Lieferungen - 268449-2022

Submission deadline has been amended by:  318346-2022
20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Kühl- und Lüftungseinrichtungen

2022/S 098-268449

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Żelazna 59A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jędrzej Henryk Gryko
E-Mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Telefon: +48 914411225
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szczecin.wody.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.wody.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych RZGW w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: SZ.ROZ.2810.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji klimatyzacji dla obiektu RZGW w Szczecinie, zlokalizowanego przy ul. Tama Pomorzańska 13a, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, a także przeszkolenie pracowników RZGW w Szczecinie z zakresu prawidłowej obsługi instalacji klimatyzacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 720 840.56 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45442100 Anstricharbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
50730000 Reparatur und Wartung von Kühlgruppen
45331220 Installation von Klimaanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A,

70-030 Szczecin

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji klimatyzacji dla obiektu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zlokalizowanego przy ul. Tama Pomorzańska 13a, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, na którą składają się:

1) projekty wykonawcze:

a) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej klimatyzacją budynku RZGW w Szczecinie (branża elektryczna), stanowiący Załącznik Nr 9.1 do SWZ,

b) projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji VRF (branża sanitarna), stanowiący Załącznik Nr 9.2 do SWZ,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna), stanowiąca Załącznik Nr 10.1 do SWZ,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża sanitarna), stanowiąca Załącznik Nr 10.2 do SWZ,

3) przedmiary robót:

a) przedmiar robót (branża elektryczna), stanowiący Załącznik Nr 11.1 do SWZ,

b) przedmiar robót (branża sanitarna), stanowiący Załącznik Nr 11.2 do SWZ,

a także przeszkolenie pracowników RZGW w Szczecinie z zakresu prawidłowej obsługi instalacji klimatyzacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: skrócony termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 720 840.56 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech (3) dostaw wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych o wartości co najmniej 500 000 zł brutto.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 12 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Szczegółowe inform. dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę inform. z art.13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postęp., podst. wykluczenia, wykaz wymaganych ośw. i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postęp., wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy, inform. na temat wadium oraz pozostałe inform. dotyczące postęp. o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.139 PZP, tj.najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podst. wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postęp..

III. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP.

IV. Podst. wykluczenia: z zastrzeżeniem art.110 ust.2 PZP, z postęp. o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podst.:

-art.108 ust.1 PZP,

-art.5k ust.1 rozp. Rady(UE) Nr 833/2014 z 31.07.2014, w brzmieniu nadanym rozp. Rady(UE) Nr 2022/576 z 8.04.2022;

-art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego;

-art.109 ust.1 pkt 4 i 7-10 PZP.

V. W celu potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postęp., Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić zamawiającemu następujące ośw. i dokumenty:

1) składany wraz z ofertą - jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp. oraz spełnia warunki udziału w postęp.;

2) na wezwanie zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

a) ośw. wykonawcy o aktualności inform. zawartych w ośw. JEDZ, w zakresie podst. wykluczenia z postęp. wskazanych przez zamawiającego, zgodne z Zał.2 do SWZ;

b) odpis lub inform. z KRS lub z CEIDG, sporządzona nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia na podst. art.109 ust.1 pkt 4 PZP; Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego dz.gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

c) ośw. wykonawcy, o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo ośw. o przynależności do tej samej gr. kapitałowej wraz z dokumentami lub inform. potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gr. kapitałowej, zgodne z Zał.3 do SWZ;

d) inform. z KRK w zakresie określonym w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; Wykonawca zagraniczny składa inform. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ;

VI. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, ośw. i dokumenty na potwierdzenie braku podst. wykluczenia składa każdy z nich osobno w swoim zakresie.

VII. Ofertę stanowi Formularz zgodny z zał.1 do SWZ i kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów, zgodny w treści z Zał. 11 do SWZ. Z ofertą wymagane są dokumenty i ośw. wskazane w pkt 10.2 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022