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, atat pentru OU/OAs cat si pentru S/Ts declarati in oferta:

• Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii certificatului respectiv.

Nota 1: Persoanele juridice straine, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele edificatoare vor fi însotite de traducerea autorizata in limba romana.

Nota 2: In cazul unei oferte comune, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii grupului. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantilor sa completeze sau sa clarifice documentele justificative prezentate ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul unic / Ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul ce depune oferta trebuie sa demonstreze ca a executarea in ultimii 3 ani* livrari de produse similare cu cele care fac obiectul contractului, a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau a mai multor contracte este de cel putin: 457.000,00 lei fara TVA.*Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. În cazul în care Autoritatea Contractantă este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, publicând în acest sens o erată, limita inferioară a perioadei se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experienţă similară în intervalul de timp nou rezultat. Prin produse similare se intelege executarea de livrari de Anvelope, inele etansare, camere aer si taloneteOperatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Proportia de subcontractareSe va preciza procentul din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa il subcontracteze, daca este cazul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul unic / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea " Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat ", prin precizarea, a cel putin, urmatoarelor informatii: numărul si data contractului invocat drept experientă similară, obiectul contractului, valoarea (exprimata in lei fara TVA), beneficiarul, data si numărul documentului de receptie.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare procese verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele similare livrate, perioada de livrare, valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si/sau alte elemente ce demonstreaza indeplinirea. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.Nota 1:a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu anual pentru ultimii 3 ani, calculați până la data limită de depunere a ofertelor publicat pe site-ul https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspxb) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2019, 2020 respectiv 2021 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a). Nota 2:In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. Nota 3:Documentele vor fi prezentate la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nota 4:Dovada similitudinii produselor livrate in cadrul contractului/lor prezentat/e drept experienta similara, cu cele supuse procedurii revine operatorului economic.Nota 5:Prin „contract” se intelege orice contract, inclusiv contracte subsecvente in derularea acordurilor-cadru.Nota 6:Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", subsectiunea: " Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat ".

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: "Motive de excludere". Subcontractantul pe a caror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, DUAE separat, care sa cuprinda pe langa informatiile solicitate in "Motive de excludere" si informatiile solicitate in: "Criterii de selectie".In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Nota 1: Conform art 170, alin (2) din Legea nr. 98/2016 - In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 171, autoritatea contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea Contractanta va efectua plati directe corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta pentru produsele livrate, contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, doar daca subcontractantii solicita acest lucru si isi exprima optiunea in acest sens la momentul semnarii contractului. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare, Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contractului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti.Toti ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, ACORDUL DE SUBCONTRACTARE. Acordul de subcontractare va fi prezentat semnat olograf de catre reprezentantii partilor intre care a fost incheiat, si va contine cel putin urmatoarele: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului, numarul de inregistrare in cadrul societatii si data incheierii acestuia, procentul de subcontractare, produsele ce urmeaza a fi livrate de catre subcontractant/i, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant, orice alte informatii considerate a fi relevante. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa evaluarea ofertelor conform criteriului de atribuire ales.OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CONTRACTELE INCHEIATE INTRE CONTRACTANT SI SUBCONTRACTANT/SUBCONTRACTANTI NOMINALIZATI IN OFERTA SAU DECLARATI ULTERIOR, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 98/2016, ART 218, ALIN (4), INDIVIDUALIZAT PENTRU OBIECTUL SI VALOAREA ACESTUIA, ASTFEL INCAT INFORMATIILE SA POATA FI PRELUATE IN CONTRACTUL CE URMEAZA A FI SEMNAT.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Durata contractului: de la data semnarii contractului de catre ambele parti pana la 31.12.2022.

2.Garantia de buna executie nu se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale .

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. Bucuresti
Postanschrift: DRDP Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, sector 6
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 061101
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.bucuresti@andnet.ro
Telefon: +40 213186684
Fax: +40 213186704
Internet-Adresse: http://bucuresti.cnadnr.ro/;
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022