Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 268488-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Deventer: Printers en plotters

2022/S 098-268488

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Nationaal identificatienummer: 151848557
Postadres: Andriessenplein 22 a
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7425 GX
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan Veenstra
E-mail: jveenstra@alpha-adviesbureau.nl
Telefoon: +31 651433062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ee0523c785b9b14ca3dac3b7c159d694
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ee0523c785b9b14ca3dac3b7c159d694
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Digitaal TenderNed.
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
Contactpersoon: TenderNed
E-mail: info@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU Multifunctionals - Zinder Onderwijs

Referentienummer: 2022-MF1102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30232100 Printers en plotters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een professionele Leverancier te contracteren voor de levering van Multifunctionals. Het betreft een Overeenkomst voor de duur van vijf jaren. Na deze jaren heeft Zinder de mogelijkheid om het overeenkomst nog twee keer te verlengen met één jaar. De multifunctionals worden uitgevraagd op huurbasis. De overeenkomst voorziet in onderhoud en serviceverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL212 Zuidwest-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Deventer e/o

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De initiële uitvraag betreft 23 Multifunctionals.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: KWALITEIT / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2023
Einde: 31/03/2030
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een Overeenkomst voor de duur van vijf jaren. Na deze jaren heeft Zinder de mogelijkheid om het overeenkomst nog twee keer te verlengen met één jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het betreft een Overeenkomst voor de duur van vijf jaren. Na deze jaren heeft Zinder de mogelijkheid om het overeenkomst nog twee keer te verlengen met één jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zwolle
Postadres: Schuurmanstraat 2
Plaats: Zwolle
Postcode: 8011 KD
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtbankzwolle.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022