Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 268325-2022

Submission deadline has been amended by:  298570-2022
20/05/2022    S98

Polska-Piotrków Trybunalski: System kontroli dostępu

2022/S 098-268325

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 771-23-35-338
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Owczarek, Bartosz Lewandowski
E-mail: zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl
Tel.: +48 446494158
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sądownictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z prawem opcji

Numer referencyjny: Inw-3610-2/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42961100 System kontroli dostępu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wdrożenie i szkolenie z obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również integracje systemu kontroli dostępu z ZSRK (RCP). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 402 197.67 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216200 Czytniki kart magnetycznych
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
32420000 Urządzenia sieciowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sąd Rejonowy w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wdrożenie i szkolenie z obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również integracje systemu kontroli dostępu z ZSRK (RCP). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w:

- dokumentacji projektowej – załącznik nr 6 do SWZ,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ,

- przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – zamówienie gwarantowane - załącznik nr 8 do SWZ.

- przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – zamówienie objęte prawem opcji - załącznik nr 9 do SWZ.

2. W ramach przedmiotowego postepowania Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia objętego prawem opcji), o którym mowa w art. 441 p.z.p.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie obejmującym dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:

a) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji począwszy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 4 miesiące przed końcem obowiązywania umowy,

c) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji musi mieć formę pisemną i może być złożone przez Zamawiającego tylko jeden raz,

d) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji od Dysponenta wyższego stopnia.

2.5. Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w Formularzu ofertowym.

2.6. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienia gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 402 197.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

2. W ramach przedmiotowego postepowania Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia objętego prawem opcji), o którym mowa w art. 441 p.z.p.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie obejmującym dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:

a) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji począwszy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 4 miesiące przed końcem obowiązywania umowy,

c) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji musi mieć formę pisemną i może być złożone przez Zamawiającego tylko jeden raz,

d) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji od Dysponenta wyższego stopnia.

2.5. Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w Formularzu ofertowym.

2.6. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienia gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postepowania na podstawie art. 257 p.z.p. tj. jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodne z SWZ ( załącznik nr 3)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022