Lieferungen - 268161-2022

Submission deadline has been amended by:  346882-2022
20/05/2022    S98

Polen-Tarnów: Röntgengeräte

2022/S 098-268161

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów
Postanschrift: ul. Lwowska 178A
Ort: Tarnów
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 33-100
Land: Polen
E-Mail: kasia23@lukasz.med.pl
Telefon: +48 146315167
Fax: +48 146315167
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.lukasz.med.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z wykonaniem prac remontowych

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111000 Röntgengeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawę, instalację i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego cyfrowego aparatu RTG z jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem. Wykonanie dokumentacji: koncepcji pracowni w celu wykonania niezbędnych robót związanych z remontem pomieszczenia,Przeszkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi aparatu. Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, wykonania projektu stałych osłon radiologicznych, zintegrowania aparatu z systemem RIS oraz PACS, przygotowania pełnej dokumentacji zezwalajacej na złożenie wniosku do WSSE.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dostawę, instalację i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego cyfrowego aparatu RTG z jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi

i współpracującymi oraz oprogramowaniem oraz świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia. Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność oraz warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr 1A do SWZ.

Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do miejsca odbioru aparatu.

2. Wykonanie dokumentacji:

- koncepcji pracowni i uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań w celu wykonania niezbędnych robót związanych z remontem pomieszczenia i dostosowaniem infrastruktury dla potrzeb instalacji i funkcjonowania Cyfrowego aparatu RTG wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych ekspertyz, uzgodnień branżowych. Zakres prac remontowych koniecznych do zainstalowania cyfrowego aparatu RTG został określony w Załączniku nr 1C do SWZ.

- powykonawczej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami. Dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi prawne.

3. Przeszkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi aparatu (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1B).

Przedmiot, zakres oraz czas trwania przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego uzależniony jest od specyfiki przedmiotu dostawy oraz stopnia trudności jego obsługi przez użytkownika.

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania testów akceptacyjnych

i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla dostarczonego aparatu RTG, wykonania projektu stałych osłon radiologicznych, zintegrowania aparatu z systemem RIS oraz PACS, przygotowania pełnej dokumentacji zezwalajacej na złożenie wniosku do WSSE. Wykonawca odpowiedzialny jest także za pozytywny odbiór aparatu przez WSSE.

Wykonawca dokona uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń pracowni, w której zainstalowany zostanie cyfrowy aparat RTG. Aparat oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej z jego funkcjonowaniem muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.

Zaoferowane urządzenie i niezbędne wyposażenie musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklaracje zgodności zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na dostarczony aparat 24 miesiące, na zainstalowane urządzenia i wyposażenie (w tym oprogramowanie) 24 miesiące, na prace budowlane 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu starego aparatu RTG, podlegającego wymianie oraz jego utylizacjia także do przekazania karty odpadu Zamawiającemu.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie nowy aparat.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakośc techniczna / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 22/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiacym ząłącznik nr 3 w SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/06/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy załącznik nr 1A i 1B do specyfikacji zawierający zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych przez Zamawiającego oraz warunki serwisu i gwarancji oraz załącznik nr 1C zawierający opis prac remontowych.

3. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia.

4. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujace przedmiotowe środki dowodowe:

a) Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, oświadczenia wykonawcy, ulotki w zakresie potwierdzenia parametrów technicznych, (Załącznik 1A (*) parametry oceniane)

b) Oświadczenie, Wykonawcy iż zaoferowany asortyment spełnia wymagania opisane

w Ustawie o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 r Dz.U. 2021 poz. 1565, - załącznik nr 6.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rozdział

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022