Lieferungen - 268212-2022

20/05/2022    S98

România-Sibiu: Medicamente pentru sânge şi pentru organele hematopoietice

2022/S 098-268212

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU
Număr naţional de înregistrare: 4240898
Adresă: Strada: Coposu Corneliu, nr. 2-4, Sector: -, Judet: Sibiu
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550245
Țară: România
Persoană de contact: Dorica Nastase
E-mail: achizitii@scjs.ro
Telefon: +40 269215050
Fax: +40 269215434
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scjs.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144240
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare medicamente Program National de Boli Rare

Număr de referinţă: 4240898_2022_7.8
II.1.2)Cod CPV principal
33621000 Medicamente pentru sânge şi pentru organele hematopoietice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Medicamente, necesare pentru sectiile clinice ale spitalului ; toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul anexat, in fisa de date si in anexa Loturi.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar, in functie de solicitarea sectiei si a farmaciei si de fondurile alocate cu aceasta destinatie.

AC va raspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de carificare/informaţiilor suplimentare cu 11 zile inainte de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Numarul zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 18.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 25 496 911.20 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertantul poate depune oferta pe unul sau mai multe loturi.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EMICIZUMABUM

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652000 Antineoplazice şi imunomodulatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

150 mg/ml flac. x 1 ml sol. Inj 150 mg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 900 203.52 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

cant min- max estimata/ctr subs/lot/ lunar; cant min- max estimata anuala/acord: 4 -16 ; 48 -192

valoare estimata a celui mai mar ctr subs/lot/lunar: 825016.96 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

2 EMICIZUMABUM

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652000 Antineoplazice şi imunomodulatoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

sediul SCJU Sibiu

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

flac. x 0,7 ml sol. inj. 105 mg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 596 707.68 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

cant min- max estimata/ctr subs/lot/ lunar; cant min- max estimata anuala/acord: 24 -36 ; 288 -432

valoare estimata a celui mai mar ctr subs/lot/lunar: 1299725.64 lei

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat ( buget de stat). Pentru toate sediile secundare, asa cum sunt ele inregistrate in certificatul ONRC, se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincalcarea obligațiilor privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale (model atasat in fisierul "formulare")

2. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin.2,

art.167, alin.2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Alte documente edificatoare, dupa caz.

3. Pentru neincadrarea in prev art.164 din Legea 98/2016 se va prezenta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC./actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii.

4.Decl. conf. art.60 din Legea 98/2016 care va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Persoanele din cadrul Autoritatii contractante cu functie de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016, sunt:

Membrii Comitetului Director

Manager Dr. Daniel Chelcea

Director Medical , Conf. Univ.Dr. Calin Cipaian

Director Financiar contabil, ec. Iulian Dragos Bunaciu

Director Ingrijiri, as. Laurentiu Ghinoiu

Medic cord. C.P.I.A.A.M , Dr. Dana Rusu

Comisia de evaluare;

Presedinte comisie, fara drept de vot,responsabil procedura, Nastase Dorica

Membri: Farmacist sef Marilena Dina

Farmacist sef Geogeta Selejan

Farmacist Mihai Baste

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: La termenul limita de depunere a ofertelor se depune DUAE, urmand ca certificatul constatator emis de ONRC sau alt document in situatia ofertantilor straini, sa se prezinte la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (art 193 din Legea 98/2016 coroborat cu art 2.alin 2 din Legea 98/2016

Conform art.173, alin.2 din Legea 98/2016)sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001, sau echivalent, pentru activitatea care face obiectul achizitiei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

La termenul limita se completeaza si prezinta DUAE, urmand ca documentele justificative se se prezinte doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va permite prezentarea oricarui document prin care se sustine cerinta, de exemplu: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului cadru, la solicitarea de reofertare a comisiei de evaluare, transmisa on line in SEAP, se va raspunde cu o noua oferta on-line sau, dupa caz,confirmarea ca se mentine pretul initial.

Dupa evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau, in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat.

Conform legii 98/2016 ,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European)

-Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse , conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8, alin.1 din Legea Nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic si relatii publice
Adresă: Sibiu, Bulevard Corneliu Coposu nr.2-4
Localitate: Sibiu
Cod poștal: 550245
Țară: România
E-mail: scjsib@yahoo.com
Telefon: +40 269215050
Fax: +40 269215434
Adresă internet: www.scjs.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022