Lieferungen - 268421-2022

Submission deadline has been amended by:  332875-2022
20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Pamäťové jednotky s magnetickým diskom

2022/S 098-268421

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00166260
Poštová adresa: Chlumeckého 2
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82012
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Paulína Struková
E-mail: paulina.strukova@skgeodesy.sk
Telefón: +421 903961851
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.skgeodesy.sk/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/676
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440541
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://skgeodesy.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/169
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hybridné dátové úložisko

Referenčné číslo: OESM./2022/001713
II.1.2)Hlavný kód CPV
30233130 Pamäťové jednotky s magnetickým diskom
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie hybridného dátového úložiska vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie zariadenia, rozšírenie diskových priestorov pre aplikačné servery, aktualizácie dokumentácie a potvrdenie o aktivácii záruky a podpory výrobcu na portáli / webovom sídle výrobcu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 759 890.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30233141 Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)
51611100 Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodanie hybridného dátového úložiska vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie zariadenia, rozšírenie diskových priestorov pre aplikačné servery, aktualizácie dokumentácie a potvrdenie o aktivácii záruky a podpory výrobcu na portáli / webovom sídle výrobcu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 759 890.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 01/09/2022
Koniec: 30/11/2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 zákona o verejnom obstarávaní).

1.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

uvedené v súťažných podkladoch

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/06/2022
Miestny čas: 09:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/09/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/06/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom na to určenej funkcionality systému ERANET umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku na predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

2.Zábezpeka ponuky sa vyžaduje; informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému ERANET a využitím všetkých jeho funkcionalít. Uchádzač predkladá ponuku elektronicky v systéme ERANET. Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému systému ERANET.

4. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že umožňuje uchádzačovi vyplniť len oddiel časti IV formuláru Jednotného európskeho dokumentu (GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI) bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV formuláru JED.

5.Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača v súlade s ust. § 40 ods. 6, ods. 7 a/alebo ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2022