Lieferungen - 268263-2022

Submission deadline has been amended by:  298676-2022
20/05/2022    S98

Polska-Dębica: Mleko

2022/S 098-268263

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Adres pocztowy: ul. Krakowska 91
Miejscowość: Dębica
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Królikowska
E-mail: anna.krolikowska@zoz-debica.pl
Tel.: +48 146808305
Faks: +48 146702849
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoz-debica.pl
Adres profilu nabywcy: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SPZOZ
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

MLEKO W PAKIECIE I ORAZ PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Numer referencyjny: ZP-PN-17/2022
II.1.2)Główny kod CPV
15511000 Mleko
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

MLEKO W PAKIECIE I ORAZ PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

MLEKO W PAKIECIE I DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15511000 Mleko
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Oddziały Psychiatryczne w Straszęcinie - Kuchnia Szpitalna

II.2.4)Opis zamówienia:

PAKIET I – MLEKO DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia:

CENA - 60%

OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY - 40%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Oddziały Psychiatryczne w Straszęcinie - Magazyn Żywnościowy

II.2.4)Opis zamówienia:

PAKIET II – PRODUKTY MLECZARSKIE DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1-12 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria udzielenia zamówienia:

CENA - 60%

OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY - 40%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w CZĘŚĆ XIII A - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ: MLEKO W PAKIECIE I ORAZ PRODUKTY MLECZARSKIE W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Post. przet. Nr: ZP – PN 9 / 2022 – unieważ. gdyż nie złoż. żadnej of. Post. w trybie z woln. ręki: ZP-WR-2/22, ZP-WR-1/ zostały unieważnione na podst. art. 255 ust. 8 uPzp, gdyż wykon. nie przystąpili do negocjacji. Ze wzgl. na wyczerp.zakres rzecz. dotychcz. um.,zaw.um. i nabyw. Dostaw z art.2ust.1 p.1uPzp do term.zaw.um.przet. koniecz. zabezp. dost.w/w prod. do Kuch. Szp. -zach. pilna potrz. szybk. dok.zak. i zaw. zaw.um. w spr.zam.publ.

Ze wzgl.:wart.zam.przekr.kwotę 215 000 EURO i ustaw.term.tj. m.in.:

1) 35 tso,

2) uwzgl.ewent.: udz.wyj., zm.tso,

3) wyzn.wyk.,ustaw. min. 10-dn.term.na złoż.dok.potw.speł.war.udz. w post. i br. podst.wykl.,

4) wyzn.wyk.dod.term. (np. 5 dni) na uzup.dok.,ośw.,

5) 10 dn.term.na zaw.um.,

6) min.czas na bad. meryt.ofert-opis p.zam., wyj.treści złoż.of.,bad.raż.niskiej ceny, popr.omył.z art. 87uPzp – zam. może być udz.po upł.70dni.

Skróc.tso do 15dni (art. 138 ust. 2 pkt 2 uPzp) jest uzas.: w znacz.stop.przysp.udz.zam.,tj.o 20dni, co jes niezw. ważn

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Maj 2023r.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wstępnych konsultacji rynkowych)

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. /dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w Oświadczeniu: CZĘŚĆ XIV C – ZAŁ. NR 3 nie wskaże podmiotowych środków dowodowych, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz danych umożliwiających dostęp do tych środków/

W przypadku, gdy przypada na w/w ponad 10 % wartości zamówienia - Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę, Dostawcę lub Podmiot, na którego zdolności wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Zasad Dostarczania Oferowanych Produktów Przedmiotu Zamówienia (wg WZORU: CZĘŚĆ II C

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - CZĘŚĆ I D SWZ

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ VII B SWZ

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w formie JEDZ.

INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 uPzp - CZĘŚĆ I C SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeep zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu doniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022