Lieferungen - 268151-2022

20/05/2022    S98

България-Айтос: Медицински консумативи

2022/S 098-268151

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД
Национален регистрационен номер: 102613775
Пощенски адрес: ул. Шейново № 4
Град: гр. Айтос
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Пощенски код: 8500
Държава: България
Лице за контакт: Станимира Атанасова Костова
Електронна поща: stani_at_co@abv.bg
Телефон: +359 895610057
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://aytos.bg/mnogoprofilna-bolnica-aktivno-lechenie-530.html
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5558
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/211733
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/211733
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ–Айтос” ЕООД”

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обект на поръчката e доставката на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Медицински консумативи - общоболнични„

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

МБАЛ - Айтос, ул. "Шейново" № 4, аптека

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на поръчката e доставката на медицински консумативи - общоболнични /спринцовки, игли, бинтове, абокати и др./ за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Консумативи и реактиви за клинична лаборатория“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

МБАЛ - Айтос, ул. "Шейново", клинична лаборатория

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на поръчката e доставката на консумативи и реактиви за клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата, а за чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Изискуемата информация се попълва в Част ІV, Раздел А от ЕЕДОП „Годност“, като се посочва информация за разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, а за чуждестранни лица – съответната информация, съдържаща се в аналогични разрешения или членство или регистър. Ако съответният документ и/или информация са на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес.

При сключване на договор обстоятелствата във връзка с поставените изисквания за годност се доказват с копие на разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия. За чуждестранни лица – с копие на съответен документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участниците са установени, като на етап сключване на договор, избраният за изпълнител чуждестранен участник ще трябва да докаже, че има право да изпълнява посочените дейности на територията на Република България.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не е поставил изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не е приложимо

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

Като „дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ ще се приемат:

• изпълнени доставки на медицински консумативи – по обособена позиция № 1

• изпълнени доставки на консумативи и реактиви за клинични лаборатории – по обособена позиция № 2

За документи, доказващи извършената доставка могат да бъдат представени фактури, приемо-предавателни протоколи, и др., удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, както и чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да е извършил минимум 1 (една) доставка идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора за обществена поръчка без ДДС.

Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение се посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

май 2023

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196 и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022