Lieferungen - 268226-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Medizinische Verbrauchsartikel

2022/S 098-268226

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: UNIVERSITETSKA SPETsIALIZIRANA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE PO ONKOLOGIYa EAD
Nationale Identifikationsnummer: 000662776
Postanschrift: Plovdivsko pole No..6
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Iva Trifonova Sokolova
E-Mail: isokolova@sbaloncology.bg
Telefon: +359 898575688
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sbaloncology.bg/index.php/bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/12790
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/211185
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/211185
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив за нуждите на „УСБАЛО” ЕАД за срок от 24 месеца“,

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“.

Поръчката е разделена на номенклатурни единици, които са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 227 450.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“.

Поръчката е разделена на номенклатурни единици, които са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация.

Поръчката се състои от 129 номенклатурни единици, като всеки участник може да участва за една, повече или всички номенклатурни единици, описани с отделен номер в Техническата спецификация.

2. Обект на поръчката:

2.1. Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2.2. Код на поръчката съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи.

3. Място на изпълнение на поръчката:

„Болнична аптека“ на „УСБАЛО” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.

4. Срок на изпълнение на поръчката

4.1. Срок на изпълнениена обществената поръчка – 2 години (24 месеца) от датата на сключване на договора.

4.2. Срок на изпълнение на заявките за доставка:

• регулярни доставки – до 3 (три) работни дни, считано от подаване на писмена заявка от страна на възложителя;

• спешни заявки – до 24 часа, считано от подаване на заявка от страна на възложителя по телефон или факс.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 227 450.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

При провеждане на заседанията на комисията ще използва т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане на офертите по чл.104, ал.2 ЗОП т.е. оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Всеки участник трябва да разполага с валиден документ - разрешение, удостоверение или друг подходящ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

Участниците - чуждестранни лица следва да разполагат с еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, съгласно националното му законодателство, ако Възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност.

Изискването за годност е относимо за всички номенклатури.

Доказване: На етап процедура, Участникът попълва раздел А: Годност на Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да декларира наличието на валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган или да докаже регистрацията си в еквивалентен регистър на държавата, в която е установен, или декларира или представя номер на удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

За доказване на съответствието с поставения критерий за подбор в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, участникът представя Заверено копие на валидно валиден документ - разрешение, удостоверение или друг подходящ, позволяващ да се извършва търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изискване към икономическото и финансово състояние на участника

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Възложителят не поставя изискване към технически и професионални способности на участника.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Чл.197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022