Lieferungen - 268184-2022

Submission deadline has been amended by:  325592-2022
20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne

2022/S 098-268184

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Milena Luty
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-44-02
Faks: +48 220-48-99
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gitd.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem

Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.5.2022
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach zamówienia podstawowego 8 fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) i maksymalnie 2 w ramach prawa opcji wyprodukowanych nie wcześniej niż 2022 r., wolnych od wad, ze specjalistyczną zabudową i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, których parametry techniczno-użytkowe i warunki zabudowy są zawarte w cz. III SWZ.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia w tym OPZ zawarte w SWZ.

Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań o udzielenie zamówienia opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2.2.10 i nie jest udzielane jako część z których każda stanowi odrębne postępowanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 903 863.48 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30232110 Drukarki laserowe
31710000 Sprzęt elektroniczny
34114200 Radiowozy policyjne
38311000 Wagi elektroniczne i akcesoria
38311200 Elektroniczne wagi techniczne
38432300 Aparatura do analizy dymu
38434300 Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu
38434560 Analizatory chemiczne
42923110 Wagi
43800000 Urządzenia warsztatowe
50117100 Usługi w zakresie zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów mechanicznych
31120000 Generatory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - miejsce wskazane przez Wykonawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzgodnione z Zamawiającym.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający:

- nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej;

- nie przewiduje, że unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 257 Pzp (dalej "Pzp");

- nie określa wymogu zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę;

- w odniesieniu do przedmiotu zamówienia:

a) nie uwzględnił wymagań z art. 100 ust 1 Pzp

b) określił wymagania dot. wydajności i funkcjonalności - art. 101 ust 1 pkt 1 Pzp - ust 4 cz. III SWZ.

Wykonawca:

- jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł (słownie sto tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 49 1010 1010 0079 7913 9120 1000, jako tytuł przelewu wskazując: „Wadium w postępowaniu nr BDG.ZPB.072.5.2022”;

- jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z art. 452 ust. 2 Pzp;

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

- spełnia warunki udziału, o których mowa w art. 112 Pzp opisane w cz. II SWZ;

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów:

a) art. 108 ust. 1 Pzp;

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

c) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia

Przed wszczęciem postępowania nie prowadzono wstępnych konsultacji rynkowych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena - prawo opcji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na pojazd / Waga: 12
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zabudowę pojazdu / Waga: 13
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na nadwozie, części blacharskie i powłoki lakiernicze / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zużycie energii / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Integracja / Waga: 5
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 441 ustawy Pzp przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji w ilości maksymalnie: 2 szt. samochodów specjalnych (furgonów).

2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji (w okresie trwania umowy) w przypadku zwiększenia potrzeb, nie później jednak niż w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4. Prawo opcji będzie polegać na dostawie maksymalnie 2 sztuk samochodów w zakresie zgodnym z Umową.

5. Ceną za jeden samochód specjalny (furgon), będzie cena wskazana przez Wykonawcę w ust. 5, pkt 5.1. lit d) formularza oferta (formularz OF.0). Wysokość wynagrodzenia za realizację zamówienia w ramach prawa opcji, będzie stanowiła kwota będąca iloczynem ilości zamówionych/zapotrzebowanych sztuk samochodów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem pomnożonej przez zaoferowaną cenę za jeden pojazd, płatna z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po podpisaniu protokołu odbioru wstępnego bez zastrzeżeń.

6. Szczegółowe informacje dot. okresów gwarancji zawarte w ust. 4 pkt. 4.9. części III SWZ, oraz sekcji B, części II SWZ Warunki szczególne;

7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.

8. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców (o ile są znane).

9. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych opisane szczegółowo w ust. 4 pkt. 4.2. części III SWZ:

ppkt. 4.2.1. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

a) Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych – zgodny ze wzorem formularza OF.1.

b) Wykaz lokalizacji autoryzowanych stacji obsługi – zgodny ze wzorem formularza OF.2.

c) Świadectwo homologacji pojazdu bazowego wraz z załącznikiem z którego wynika parametr średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym, lub dokument równoważny opisany w ust. 4 pkt. 4.2. ppkt. 4.2.4. części III SWZ.

ppkt. 4.2.2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

ppkt. 4.2.3. Zamawiający uzna za równoważny każdy dokument, który będzie zawierał w swojej treści:

a) w odniesieniu do ust. 4 pkt 4.2. ppkt. 4.2.1., lit a) - minimum informacje wyszczególnione w Formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych, którego wzór stanowi formularz OF.1.;

b) w odniesieniu do ust. 4 pkt 4.2. ppkt. 4.2.1. lit. b) – minimum nazwę punktu posiadającego status ASO producenta, adres (ulica, numer budynku), nazwę miejscowości, kod pocztowy, odległość od siedzib WITD, których adresy zostały wskazane w treści formularza OF.2.

ppkt. 4.2.4. Zamawiający uzna za równoważne dokumentowi wskazanemu ust. 4 pkt 4.2. ppkt. 4.2.1. lit. c) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego złożone wraz z załącznikiem z którego wynika parametr średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym.

4.2.5. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 4.2. ppkt. 4.2.1., lit a) i b) zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

ppkt.4.2.6. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego, składanego w celu weryfikacji ofert w ramach kryterium zużycie energii, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.2. ppkt. 4.2.1., lit c) zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020Numer identyfikacyjny projektu: POIS.03.01.00-00-0039/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium cena o wadze 50 dotyczy ceny zamówienia podstawowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w formularzu Ogłoszenia o zamówieniu brak możliwości przytoczenia pełnego brzmienia wskazanych wyżej podstaw wykluczenia z art. 108 - pełne brzmienie wskazano w w Części I SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym zakresie.

---------------

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym zakresie.

---------------

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w

postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt.:

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części II SWZ lit. A ust. 1 zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki:

1) odnośnie do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane;

2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówień wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz: o którym mowa w ust. 16 pkt 16.1 sekcji A, części II SWZ, dotyczy zamówień, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

3) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności;

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

2.2. W celu potwierdzenia, które zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.1), jeżeli dotyczy zamówienia.

3. W przypadku polegania na potencjale innych podmiotów udostępniających zasoby: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w Części II SWZ lit. A ust. 1 warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym:

3.1. w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę potencjałem innych podmiotów dot. doświadczenia lub kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

3.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając stosowne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca składa wraz z ofertą.

3.3. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w ust. 3 pkt. 3.4.4.-3.4.8 Część I SWZ

3.4. Warunkiem polegania na zdolnościach innych podmiotów jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiotów podstaw wykluczenia z postępowania określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).

---------------

Kontynuacja informacji w sekcji III pkt 1.2 ogłoszenia o zamówieniu (poniżej).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 mln zł.

---------------

Kontynuacja informacji z sekcji III pkt 1.1 ogłoszenia o zamówieniu. (powyżej)

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w

postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt:

3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, w zależności od postawionych warunków udziału, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, zgodnie z punktem 3.4.

4. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/Podmioty udostępniające zasoby składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w Części II SWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia tzw. JEDZ, zwane dalej „jednolitym dokumentem”, oraz Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229, str. 1, z późn. zm.) (Formularz DP.5). Oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia.

5. Szczegółowe wymagania w zakresie formy dokumentu określonego w ust. 4 i sposobu jego złożenia zostały określone w ust. 7 pkt. 7.2-7.6 Część I SWZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

6.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1)-2) i pkt 4) Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej(zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.4);

---------------

Kontynuacja informacji w sekcji III pkt 1.2 ogłoszenia o zamówieniu (poniżej).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych:

pkt. 16 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

ppkt. 16.2. w zakresie warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

---------------

Kontynuacja informacji z sekcji III pkt 1.2 ogłoszenia o zamówieniu (powyżej).

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w

postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt:

6.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (zgodnie z wzorem określonym w Formularzu DP.3), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

6.3.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

6.3.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

6.3.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

6.3.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

6.3.5. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),

6.3.6. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1, z późn. zm.).

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 6:

7.1. Pkt 6.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 6.1..

8. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

---------------

Kontynuacja informacji w sekcji III pkt 1.3 ogłoszenia o zamówieniu (poniżej).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej:

dostawy min. 6 sztuk pojazdów wraz z dodatkową zabudową specjalistyczną, z przeznaczeniem do wykorzystania jako pojazdy uprzywilejowane (pod pojęciem dodatkowej zabudowy specjalistycznej uważa się zabudowę biurową lub zabudowę wewnętrzną innego specjalnego przeznaczenia pojazdu samochodowego), w ramach maksymalnie 2 zamówień/umów, których łączna wartość wyniosła min. 2 mln zł brutto (słownie dwa miliony złotych).

---------------

Zdolności technicznej - w zakresie posiadania potencjału kadrowego: Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym zakresie.

---------------

Kontynuacja informacji z sekcji III pkt 1.2 ogłoszenia o zamówieniu (powyżej).

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w

postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt:

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 6 pkt 6.1. i 6.3. dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

11. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty wskazane w ust. 6 składa każdy z tych Wykonawców.

13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) Pzp jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

13.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

13.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym

13.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

14. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 13, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych:

pkt. 16 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

ppkt. 16.1. w zakresie warunku dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia:

wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.2

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

---------------

Kontynuacja informacji z sekcji III pkt 1.13 ogłoszenia o zamówieniu. (powyżej)

Informacje zawarte w części II SWZ - Warunki szczególne (WSZ), sekcja A - Informacja o warunkach udziału w

postępowaniu i podstawach wykluczenia oraz wykaz podmiotowych środków dowodowych, pkt:

15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, (DZ. U. z 2020 poz. 2415) pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, jeśli te podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty są sporządzone w języku innym niż język polski.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji Umowy szczegółowo określa Część IV SWZ - PPU, gdzie wskazano również przewidywane zmiany do Umowy.

Zamawiający w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia (PPU):

a) zastrzega aspekty społeczne odnoszące się do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zaoferowania ich zatrudnienia w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „Integracja” - art. 96 ust. 1 Pzp

b) nie zastrzega:

- aspektów środowiskowych, innowacyjnych, zachowania poufnego charakteru przekazywanych informacji - art. 96 ust. 1 Pzp;

- zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - art. 95 Pzp

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej (dalej: „Platforma”) pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet i nazwą: Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalnych (furgonów) wraz z wyposażeniem, znak sprawy: BDG.ZPB.072.5.2022.

2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy pod adresem wskazanym w pkt 1.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w ust. 4

części I SWZ. 4.12.1. Zamawiający jako dopuszczalne określa formaty danych zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) (dalej również jako „KRI”) o wielkości do 100 MB. Jednocześnie Zamawiający zaleca/rekomenduje stosowanie w szczególności następujących formatów danych, dokumentów i oświadczeń: .pdf, .doc, .docx. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: format PAdES, którym zaleca się podpisywanie dokumentów w formacie „.pdf” – zawiera w sobie podpisany plik i podpis, osobno podpisany dokument i oddzielny plik z podpisem, który Wykonawca jest zobowiązany załączyć w przypadku podpisywani dokumentów w formacie innym niż „pdf”. Zamawiający rekomenduje używanie znacznika czasu. Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte są w Instrukcjach dla Wykonawcy. Instrukcje dostępne są pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=przetargi-gitd&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.

4. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) oraz formularz wymaganych warunków technicznych i użytkowych (Formularz OF.1), formularz wykaz lokalizacji Autoryzowanych Stacji Obsługi (Formularz OF.2) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SWZ.

5. Oferta i oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz Oświadczenie własne w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L z 2014 r. Nr 229, str. 1, z późn. zm.) (Formularz DP.5) muszą być sporządzone pod rygorem nieważności z zachowaniem formy elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty, zgodnie z ust. 6.12 cz. I SWZ.

7. Zamawiający przewiduje prowadzenie postępowania z zastosowaniem uprzedniej oceny ofert, o której mowa

w art. 139 pzp.

8. Zamawiający

- nie przewiduje:

a) przeprowadzenia zebrania przedofertowego z Wykonawcami.

b) przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

c) możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) Pzp.

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 Pzp.

e) wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ich do oferty - art.

93 Pzp,

- nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań

- nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) Pzp jednak w celu uzyskania punktów w ramach kryterium „Integracja” dopuszcza możliwość zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia przez cały okres obowiązywania umowy maksymalnie 2 osób niepełnosprawnych

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590) przysługują Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi MŚP;

3.Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te składane są w formie pisemnej.

4.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5.Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6.Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

7.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

8.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9.Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Przysługujące ŚOP zależne są od wartości zamówienia, które zostały określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołanie:

1) wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUEE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUEE ogłoszenia o udzieleniu

11.Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii Zamawiającemu, dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

12.KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 528-568 ustawy Pzp.

13.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, zgodnie z przepisami Działu IX Roz

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022