Lieferungen - 268239-2022

20/05/2022    S98

Polska-Dębnica Kaszubska: Komputery przenośne

2022/S 098-268239

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dębnica Kaszubska
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 770979803
Miejscowość: Dębnica Kaszubska
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-248
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Długoszewska
E-mail: przetargi@debnicakaszubska.eu
Tel.: +48 690820343
Adresy internetowe:
Główny adres: https://debnicakaszubska.eu/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Numer referencyjny: RPI.271.5.2022.JD
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 217 479.67 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dębnica Kaszubska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych - laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 599 komputerów przenośnych – laptopów. 3. Szczegółowy opis techniczny sprzętu informatycznego zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. .4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub pod inny adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miejscowości Dębnica Kaszubska lub w granicach Gminy Dębnica Kaszubska wskazany przez Zamawianego. Przedmiot umowy obejmuje również usługę wniesienia do wskazanego pomieszczenia. 5. Wykonawca dokona dostawy przedmiotu zamówienia wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. 6. Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806). 4.7. Wykonawca dostarczy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego sprzętu - pamięć RAM / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne oferowanego sprzętu - wielkość dysku twardego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 217 479.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

1280

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 2. Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Dostarczony sprzęt winien posiadać oznakowanie symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu (Dz. U. z 2016 r. poz. 806). 2.Wykonawca dostarczy wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne. 3. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, świadczonej na miejscu u klienta, tj. Zamawiającego bądź ostatecznego użytkownika. 4. Etapy dostawy i odbioru sprzętu: 1)Etap 1 – dostarczenie sprzętu przez Wykonawcę wraz z protokołem ilościowego odbioru sprzętu. Dokument ten będzie potwierdzał wyłącznie ilość i rodzaj dostarczonego sprzętu (bez jego badania), co zostanie potwierdzone przez obie Strony, 2)Etap 2 – weryfikacja dostarczonego sprzętu przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze złożoną ofertą oraz specyfikacją techniczną w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od terminu dostarczenia sprzętu, 3)Etap 3 – po pozytywnie zakończonej weryfikacji, o której mowa w pkt 2, Strony sporządzą protokół odbioru.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubskahttps://miniportal.uzp.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Joanna Długoszewska; Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustaw z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza także się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 5 k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 4. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. procedurę odwróconą. Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Ppstępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022