Lieferungen - 268458-2022

20/05/2022    S98

България-Казанлък: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2022/S 098-268458

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Национален регистрационен номер: 000817778
Пощенски адрес: бул. "РОЗОВА ДОЛИНА" № 6
Град: гр.Казанлък
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6100
Държава: България
Лице за контакт: Здравко Красимиров Балевски
Електронна поща: z.balevski@kazanlak.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kazanlak.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2394
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/211647
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/211647
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е Доставка на обзавеждане и оборудване за нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък в рамките на проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на МОН. Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на обзавеждане и оборудване за нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък.

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки (вкл. сглобяване  и/или  монтаж  и/или  инсталиране  (в  приложимите  случаи)  на  различни видове оборудване и обзавеждане, разпределени в обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 230.84 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1 – Доставка на стандартно обзавеждане и оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39290000 Различни видове обзавеждане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

6100, ул. „Орешака“ 2, 6100 Казанлък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка на:

- 12 бр. тройни бели дъски;

- 312 бр. ученически маси;

- 312 бр. ученически столове;

- 12 бр. учителски бюра;

- 12 бр. учителски столове;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 030.84 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърно и електронно оборудване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

6100, ул. „Орешака“ 2, 6100 Казанлък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка на:

- 12 бр. мултимедийни проектори;

- 12 бр. стойки за мултимедийни проектори;

- 12 бр. лаптопа;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, сходна или идентична с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в настоящата поръчка.

Под доставка, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира:

- За обособена позиция № 1 – доставка на обзавеждане, или доставка на оборудване, или доставка на мебели, или доставка на училищни/офис оборудване/обзавеждане.

- За обособена позиция № 2 доставка на електронно оборудване/обзавеждане, или доставка на компютърно оборудване/обзавеждане

Възложителят не поставя изискване за Обемът.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването за техническите възможности като попълват част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП .

За доказване на изискванията по точка 1, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За доказване на изискванията по точка 2 и точка 3, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по настоящата точка се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник и когато:

3.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

4. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.

5.Участници, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в съответните полета от ЕЕДОП;

6.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

7.Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

8.Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

9.Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

10.Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 3% от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

11.Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от уговореното в договора възнаграждение се обезпечава от страна на Изпълнителя с гаранция, в полза на Възложителя за сума, в размер на авансовото плащане.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022