Lieferungen - 268347-2022

Submission deadline has been amended by:  394454-2022
20/05/2022    S98

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2022/S 098-268347

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Adres pocztowy: UL. BOROWSKA 213
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-556
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.usk-wroc.logintrade.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://usk-wroc.logintrade.net
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wro

Numer referencyjny: DZP.242.414.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 10 pakietów

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla USK we Wro

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - PAKIET nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 1 - „Cena” – C; Parametry Techniczne - Jakość – J

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Insuflator z funkcją oddymiania

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Insuflator z funkcją oddymiania - PAKIET nr 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 2 - „Cena” – C i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Diatermia chirurgiczna

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Diatermia chirurgiczna - PAKIET nr 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 3 - „Cena” – C i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat do znieczulenia ogólnego

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat do znieczulenia ogólnego - PAKIET nr 4

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 4 - Cena” – C; Parametry Techniczne - Jakość – J i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cieplarka do płynów infuzyjnych

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Cieplarka do płynów infuzyjnych - PAKIET nr 5

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 5 - Cena” – C i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

MEBLE MEDYCZNE i POZOSTAŁE

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

MEBLE MEDYCZNE i POZOSTAŁE - PAKIET nr 6

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 6 - Cena” – C i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Defibrylator

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Defibrylator - PAKIET nr 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 7 - Cena” – C; Parametry Techniczne - Jakość – J i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System podaży infuzji - pompy infuzyjne i stacja dokująca

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

System podaży infuzji - pompy infuzyjne i stacja dokująca- PAKIET nr 8

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 8 - Cena” – C i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wózek transportowy leżący

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

Wózek transportowy leżący- PAKIET nr 9

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 9 - Cena” – C i Gwarancja – G

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System ogrzewania pacjenta

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Opis zamówienia:

System ogrzewania pacjenta- PAKIET nr 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 287
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

• Dla Pakietu nr 10- Cena” – C i Gwarancja – G

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.

a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejsza niż 10 000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów zł 00/100) - dotyczy PAKIETU nr 1

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje, co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 13 mln zł, które obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej o parametrach tożsamych (nie gorszych) niż określone w OPZ – DOTYCZY PAKIETU NR 1.

b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli ustanowi do kierowania pracami obejmującymi przystosowanie pomieszczeń oraz prac montażowych:

1) kierownika robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (tj. Kierownika budowy), będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby.

2) kierowników robót w pozostałych specjalnościach – instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych (w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy), będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby.

3) Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a) prace budowlane i wykończeniowe

b) prace instalacyjne w zakresie instalacji gazów medycznych

c) prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych wysoko i niskoprądowych, prace instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, CO)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – projektowane postanowienia umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

1. Wniesienie wadium

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości :

Lp. Zadanie

1 nr 1 – Robot chirurgiczny wraz z wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń i niezbędną infrastrukturą IT - 200 000,00

2 nr 2 - Insuflator z funkcją oddymiania - 2 300,00

3 nr 3 -Diatermia chirurgiczna - 1 500,00

4 nr 4 - Aparat do znieczulenia ogólnego - 6 360,00

5 nr 5 - Cieplarka do płynów infuzyjnych - 450,00

6 nr 6 - Meble medyczne - 2 033,00

7 nr 7 - Defibrylator - 1 120,00

8 nr 8 - System podaży infuzji - pompy infuzyjne i stacja dokująca: - 652,00

9 nr 9 - wózek transportowy leżący - 113,00

10 nr 10 - System ogrzewania pacjenta - 530,00

2) Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 26 1130 1033 0018 8007 3520 0010, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr DZP.242.414.2022 na: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – PAKIET NR …...

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi etapowo:

1) Etap I - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji IT, zgodnie z załączonym PFU i pozostałymi dokumentami, według następującego harmonogramu:

a) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego koncepcję;

b) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy;

c) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje projekt budowlany i w ciągu 2 dni złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, a w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę przedstawi odpowiednie oświadczenie projektanta i informację z właściwego urzędu;

d) w terminie do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przedstawi decyzję (jeśli wymagana) tj. do 97 dni od daty podpisania umowy);

e) w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje projekty wykonawcze pełnobranżowe;

f) w przypadku konieczności uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, po jej uprawomocnieniu w ciągu 5 dniu od pisemnego wniosku Wykonawcy, Zamawiający przekaże teren budowy (w przypadku braku decyzji, na wniosek Wykonawcy po dopełnieniu oświadczeń w tym zakresie);

g) w terminie do 90 dni od daty przekazania terenu budowy - wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, w tym demontaż oraz utylizacja istniejącego sprzętu/wyposażenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zakończonym podpisaniem protokołu z demontażu urządzeń ;

h) odbiory przez instytucje zewnętrzne nastąpią w terminie do 120 dni od dnia przekazania terenu budowy;

i) Protokolarny odbiór prac etapu I nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wraz z informacją o przeprowadzonych odbiorach;

2) Etap II – protokolarny odbiór prac instalacyjnych urządzenia, sprzętu i wyposażenia meblowego, wykonanie integracji i dostarczenie licencji oraz wymaganej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do 30 dni po zakończeniu Etapu I, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.

3) Etap III – szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w terminie do 14 dni od protokolarnego odbioru prac instalacyjnych oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia tj. po zakończeniu Etapu II.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022