Lieferungen - 268163-2022

20/05/2022    S98

Polen-Białystok: Medizinische Geräte

2022/S 098-268163

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 9661330466
Postanschrift: ul. Ogrodowa 12
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-027
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl
Telefon: +48 856646708
Fax: +48 857435913
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.onkologia.bialystok.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fb4ad12c-04cd-4aea-9fa8-a83b603ce37a
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
Nationale Identifikationsnummer: REGON 932081801
Postanschrift: ul. Ogrodowa 12
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-027
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Klaudia Dawidziuk
E-Mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl
Telefon: +48 856646708
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.onkologia.bialystok.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wyrobów medycznych

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP.261.14.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych w ilościach, asortymencie oraz o wymaganiach jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Hauptort der Ausführung:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych w ilościach, asortymencie oraz o wymaganiach jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Na podstawie art. 441 Pzp zamawiający przewiduje opcję o maksymalnej wartości 30%, tj. dopuszcza się możliwość zwiększenia do 30% dostaw przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększonego zapotrzebowania np. w wyniku wzrostu liczby pacjentów, zwiększonej częstotliwości stosowania produktu, w przypadku opóźnienia w przygotowaniu, prowadzeniu lub zawarciu umowy w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie przedmiotu tożsamego z przedmiotem niniejszego postępowania lub w innym przypadku, którego zamawiający nie mógł przewidzieć.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy dostawy (Załącznik nr 4 do SWZ).

2. Zapisy dotyczące dopuszczalności zmian umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) i Dziale VII Rozdziale 3 Pzp.

3. Termin płatności określono w projektowanych postanowieniach umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Pilne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na materiały medyczne do podawania kontrastu i roztworu chlorku sodu za pomocą wstrzykiwacza Centargo Pedestal przy diagnostyce tomografem komputerowym Aquilion ONE/GENESIS Edition. Związane jest to z koniecznością zapewnienia ciągłej dostępności do przeprowadzania badań diagnostycznych za pomocą ww. aparatury medycznej. Urządzenia zakupiono w drodze postępowania przetargowego DZP.261.22.2021.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/ ) i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

1.1. art. 108 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp,

1.2. art. 7 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),

1.3. art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.,

1.4. art. 108 ust. 2 Pzp.

2. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:

2.1. Oferta: Formularz ofertowy i Formularze cenowe.

2.2. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

2.3. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia-Załącznik nr 5.1 do SWZ.

2.4. Jeżeli dotyczy: Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia-Załącznik nr 5.2 do SWZ.

2.5. Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.

2.6. Jeżeli dotyczy: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp.

2.7. Jeżeli dotyczy: Gwarancje lub poręczenia.

2.8. Jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

2.9. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.10. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

2.11. Przedmiotowe środki dowodowe: Oświadczenia wykonawcy zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

3.2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

3.3. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

3.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp.

3.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego.

3.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

3.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3.4. Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

3.5. Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub Odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru, zgodnie z pkt. 10.1.5 SWZ.

4. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SWZ.

5. Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022