Lieferungen - 268446-2022

20/05/2022    S98

Polen-Brwinów: Lehrmittel

2022/S 098-268446

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brwinów
Nationale Identifikationsnummer: REGON 013269203
Ort: Brwinów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Bąk
E-Mail: halina.bak@brwinow.pl
Telefon: +48 227382567
Fax: +48 227295940
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.brwinow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.przetargi.brwinow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Gminy Brwinów. ul. Kościuszki 4A, 05-840 Brwinów
Nationale Identifikationsnummer: REGON 013269203
Postanschrift: ul. Grodziska 12
Ort: Brwinów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Bąk
E-Mail: halnia.bak@brwinow.pl
Telefon: +48 227382567
Fax: +48 227295940
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetragi.brwinow.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ugb.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.44.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30213200 Tablettcomputer
30213300 Tischcomputer
48931000 Schulungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym**), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarki, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.1.

**) Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że odbiorcą ww. komputerów będą placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Zamawiający i potwierdza, że komputery stacjonarne typu ALL-in-One oraz drukarki wymienione powyżej będą wykorzystywane do celów związanych z realizowaną przez te placówki działalnością dydaktyczną.

Zamawiający skorzysta z możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%, zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Zaświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231320 Tastbildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ 2. Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych: 11 szt. monitorów dotykowych (z systemem operacyjnym). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.2.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48931000 Schulungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. CZĘŚĆ 3: Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych: 1 szt. zestaw typu „wirtualne laboratorium” umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń zgodnych z podstawą programową nauczania chemii w szkole podstawowej, 1 szt. zestaw do terapii logopedycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.3.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Posiadają wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:

* dla Części 1. - dostawy co najmniej 100 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 2. - dostawy co najmniej 10 sztuk monitorów dotykowych, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 3. - dostawy co najmniej 1 sztuki programu multimedialnego edukacyjnego, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:

* dla Części 1. - dostawy co najmniej 100 sztuk komputerów lub laptopów wraz z oprogramowaniem, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 2. - dostawy co najmniej 10 sztuk monitorów dotykowych, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

* dla Części 3. - dostawy co najmniej 1 sztuki programu multimedialnego edukacyjnego, potwierdzone dokumentami o należytym wykonaniu;

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie zakupowej ofert po upływie terminu składania ofert, nie później niż do dnia 15.06.2022 r. do godz. 12.30.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

5) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022