Lieferungen - 268161-2022

Submission deadline has been amended by:  346882-2022
20/05/2022    S98

Polska-Tarnów: Aparatura rentgenowska

2022/S 098-268161

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów
Adres pocztowy: ul. Lwowska 178A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl
Tel.: +48 146315167
Faks: +48 146315167
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z wykonaniem prac remontowych

Numer referencyjny: 22/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawę, instalację i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego cyfrowego aparatu RTG z jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem. Wykonanie dokumentacji: koncepcji pracowni w celu wykonania niezbędnych robót związanych z remontem pomieszczenia,Przeszkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi aparatu. Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych, wykonania projektu stałych osłon radiologicznych, zintegrowania aparatu z systemem RIS oraz PACS, przygotowania pełnej dokumentacji zezwalajacej na złożenie wniosku do WSSE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dostawę, instalację i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego cyfrowego aparatu RTG z jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi

i współpracującymi oraz oprogramowaniem oraz świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia. Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność oraz warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr 1A do SWZ.

Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do miejsca odbioru aparatu.

2. Wykonanie dokumentacji:

- koncepcji pracowni i uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań w celu wykonania niezbędnych robót związanych z remontem pomieszczenia i dostosowaniem infrastruktury dla potrzeb instalacji i funkcjonowania Cyfrowego aparatu RTG wraz z uzyskaniem wszelkich potrzebnych ekspertyz, uzgodnień branżowych. Zakres prac remontowych koniecznych do zainstalowania cyfrowego aparatu RTG został określony w Załączniku nr 1C do SWZ.

- powykonawczej wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami. Dokumentacja musi być kompletna i spełniać wszelkie wymogi prawne.

3. Przeszkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi aparatu (zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1B).

Przedmiot, zakres oraz czas trwania przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego uzależniony jest od specyfiki przedmiotu dostawy oraz stopnia trudności jego obsługi przez użytkownika.

Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania testów akceptacyjnych

i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem dla dostarczonego aparatu RTG, wykonania projektu stałych osłon radiologicznych, zintegrowania aparatu z systemem RIS oraz PACS, przygotowania pełnej dokumentacji zezwalajacej na złożenie wniosku do WSSE. Wykonawca odpowiedzialny jest także za pozytywny odbiór aparatu przez WSSE.

Wykonawca dokona uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń pracowni, w której zainstalowany zostanie cyfrowy aparat RTG. Aparat oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej z jego funkcjonowaniem muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.

Zaoferowane urządzenie i niezbędne wyposażenie musi posiadać wymagane dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia oraz świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski tj. certyfikat CE i deklaracje zgodności zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na dostarczony aparat 24 miesiące, na zainstalowane urządzenia i wyposażenie (w tym oprogramowanie) 24 miesiące, na prace budowlane 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2022 r. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu starego aparatu RTG, podlegającego wymianie oraz jego utylizacjia także do przekazania karty odpadu Zamawiającemu.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczenia, w którym zainstalowany będzie nowy aparat.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakośc techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiacym ząłącznik nr 3 w SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy załącznik nr 1A i 1B do specyfikacji zawierający zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych przez Zamawiającego oraz warunki serwisu i gwarancji oraz załącznik nr 1C zawierający opis prac remontowych.

3. W celu wykazania elementów spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie dyrektywy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

2) W przypadków podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia.

4. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujace przedmiotowe środki dowodowe:

a) Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, oświadczenia wykonawcy, ulotki w zakresie potwierdzenia parametrów technicznych, (Załącznik 1A (*) parametry oceniane)

b) Oświadczenie, Wykonawcy iż zaoferowany asortyment spełnia wymagania opisane

w Ustawie o Wyrobach Medycznych z 20.05.2010 r Dz.U. 2021 poz. 1565, - załącznik nr 6.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rozdział

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022