Lieferungen - 268418-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Dumbrăveni: Fertigbeton

2022/S 098-268418

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: COMUNA DUMBRAVENI
Nationale Identifikationsnummer: 4244210
Postanschrift: Strada: Calea Nationala, nr. 2179
Ort: Dumbraveni
NUTS-Code: RO215 Suceava
Postleitzahl: 727225
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): DOREL GALAN
E-Mail: primariadumbravenisv@yahoo.com
Telefon: +40 0230529432
Fax: +40 0230529432
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.e-licitatie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144278
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„ACHIZIȚIE BETON PENTRU MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Referenznummer der Bekanntmachung: C1/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44114100 Fertigbeton
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se propune modernizarea drumurilor publice din comuna Dumbraveni prin betonare, motiv pentru care este necesara achizitionarea a 3500 mc de beton rutier BcR 4. Caracteristicile si conditiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini, parte integranta a prezentei documentatii de atribuire.

Valoarea fără TVA: 1.470.000,00 Monedă RON

Se va avea in vedere o perioada de livrare de maxim 5 luni calendaristice.

Atentie: Termenul in care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 18 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 11 zile inainte de data depunerii ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 470 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO215 Suceava
Hauptort der Ausführung:

COMUNA DUMBRAVENI

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„ACHIZIȚIE BETON PENTRU MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL SUCEAVA”

Prin contract se doreste reabilitarea drumurilor comunale din Comuna Dumbraveni prin betonare cu beton rutier. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesara achizitionarea a 3.500 mc de beton rutier BcR 4. Drumurile care se vor moderniza sunt:

- Drum de interes local nr. 177 ( CF 33601) de la km 0+900 pana la km 1+440 si drum de interes local nr. 36 (CF 33351) de la km 0+820 pana la km 1+ 380 comuna Dumbraveni, judetul Suceava

- Drum de interes local nr. 180 ( CF 33515) de la km 0+000 pana la km 0+440 si de la km 0+000 pana la km 1+ 220 ( iaz Zama Daniel) comuna Dumbraveni, judetul Suceava

- Drum de interes local nr. 40 ( CF 333545) in localitatea Salageni, comuna Dumbraveni, judetul Suceava

- Drum de interes local nr. 40 ( CF 333545) in localitatea Dumbraveni, comuna Dumbraveni, judetul Suceava

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica - Gradul de poluare al autovehiculelor- 15 % / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica - Vechimea parcului de vehicule 15 % / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Buget local si alte fonduri legal constituite. Plata produselor se va face, prin virament bancar, in termen de 30 de zile de la facturare, in functie de fondurile alocate si in conditiile prezentate in caietul de sarcini.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2) Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa o Declaratie privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese, declaratie care se va depune odata cu DUAE.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Paval C Ioan, Primar, Rotaru D Adina Lacramioara, Viceprimar, Chiriac M. Mihai, Secretar general, Chiriac E. Mica, Sef compartiment contabilitate, Galan T. Toader Dorel, Consilier achizitii publice, Parvan N. Neculai Dragos, Agent agricol, Adam Gh. Gheorghe Cristian, Referent urbanism, Birzu P Livioara, Referent secretariat, Bursuc M Sorin, Sef serviciu administrativ, Ababei V Danut Vasile, Consilier local, Achiricesei M. Viorica Ana, Consilier local, Antonesi Gh. Petru, Consilier local, Asoltanei C Mihai, Consilier local, Carpan T Irina, Consilier local, Cîrlig C. Cristian, Consilier local, Chiriac M Constantin, Consilier local, Chirica S Victor Radu, Consilier local, Gradinaru Ghe Angelica, Consilier local, Helbet Ioan Corneliu , Consilier local, Livadaru T Mihai, Consilier local, Scutariu M Bogdan Nicușor, Consilier local, Ștefanuca S Mihai, Consilier local, Ștefan V. Dumitru, Consilier local, Ababei D Adrian Dănuț, Consilier local.

b. Persoane cu putere de reprezentarea din partea furnizorilor de servicii auxiliare:

Burlui Iulia-Olga - Expert cooptat achizitii publice

Ofertantul are obligatia a introduce in Declaratia privind conflictul de interese in sensul prevederilor art. 59-60 din Legea 98/2016, numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la finalizarea procedurii de atribuire si al persoanei ce detine functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.

Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SICAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acest document poate fi: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia.

Nota:

a). Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.

b) Ofertantul trebuie să facă dovada că deține codul CAEN pentru fabricarea betonului, dar si pentru servicii de transport rutier;

c) Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica / fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SICAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareCerința nr. 1Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontractezeCerinta nr. 2Informatii privind asociatii In cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 3Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cerința nr. 1Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.Cerința nr. 2Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea, urmatoarelor informatii si documente:a). Initial se va completa si prezenta DUAE de catre fiecare operatori economic participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.b). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.c). Acordul de asociere incheiat intre membrii asocierii se va prezenta odata cu DUAE si va contine cel putin informatii referitoare la partea din lucrare pe care o va executa fiecare, desemnarea liderului asocierii, raspunderea solidara, modalitatea de plata, etcCerința nr. 3DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere.Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

-

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Continuare cerinta III.1.6.a) Garanție de participare :

În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanției de participare semnată cu semnătură electronică, se va încărca în SICAP, până cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a oferelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

După această dată, autoritatea contractantă solicită în temeiul art. 134 din HG nr.395/2016 clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.

Garanţia de participare emisă în altă limbă se va încărca în SICAP, însoţită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință.

Modalitatea de departajare a ofertelor se realizează conform Art. 139 din H.G. nr. 395/2016: Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a punctajului rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Ulterior, se stabileşte clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți.

Documentatia de atribuire este publicata integral in SICAP. Solicitarile de clarificari referitoare la aceasta se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea corespunzatoare din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la sectiunea corespunzatoare din cadrul anuntului de participare simplificat, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. DUAE se poate accesa in vederea completarii in SICAP (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa http://sicap-prod.e-licitatie.ro) iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care se constata ca printre ofertele admisibile clasate pe primul loc sunt cel putin 2 oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SICAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Se va prezenta DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: COMUNA DUMBRAVENI
Postanschrift: str. Calea Principală, numărul 2179
Ort: Dumbraveni (Suceava)
Postleitzahl: 727225
Land: Rumänien
E-Mail: dorelgalan@gmai.com
Telefon: +40 0230529432
Fax: +40 0230529432
Internet-Adresse: www.e-licitatie.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022