Lieferungen - 268377-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2022/S 098-268377

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT PO ELEKTROHIMIYa I ENERGIYNI SISTEMI
Nationale Identifikationsnummer: 000662089
Postanschrift: ul. AKAD.G.BONChEV, blok 10
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dimitar Georgiev Dimitrov
E-Mail: dimidimitrov@iees.bas.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://iees.bas.bg/bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/25778
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Институт по обща и неорганична химия-БАН
Nationale Identifikationsnummer: 000663725
Postanschrift: ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ, блок 11
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dimitar Georgiev Dimitrov
E-Mail: dimidimitrov@iees.bas.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.igic.bas.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/25778
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Институт по физика на твърдото тяло “Акад.Г.Наджаков“-БАН
Nationale Identifikationsnummer: 000662025
Postanschrift: бул. “Цариградско шосе” 72
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dimitar Georgiev Dimitrov
E-Mail: dimidimitrov@iees.bas.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.issp.bas.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/25778
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/210531
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/210531
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за отлагане на тънки филми в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Високовакуумна система включваща три магнетрона за отлагане на микро- и нано-размерни филми от метали, оксиди, полупроводници и изолатори, чрез постояннотоково (DC) и радиочестотно (RF) серийно и съвместно разпрашване. Апаратурата включва и възможност за термично изпарение.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 566 673.66 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

В бл. 29 на Кампус “Г. Милев”, на територията на IV км. В случай, че строителството на бл. 29 не е завършено-в сградата на ИЕЕС (ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 10).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Високовакуумна система включваща три магнетрона за отлагане на микро- и нано-размерни филми от метали, оксиди, полупроводници и изолатори, чрез постояннотоково (DC) и радиочестотно (RF) серийно и съвместно разпрашване. Апаратурата включва и възможност за термично изпарение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Технически преимущества / Gewichtung: 70
Preis - Gewichtung: 30
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 566 673.66 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект № BG05M2OP001-1.001-0008: „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ценовите предложения на участниците не може да надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка, като противното е основание за отстраняване на съответния участник от процедурата!

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

няма изисквания на възложителя, не се представят информация и доказателства.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

няма изисквания на възложителя, не се представят информация и доказателства.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

няма изисквания на възложителя, не се представят информация и доказателства.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да имат изпълнени дейности (една доставка) с предмет, идентичен или сходен* с тези на поръчката.

Обем не се изисква.

Информацията се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП.

Сходен с предмета на поръчката е: доставка на оборудване за нанасяне на тънкослойни покрития.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Изискването, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП се доказва със списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Освен доставката до мястото на изпълнение, предметът на договора включва и изпълнението на следните дейности:

1. монтаж/инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (на доставеното Оборудване);

2. обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставеното Оборудване;

3. гаранционно обслужване на доставеното Оборудване, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол;

4. изпращане на представител за предприемане на необходимите действия, свързани с преместване на оборудването (монтаж/инсталация), ако това се наложи, при обстоятелствата, описани в Техническата спецификация.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят не допуска участниците да се ползват от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон, лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и: Съгласно т. 4.3. от Общите условия при предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” не може да участва в обществената поръчка лице, което: а) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, участникът в процедура за възлагане се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; б) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура за възлагане, участникът да има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган или докато заема съответната длъжност и една година след напускането й; в) Към датата на подаване на оферта от съответния участник в процедура по възлагане, лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й не следва да притежава дялове или акции от капитала на участника в процедурата, при изпълнение на дейности по проект, съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“; г) Към датата на подаване на офертата от съответния участник в процедура за възлагане, участникът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й. Освен на основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата и на основание чл. 107 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора. За авансово предоставените средства в размер на 40 на сто от цената - гаранция за обезпечаване на лащането в целия му размер. Гаранция за обезпечаване на гаранционната поддръжка в размер на 25 на сто от стойността на гаранцията за изпълнение.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022