Lieferungen - 268289-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Akcesoria komputerowe

2022/S 098-268289

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-47-80
Adres pocztowy: ul. Podwale 31-33
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 50-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Sokołowska
E-mail: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl
Tel.: +48 478712352
Faks: +48 478713985
Adresy internetowe:
Główny adres: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego

Numer referencyjny: PUZ-230-045-045/2022/KS
II.1.2)Główny kod CPV
30237200 Akcesoria komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów oraz wyposażenia informatycznego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 108 586.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
30233150 Napędy dysku optycznego
30234000 Nośniki do przechowywania
30236110 Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
30237230 Pamięci
30237460 Klawiatury komputerowe
31214100 Przełączniki
30232000 Sprzęt peryferyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław ul. Podwale 31-33

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 postępowania – zadanie nr 1 switch-e pendrive-y, przełączniki, czytniki, zasilacze, dyski,obudowy dysków, karty graficzne, napędy optyczne, pamięci RAM, klawiatury komputerowe, myszy komputerowe, zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1A do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności rodzaj asortymentu, jego ilości oraz minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne zamawiający określił w formularzach asortymentowo-cenowych (załączniki numer 1A, do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SWZ; dalej w tekście: PPU załącznik nr 1 do PPU), które stanowią integralną część niniejszej SWZ.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do:

4.1. zachowania niezmienności cen wynikających z załącznika nr 1 do umowy, przez okres trwania umowy, zgodnie z § 3 ust. 2 PPU,

4.2. realizacji dostaw w terminie 10 dni (czas maksymalny) roboczych licząc od daty zawarcia umowy. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z § 4 ust. 1 PPU,

4.3. dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego (magazyn Wydziału Teleinformatyki KWP, ul. Podwale 31-33, Wrocław), zgodnie z § 4 ust. 5 PPU,

4.4. Wykonawca oświadcza, że akcesoria i wyposażenie informatyczne stanowiące przedmiot umowy :

4.4.1. odpowiadają typom materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy i są dobrej jakości;

4.4.2. są oznaczone na opakowaniach symbolem wskazanym w wykazie asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

4.4.3. są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji co oznacza, że zostały wyprodukowane do sześciu miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 079.27 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Min. okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

- Okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach licząc od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Umowa obowiązuje do końca okresu gwarancji.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w cz.1 post. w wysok. 2200,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000 Sprzęt peryferyjny
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
31224000 Podłączenia i elementy stykowe
31224400 Kable przyłączeniowe
31224810 Przedłużacze
31440000 Baterie
31224100 Wtyki i gniazda
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław ul. Podwale 31-33

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 postępowania – zadanie nr 1: kable/przewody, przedłużacze,płyty , koperty, sprężone powietrze, pianki do czyszczenia, chusteczki nawilżające do czyszczenia, pasta termoprzewodząca, alkohol izopropylowy, benzyna ekstrakcyjna, taśmy izolacyjne, wtyki, baterie, linki telefoniczne, przewody, organizery, taśm do drukarek, zgodnych z minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w załączniku nr 1B do SWZ.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności rodzaj asortymentu, jego ilości oraz minimalne wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne zamawiający określił w formularzach asortymentowo-cenowych (załączniki numer 1B do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (załącznik nr 2 do SWZ; dalej w tekście: PPU załącznik nr 1 do PPU), które stanowią integralną część niniejszej SWZ.

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do:

4.1. zachowania niezmienności cen wynikających z załącznika nr 1 do umowy, przez okres trwania umowy, zgodnie z § 3 ust. 2 PPU,

4.2. realizacji dostaw w terminie 10 dni (czas maksymalny) roboczych licząc od daty zawarcia umowy. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z § 4 ust. 1 PPU,

4.3. dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego (magazyn Wydziału Teleinformatyki KWP, ul. Podwale 31-33, Wrocław), zgodnie z § 4 ust. 5 PPU,

4.4. Wykonawca oświadcza, że akcesoria i wyposażenie informatyczne stanowiące przedmiot umowy :

4.4.1. odpowiadają typom materiałów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy i są dobrej jakości;

4.4.2. są oznaczone na opakowaniach symbolem wskazanym w wykazie asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

4.4.3. są fabrycznie nowe i pochodzą z bieżącej produkcji co oznacza, że zostały wyprodukowane do sześciu miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 506.91 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Min. okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

- Okres gwarancji należy zadeklarować w miesiącach licząc od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Umowa obowiązuje do końca okresu gwarancji.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w cz.2 post. w wysok. 1000,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, na podstawie na podstawie Artykułu 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. Poz. 835).

1.1. Zgodnie z art. 108 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski

niezależnie od siebie;

c.d. poniżej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art.85 ust.1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wyk. lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wyk. z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.2.Wykluczenie Wyk. następuje zgodnie z art.111 ustawy Pzp.

1.3.Wyk. nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art.108 ust.1 pkt 1,2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zam., że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)zreorganizował personel,

c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

1.4.W dniu 8.04.2028r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L111 z 8.4.2022, str.1). Rozporządzenie to wprowadza m.in. zakaz udziału w wykonywaniu zamówień publicznych lub koncesji przez rosyjskich wykonawców i podwykonawców. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w dniu 9.04.2022r.

1.4.1. Zgodnie z przepisami Artykułu 5k Rozporządzenia (UE) 2022/576: 1.Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art.10 ust.1,3,ust.6 lit.a)–e), ust.8,9 i 10,art.11,12,13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art.7 i 8, art.10 lit.b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art.18, art.21 lit.b)–e) i lit.g)–i), art.29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art.13 lit a)–d), lit.f)–h) i lit.j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c)osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit.a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

1.4.2.W związku z tym, zgodnie z art.7 ust.1 Ustawy z dnia 13.04.2022r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1.wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. Ustawy; c.d. poniżej

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2.wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3.wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z 2021r. poz.217,2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.1 pkt 3 ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art.7 ust.1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

1.5.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z podstaw wykluczenia wskazanych w art.109 ustawy Pzp (podstawy fakultatywne).

1.6.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

3.Poleganie na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu, zgodnie z art.118 ustawy PZP. - Nie dotyczy niniejszego postępowania.

Do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć:

1.1.aktualne na dzień jego złożenia oświadczenie własne Wykonawcy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa oświadczenie za pomocą formularza dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym. Dokument JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.1.1.Dokument JEDZ–to Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący wzór standardowego formularza, określony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

1.1.2.Wykonawca może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SWZ w wersji edytowalnej (załącznik nr4 do SWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej Zamawiającego wersji elektronicznej w formacie XML i korzystając z dostępnych narzędzi lub oprogramowania i zaimportować plik JEDZ zapisany w formacie XML do narzędzia, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego np. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz.

1.1.3.W JEDZ należy wypełnić wskazane niewykreślone części:

-wskazane niewykreślone pola w część II

-wskazane niewykreślone pola w część III

-w części IV należy wypełnić tylko pole alfa (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji)

-część VI oświadczenia końcowe (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1.1.4.W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie (konsorcja, spółki cywilne),oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie (każdy konsorcjant, każdy wspólnik spółki cywilnej).Oświadczenie to ma potwierdzać niepodleganie wykluczeniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje niepodleganie wykluczeniu.

1.1.5.Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 125 ustawy Pzp.

1.1.6.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda złożenia oświadczenia JEDZ od podwykonawców.

Zamawiający będzie wymagać przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:

c.d. poniżej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające niepodleganie wykluczeniu:

1.2.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a)art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b)art.108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

–sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.3 Oświadczenia Wyk., w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.1076 i 1086),z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.4.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art.108 ust.1 pkt 3 ustawy,

b)art.108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art.108 ust.1 pkt 6 ustawy.

Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1.2–składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2.Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument ten (oświadczenie), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.2 i 1.4, dotyczących podwykonawców, potwierdzających, że wobec tych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci i formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania udostępniane są na tej platformie.

3.Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, jak również przekazywanie oświadczeń, zawiadomień i informacji dotyczących prowadzonego postępowania będzie odbywać się na stronie Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw w zakładce dotyczącej prowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację (Z WYJĄTKIEM SKŁADANIA OFERT) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl .

4.Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020 poz.2452). Zgodnie z §11 ust.2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych, tj. plików do: złożenia, zmiany, wycofania oferty o max. wielkości 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.8 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz.346,568,695, 517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

5.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się:

a)datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego lub

b) datę odebrania wiadomości przez serwer Zamawiającego (w przypadku wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną).

6 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy (poprzez „Komunikaty prywatne”).

7.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

8.Zamawiający, zgodnie z §11 ust.2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a|) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsł

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Wysokość wadium:

3200,00 zł. (jeżeli Wykonawca składa ofertę we wszystkich 2 częściach postępowania).

1.1. Jeżeli Wykonawca składa ofertę w części 1 postępowania – wadium wynosi: 2200,00 zł.

1.2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę w części 2 postępowania – wadium wynosi: 1000,00 zł.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/06/2022
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). oraz info o ograniczeniach stosowania przepisów ww. rozporządzenia wskazano w rozdziale II SWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy PZP – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy PZP).

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Odwołanie przysługuje na:

4.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Zgodnie z art. 515 ustawy PZP, odwołanie wnosi się:

8.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

8.1.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

8.1.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

8.2. w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

8.2.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

8.2.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

9.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

9.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie:

10.1. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

10.2. 5 dni od dnia, ... DALSZE REGULACJE PKT 10.2 - 14 W ROZDZIALE XXIII SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022