Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 268458-2022

20/05/2022    S98

България-Казанлък: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване

2022/S 098-268458

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Национален регистрационен номер: 000817778
Пощенски адрес: бул. "РОЗОВА ДОЛИНА" № 6
Град: гр.Казанлък
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6100
Държава: България
Лице за контакт: Здравко Красимиров Балевски
Електронна поща: z.balevski@kazanlak.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.kazanlak.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2394
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/211647
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/211647
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на обзавеждане и оборудване за нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39000000 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е Доставка на обзавеждане и оборудване за нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък в рамките на проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. на МОН. Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на обзавеждане и оборудване за нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък.

Дейностите, предмет на поръчката, се изразяват в доставки (вкл. сглобяване  и/или  монтаж  и/или  инсталиране  (в  приложимите  случаи)  на  различни видове оборудване и обзавеждане, разпределени в обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 230.84 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 1 – Доставка на стандартно обзавеждане и оборудване

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39290000 Различни видове обзавеждане
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

6100, ул. „Орешака“ 2, 6100 Казанлък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка на:

- 12 бр. тройни бели дъски;

- 312 бр. ученически маси;

- 312 бр. ученически столове;

- 12 бр. учителски бюра;

- 12 бр. учителски столове;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 58 030.84 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Обособена позиция № 2 – Доставка на компютърно и електронно оборудване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

6100, ул. „Орешака“ 2, 6100 Казанлък

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се доставка на:

- 12 бр. мултимедийни проектори;

- 12 бр. стойки за мултимедийни проектори;

- 12 бр. лаптопа;

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 200.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, сходна или идентична с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на оферти за участие в настоящата поръчка.

Под доставка, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира:

- За обособена позиция № 1 – доставка на обзавеждане, или доставка на оборудване, или доставка на мебели, или доставка на училищни/офис оборудване/обзавеждане.

- За обособена позиция № 2 доставка на електронно оборудване/обзавеждане, или доставка на компютърно оборудване/обзавеждане

Възложителят не поставя изискване за Обемът.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с изискването за техническите възможности като попълват част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП .

За доказване на изискванията по точка 1, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За доказване на изискванията по точка 2 и точка 3, при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят изисква от участниците да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по настоящата точка се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато за него е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник и когато:

3.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; на правилата и изискванията, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право.

4. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си.

5.Участници, които са свързани лица, като информация за това обстоятелство се попълва в съответните полета от ЕЕДОП;

6.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

7.Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

8.Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

9.Участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

10.Гаранцията за изпълнение на договора за всяка обособена позиция е в размер на 3% от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

11.Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от уговореното в договора възнаграждение се обезпечава от страна на Изпълнителя с гаранция, в полза на Възложителя за сума, в размер на авансовото плащане.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022