Lieferungen - 268352-2022

20/05/2022    S98

România-Cluj-Napoca: Cartuşe de toner

2022/S 098-268352

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
Număr naţional de înregistrare: 4426336
Adresă: Strada: 400116, PIATA AVRAM IANCU, nr. 19
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400116
Țară: România
Persoană de contact: DORIN SORIN MISAN
E-mail: dorin.misan.cj@anaf.ro
Telefon: +40 264591670
Fax: +40 264592489
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anaf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144302
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Cartuse de toner pentru imprimante si fotocopiatoare

Număr de referinţă: 4426336_2022_PAAPD1358018
II.1.2)Cod CPV principal
30125100 Cartuşe de toner
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitionarea de cartuse cu toner pentru imprimantesi fotocopiatoare marca Lexmark, HP, Epson, Kyocera, Samsung, Konica Minolta, Xerox.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10 -a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de solicitare clarificari este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 137 360.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru un singur lot
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 Cartuse de toner pentru imprimante si fotocopiatoare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30125100 Cartuşe de toner
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

DGRFP CLUJ-NAPOCA, P-TA AVRAM IANCU NR.19

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cartuse cu toner pentru imprimante si fotocopiatoare la DGRFP Cluj-N., min. 47 buc, max. 275 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 115 230.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 Cartuse de toner pentru imprimante si fotocopiatoare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30125100 Cartuşe de toner
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

DGRFP CLUJ-NAPOCA, P-TA AVRAM IANCU NR.19

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cartuse cu toner pentru imprimante la DGRFP Cluj-N. min. 34 buc, max. 1690 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 102 210.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 Cartuse de toner pentru imprimante si fotocopiatoare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30125100 Cartuşe de toner
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

DGRFP CLUJ-NAPOCA, P-TA AVRAM IANCU NR.19

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cartuse cu toner pentru imprimante la DGRFP Cluj-N., min. 24 buc, max. 744 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 404 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 3 Cartuse de toner pentru imprimante si fotocopiatoare

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30125100 Cartuşe de toner
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

DGRFP CLUJ-NAPOCA, P-TA AVRAM IANCU NR.19

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cartuse cu toner pentru imprimante la DGRFP Cluj-N. min. 17 buc, max. 828 buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 515 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a)Motive de excludere:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Operatorii economici au obligaţia completării şi prezentării iniţiale a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritătii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, pentru punctele de lucru care sunt implicate in contract (buget local, buget de stat) la momentul prezentării; după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

DGRFP Cluj-Napoca poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, in conformitate cu art.196 din Legea 98/2016.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător.

Justificarea criteriului de calificare: Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici participanti la procedura sa dovedesca că nu se încadrează în motivele obligatorii de excludere din procedura de atribuire a contractului in conformitate cu cerintele legale.

Baza legala: art. 164, 165 şi 167 din Legea 98/2016.

b) Evitarea conflictului de interese:

Ofertanţii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.

Autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1) lit. e, sunt urmatoarele:

Pop Ioan – director general; Campan Corina - director executiv; Florea Monica Marioara – sef serviciu; Ioana Cristina – sef serviciu; Misan Dorin Sorin – sef birou; Florian Sergiu Radu - sef serviciu; Tanase Mihail - expert principal; Sebesteyen Adela Ioana - inspector superior; Pahontu Niculina Teodora Daciana - consilier achizitii publice; Kurucz Nemes Oana - consilier achizitii publice.

a) Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca au capacitatea profesionala de a furniza produsele care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constator emis de O.N.R.C.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60 alin 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada capacităţii de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate) prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, a certificatului ONRC. DGRFP Cluj-Napoca poate solicita candidaţilor/ ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, in conformitate cu art.196 din Legea 98/2016.

Justificarea criteriului de calificare:

Operatorii economici trebuie sa fie legal constituiti pentru a putea desfasura activitati economice. Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedesca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare si obiectul de activitate) in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit acesta.

Baza legala: art. 173 alin.(1) din Legea 98/2016.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatDeclaratie privind principalele produse similare furnizate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, prin care operatorul economic (sau membrii asocierii) trebuie sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare. Sunt acceptate unul sau mai multe contracte.Nota: 1. Produse similare acceptate: Toner pentru imprimante laser, toner pentru fotocopiatoare, imprimante laser, fotocopiatoare. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat în ultimii 3 ani produse similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligatia de a completa DUAE semnat electronic in SICAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SICAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada, la solicitarea autoritatii contractante, a îndeplinirii cerintei prin prezentarea de documente justificative care sa confirme derularea corespunzatoare a contractelor respective: (documente constatatoare, recomandari, procese verbale de receptie, orice alte documente relevante in sustinerea cerintei) din care sa reiasa valoarea bunurilor livrate, perioada de derulare a contractelor si beneficiarii publici sau privati. DGRFP Cluj-Napoca poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, in conformitate cu art.196 din Legea 98/2016.Baza legala: art. 179 din Legea 98/2016 (art. 179, litera b)” lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Departajarea ofertelor cu acelasi pret situate pe primul loc: in situatia in care doi sau mai multi ofertanti situati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP si va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita in format electronic prin SEAP o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

Comunicarea rezultatului procedurii: - conform prevederilor Legii nr. 98/2016.

Elementul care face obiectul reofertarii este pretul. Pentru locul intai: in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibila.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevazute la Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: DGRFP Cluj – Serviciul Juridic
Adresă: DGRFP Cluj-Napoca, P-ta Avram Iancu nr.19
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400116
Țară: România
Telefon: +40 264591670
Adresă internet: www.anaf.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022