Lieferungen - 268325-2022

Submission deadline has been amended by:  298570-2022
20/05/2022    S98

Polska-Piotrków Trybunalski: System kontroli dostępu

2022/S 098-268325

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Krajowy numer identyfikacyjny: 771-23-35-338
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Owczarek, Bartosz Lewandowski
E-mail: zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl
Tel.: +48 446494158
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piotrkow-tryb.so.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sądownictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z prawem opcji

Numer referencyjny: Inw-3610-2/2022
II.1.2)Główny kod CPV
42961100 System kontroli dostępu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wdrożenie i szkolenie z obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również integracje systemu kontroli dostępu z ZSRK (RCP). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 402 197.67 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30216200 Czytniki kart magnetycznych
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
32420000 Urządzenia sieciowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sąd Rejonowy w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie systemu kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, a także wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wdrożenie i szkolenie z obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również integracje systemu kontroli dostępu z ZSRK (RCP). Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w załącznikach do SWZ, w tym w szczególności w:

- dokumentacji projektowej – załącznik nr 6 do SWZ,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ,

- przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – zamówienie gwarantowane - załącznik nr 8 do SWZ.

- przedmiarze robót (przedmiar załączono pomocniczo, stanowić one mogą jedynie bazę do dalszych wyliczeń Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej, natomiast Wykonawca szacuje cenę ofertową na podstawie własnej kalkulacji obmiarowej) – zamówienie objęte prawem opcji - załącznik nr 9 do SWZ.

2. W ramach przedmiotowego postepowania Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia objętego prawem opcji), o którym mowa w art. 441 p.z.p.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie obejmującym dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:

a) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji począwszy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 4 miesiące przed końcem obowiązywania umowy,

c) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji musi mieć formę pisemną i może być złożone przez Zamawiającego tylko jeden raz,

d) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji od Dysponenta wyższego stopnia.

2.5. Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w Formularzu ofertowym.

2.6. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienia gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 402 197.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

2. W ramach przedmiotowego postepowania Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia objętego prawem opcji), o którym mowa w art. 441 p.z.p.

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji w zakresie obejmującym dostawę i montaż urządzeń oraz skonfigurowanie i uruchomienie systemu kontroli dostępu zgodnie z załącznikami nr 6,7 i 9 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:

a) nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,

b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji począwszy od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż na 4 miesiące przed końcem obowiązywania umowy,

c) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji musi mieć formę pisemną i może być złożone przez Zamawiającego tylko jeden raz,

d) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku uzyskania środków finansowych na realizację zamówienia objętego prawem opcji od Dysponenta wyższego stopnia.

2.5. Brak stosownego oświadczenia świadczy o rezygnacji z zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiej samej ceny jak określona w Formularzu ofertowym.

2.6. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty obejmującej cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienia gwarantowane i zamówienie objęte prawem opcji). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postepowania na podstawie art. 257 p.z.p. tj. jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodne z SWZ ( załącznik nr 3)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Platformy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu

oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022