Lieferungen - 268419-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Netzausrüstung

2022/S 098-268419

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Akademia Nauk
Nationale Identifikationsnummer: 5251575083
Postanschrift: PKiN, pl. Defilad 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bernard Namysło
E-Mail: zp@pan.pl
Telefon: +48 221826230
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.pan.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Polska Akademia Nauk
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Instytucja Naukowa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń aktywnych sieci LAN wraz z oprogramowaniem zarządzającym siecią oraz ich wdrożenie w Polskiej Akademii Nauk

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP.261.10.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) urządzeń aktywnych sieci LAN spełniających założenia funkcjonalne Zamawiającego wraz z oprogramowaniem zarządzającym siecią oraz ich wdrożenie w oparciu o infrastrukturę sieciową znajdującą się w siedzibie Zamawiającego w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkolenia administratorów Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ, wraz z Załącznikami nr 1-7 do OPZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia podano w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 7 do SWZ

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) urządzeń aktywnych sieci LAN spełniających założenia funkcjonalne Zamawiającego wraz z oprogramowaniem zarządzającym siecią oraz ich wdrożenie w oparciu o infrastrukturę sieciową znajdującą się w siedzibie Zamawiającego w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest również przeprowadzenie szkolenia administratorów Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ, wraz z Załącznikami nr 1-7 do OPZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.

3. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego.

4. Rozwiązania równoważne. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne – wskazane w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 1-7 do OPZ i nie obniżą określonych w SWZ standardów. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkty równoważne, zobowiązany jest wykazać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do elementów opisanych w SWZ. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne produkty muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ i Załącznikach nr 1-7 do OPZ oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty jak dla przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu gwarancji i serwisu / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 19/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 40 000,00 zł - zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ Wymagania dotyczące wadium.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł* (słownie złotych: jeden milion 00/100);

*W przypadku, gdy wartość została wyrażona w walucie innej niż PLN, Zamawiający zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę przełączników sieciowych o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto** każde;

b) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia o następującym doświadczeniu i kwalifikacjach:

• posiadają doświadczenie i wiedzę niezbędną do konfiguracji wszystkich funkcjonalności zaoferowanych przełączników, tj. uczestniczyły w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na instalacji i konfiguracji co najmniej 30 przełączników sieciowych stanowiących sieć logiczną, pochodzących od producenta zaoferowanych przez Wykonawcę urządzeń;

• odbyły szkolenie w zakresie instalacji i konfiguracji urządzeń oferowanych przez Wykonawcę, potwierdzone certyfikatem producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.

**W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem Platformy przetargowej https://pan.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 i pkt 8-10 ustawy Pzp; art. 5k zmienionego rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

2.Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego wraz z ofertą (formularzem oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ) złożyć: 1) przedmiotowe środki dowodowe: a)opis oferowanych urządzeń zawierający oprogramowania, dane techniczne. Za opis techniczny Zamawiający rozumie: katalogi, ulotki i inne materiały informacyjne udostępniane przez producenta sprzętu, potwierdzające spełnianie wymagań określonych w Załącznikach nr 1-7 do OPZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ; b)zdjęcia oferowanych urządzeń; c)certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta sprzętu potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia pochodzą od producenta stosującego odpowiedni poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów produkcji gwarantujących wysoką jakość produktu; d)certyfikat lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej (potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia zawierają niezbędne ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli i polibromowanych eterów fenylowych);e)certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający, że serwis urządzeń przeprowadzany będzie przez podmiot stosujący odpowiedni poziom organizacji i monitoringu poszczególnych procesów gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług serwisowych; f) dokument Deklaracji zgodności CE oferowanych urządzeń potwierdzający, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej;2)w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 6 SWZ;3) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 pkt 3 SWZ;4)pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy;5)uzasadnienie Wykonawcy, że informacje wskazane w ust. 14 Załącznika nr 2 do SWZ – wzór formularza oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeżeli dotyczy;6)zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy;7)dowód wniesienia wadium, o którym mowa w Rozdziale XIV SWZ.2.Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W drodze wyjątku Zamawiający dopuszcza złożenie w języku angielskim wyłącznie przedmiotowe środki dowodowe wskazane w ust. 1 pkt 1a) i b) niniejszego Rozdziału.3.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złoży niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, poprawienia, uzupełnienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Termin na wniesienie odwołania, określają przepisy ustawy właściwe dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

5. Zgodnie z art. 579 ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022