Lieferungen - 268326-2022

20/05/2022    S98

Polen-Dębica: Diverse Nahrungsmittel

2022/S 098-268326

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Postanschrift: ul. Krakowska 91
Ort: Dębica
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 39-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bogumiła Wilczyńska
E-Mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Telefon: +48 146808305
Fax: +48 146702849
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zoz-debica.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPZOZ
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I ORAZ MIÓD NATURALNY W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-PN-18/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15800000 Diverse Nahrungsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I ORAZ MIÓD NATURALNY W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15800000 Diverse Nahrungsmittel
15330000 Verarbeitetes Obst und Gemüse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Oddziały Psychiatryczne w Straszęcinie - Magazyn Żywnościowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PAKIET I - PRZETWORY I KONCENTRATY DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 - 18 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria udzielenia zamówienia:

CENA - 60%

OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY - 40%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MIÓD NATURALNY W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
03142100 Naturhonig
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, Oddziały Psychiatryczne w Straszęcinie - Magazyn Żywnościowy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PAKIET II – MIÓD NATURALNY DLA KUCHNI SZPITALNEJ - poz. 1 - 2 (według Części XII A SWZ)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria udzielenia zamówienia:

CENA - 60%

OKRES STABILNOŚCI OFEROWANYCH CEN (bez ich podwyższania) OD DATY ZAWARCIA UMOWY - 40%

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w CZĘŚĆ XIII A - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ: PRZETWORY I KONCENTRATY W PAKIECIE I ORAZ MIÓD NATURALNY W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Post. przet. Nr: ZP – PN 10 / 2022 – unieważ. bo cena najkorz. Of. przewyższ. kwotę przeznacz. na sfinans. Zam., a wyczerp.zakres rzecz. dotychcz. um.,zaw.um. i nabyw. dostaw z art.2ust.1 p.1uPzp do term.zaw.um.przet. koniecz. zabezp. dost.w/w prod. do Kuch. Szp. -zach. pilna potrz. szybk. dok.zak. i zaw. zaw.um. w spr.zam.publ.

Ze wzgl.:wart.zam.przekr.kwotę 215 000 EURO i ustaw.term.tj. m.in.:

1) 35 tso,

2) uwzgl.ewent.: udz.wyj., zm.tso,

3) wyzn.wyk.,ustaw. min. 10-dn.term.na złoż.dok.potw.speł.war.udz. w post. i br. podst.wykl.,

4) wyzn.wyk.dod.term. (np. 5 dni) na uzup.dok.,ośw.,

5) 10 dn.term.na zaw.um.,

6) min.czas na bad. meryt.ofert-opis p.zam., wyj.treści złoż.of.,bad.raż.niskiej ceny, popr.omył. z uPzp – zam. może być udz.po upł.70dni.

Skróc.tso do 15dni (art. 138 ust. 2 pkt 2 uPzp) jest uzas.: w znacz.stop.przysp.udz.zam.,tj.o 20dni, co jes niezw. ważne do zabezp. przyg.odp.diet.pacj.hospit.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Maj 2023r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

- sporządzonej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2019r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,

oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,

3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa

w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (dot. wstępnych konsultacji rynkowych)

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 5 k rozporządzenia

833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022r, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących

ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5. Wykaz podwykonawców i dostawców, na których przypada ponad 10% wartości zamówienia, zaś w

przypadku podmiotów, na których zdolności wykonawca polega – wskazania, czy wykonawca polega na

zdolności tych podmiotów w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. /dotyczy sytuacji, gdy

Wykonawca w Oświadczeniu: CZĘŚĆ XIV C – ZAŁ. NR 3 nie wskaże podmiotowych środków dowodowych,

które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz danych umożliwiających

dostęp do tych środków/

W przypadku, gdy przypada na w/w ponad 10 % wartości zamówienia - Zamawiający będzie żądał, aby

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę, Dostawcę lub Podmiot,

na którego zdolności wykonawca polega, pod rygorem wykluczenia z udziału w postępowaniu

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie Zasad Dostarczania Oferowanych Produktów Przedmiotu Zamówienia

(wg WZORU: CZĘŚĆ II C

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia - CZĘŚĆ

I D SWZ

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I

ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ VII B SWZ

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy w formie JEDZ.

INFORMACJA O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 uPzp - CZĘŚĆ I C SWZ

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Hoża 76/78
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-682
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria/dane-kontaktowe
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeep zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu doniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 1;

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022