Lieferungen - 268142-2022

Submission deadline has been amended by:  321365-2022
20/05/2022    S98

Rumänien-București: Teile und Zubehör für Computer

2022/S 098-268142

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Nationale Identifikationsnummer: RO 4204259
Postanschrift: Strada: Dinu Vintilă, nr. 10
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021102
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Corol Dana
E-Mail: achizitii.ita@dcti.ro
Telefon: +40 0216107095
Fax: +40 0212100454
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144102
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

COMPONENTE PC

Referenznummer der Bekanntmachung: 4204259-2022-104223
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30237000 Teile und Zubehör für Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia de componente PC, conform Caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor .

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 217 857.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Str. Dinu Vintila, nr. 10, sector 2, Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Componente PC cod CPV 30237000-9, Val estimată totala ( lei fără T.V.A.) 1.217.857,00 lei, astfel:

1.1 Procesor AMD Ryzen 7 5800X, 36MB, 4.7GHz, Socket AM4 sau echivalent / 155 buc

1.2 Cooler pentru procesor Noctua NH-U12S sau echivalent / 155 buc

1.3 Placă de bază Gigabyte X570S AORUS ELITE AX, Socket AM4 sau echivalent / 155 buc

1.4 Memorie RAM Corsair Vengeance LPX Black 32 GB DDR4 3200 MHz, CL16, Dual Channel Kit sau echivalent / 155 buc

1.5 Placă video Asus TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC, 12GB GDDR6, 192-bit sau echivalent / 155 buc

1.6 SSD Samsung 970 EVO Plus, 500GB, NVMe, M.2. sau echivalent / 155 buc

1.7 Sursă EVGA SuperNOVA 750 GA, 80 PLUS Gold, 750W, Fully Modular sau echivalent / 155 buc

1.8 Carcasă Corsair 4000D Airflow, Mid-Tower, fara sursa ATX, Black sau echivalent / 155 buc

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ 1.217.857,00

Ofertantul trebuie să se asigure că produsele ofertate sunt compatibile între ele.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata garanţiei extinse / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 105
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţi nu trebuie sa se regasească în situaţiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de cître operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Ofertantul individual prezintă DUAE completat, privind situaţia proprie, cu informaţii prevăzute de art. 193 alin. (1) lit.a) din Legea 98/2016,

Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire . Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), la momentul prezentarii pentru sediul social. Pentru sediile secundare/punctele de lucru menționate în certificatul constatator ONRC sau organism echivalent, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achiziţiile publice.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive

4. Cazierul fiscal al operatorului economic.

5. Alte documente edificatoare după caz.

Documentele suport menţionate la pct. 1, 3 si 4, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor după aplicarea criteriului de atribuire .

La momentul prezentării lor, aceste documente trebuie să fie actualizate, respectiv valabile (cu excepţia certificatelor fiscale pentru care nu se impune o anumită valabilitate în afara celei prevăzută de documente) şi să cuprindă informaţii reale/valabile.

În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

În cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat,), se va atasa o împuternicire pentru acesta.

ATENŢIONARE: La momentul completării informaţiilor din DUAE operatorii economici nu au dreptul să intervină asupra formatului documentului sau asupra cerinţelor bifate de autoritatea contractantă.

1. Neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire- Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1din Legea 98/2016.

Notă: Ofertantul care are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 60 lit. a) –e) din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante (persoana care aprobã bugetul aferent autoritãţii contractante, necesar finanţãrii contractelor de achiziţie publicã este dl. OPRINA ANDREI conducătorul autorităţii contractante, contabilul şef este dl. NEBUNU Dumitru Daniel, şeful structurii de achiziţie este dna. NEDELCU FLORENTINA STEFANIA) este exclus din procedura de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă, că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul competent teritorial, din care să rezulte date despre sediul social şi obiectul de activitate al operatorului economic, sau în cazul ofertanţilor străini documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informaţiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi asumată de ofertant.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare la Secţiunea Întrebări/clarificări şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”.

Înainte de atribuirea Contractului autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documentele justificative prin care să demostreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Operatorii economici pot vizualiza documentaţia de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fişierelor semnate electronic, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică.

Orice comunicare, solicitare, informare notificare şi altele asemenea vor fi încărcate în SEAP şi vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.

NOTĂ:

"În cazul în care, după semnarea Contractului, produsul/unul din produsele solicitat/e prin documentaţia de atribuire şi cuprins/e în propunerea tehnică este scos din producţie de producător (aspecte necunoscute de operatorul economic la momentul depunerii ofertei, conform unei declaraţii a acestuia şi ce reies dintr-un document oficial emis de producător), autoritatea contractantă are dreptul de a accepta produse superioare din punct de vedere tehnic, cu menţinerea preţului ofertat iniţial şi sub condiţia ca noul produs să respecte cerinţele minime din caietul de sarcini".

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Postanschrift: Str. Dinu Vintila nr. 10, sector 2
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 021102
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.ita@dcti.ro
Telefon: +40 216107095
Fax: +40 212100454
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022