Lieferungen - 268605-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Schutz- und Sicherheitskleidung

2022/S 098-268605

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Straży Granicznej
Postanschrift: Al. Niepodległości 100
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-514
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Górzyńska-Gortat
E-Mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 225004476
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.strazgraniczna.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa kurtek do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego oraz ubrań na złą pogodę”

Referenznummer der Bekanntmachung: 28/BF/BTiZ/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie poprzez Platformę Zakupową SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg 3. Wzór oferowanego przedmiotu umundurowania Wykonawca dostarczy do Zamawiającego (do Kancelarii Biura Ochrony Informacji KGSG w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, pokój nr 42 tel. kontaktowy – po linii miejskiej: +48 225004372 lub +48 225005337, z biura przepustek – po linii resortowej 76604372 lub 76605337) w terminie wyznaczonym do złożenia ofert. 4. Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty może obejrzeć w siedzibie Zamawiającego (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38) wzory przedmiotów zamówienia użytkowane aktualnie przez funkcjonariuszy SG (tel. +48 225004476).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa kurtek wyjściowych w kolorze khaki i w kolorze czarnym"

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest dostawa 1000 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze khaki i 30 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze czarnym, w tym: a) dostawa 600 kpl. ww. kurtek w kolorze khaki i 20 kpl. ww. kurtek w kolorze czarnym - w ramach zamówienia podstawowego; b) dostawa maksymalnie 400 kpl. ww. kurtek w kolorze khaki i maksymalnie 10 kpl. ww. kurtek w kolorze czarnym - w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie wyznaczonym do złożenia ofert wzoru oferowanego przedmiotu umundurowania w 1 stopniu jakości tj.: kurtki wyjściowej w kolorze khaki w rozmiarze: wzrost – 175 cm, obwód klatki piersiowej – 98 cm (1 kpl.). 3. Wykonawca jest też zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) analiz, atestów, raportów z badań lub innych równoważnych dokumentów zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe tkaniny zasadniczej, dzianiny futerkowej na kołnierz, dzianiny syntetycznej na podszewkę - użytych do wykonania kurtki wyjściowej w kolorze khaki i kurtki wyjściowej w kolorze czarnym - potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 1 zamówienia, przy czym dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze lub producentów tych materiałów; 2) dokumentacji techniczno-technologicznej w polskiej wersji językowej, dotyczącej wytwarzania oferowanego wyrobu, zawierającej co najmniej: a) opis przedmiotu zamówienia, b) rysunek (rysunki), c) wymagania techniczne zawierające m. in.: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, e) tabelę wymiarów, f) opis sposobu pakowania i przechowywania. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert (w tym weryfikacji i oceny wzoru zaoferowanych kurtek wyjściowych i weryfikacji dokumentów przedmiotowych wyszczególnionych w pkt. 3 powyżej), a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe i opcję - w terminie do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022r. 6. Ofertę i inne dokumenty/oświadczenia należy składać poprzez System SmartPzp pod adres: https://portal.smartpzp.pl/kgsg. Do pełnego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących min. wymagań techn. i specyfiki połączenia: 1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: A) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) Komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 lub ich nowsze wersje, b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późn., Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek, B) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP): a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Pozostałe informacje znajdują się na stronie https://portal.smartpzp.pl/kgsg/elearning oraz w SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: jakość / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia podstawowego / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 400 kpl. kurtek wyjściowych w kolorze khaki i maksymalnie 10 kpl. ww. kurtek w kolorze czarnym, o których mowa w pkt II.2.4) ppkt 1 lit. b). W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. W oświadczeniu Zamawiający poda ostateczną liczbę i rozmiary przedmiotu umowy zamawianego w ramach prawa opcji. 3. Przedmiot objęty zamówieniem opcjonalnym będzie tożsamy z przedmiotem objętym zamówieniem podstawowym. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamówienie opcjonalne w terminie do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie wynoszącej 5 900, 00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset zł 00/100), zaznaczając cel wpłaty. 2. Wadium musi być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa kurtek służbowych w kolorze oliwkowym i w kolorze granatowym"

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa 850 kpl. kurtek służbowych w kolorze oliwkowym i 70 kpl. kurtek służbowych w kolorze granatowym, w tym: a) dostawa 450 kpl. ww. kurtek w kolorze oliwkowym i 40 kpl. ww. kurtek w kolorze granatowym - w ramach zamówienia podstawowego; b) dostawa maksymalnie 400 kpl. ww. kurtek w kolorze oliwkowym i maksymalnie 30 kpl. ww. kurtek w kolorze granatowym - w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie wyznaczonym do złożenia ofert ostatecznego wzoru oferowanego przedmiotu umundurowania w 1 stopniu jakości tj.: kurtki służbowej w kolorze oliwkowym w rozmiarze: wzrost – 176 cm, obwód klatki piersiowej – 108 cm (1 kpl.). 3. Wykonawca jest też zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) analiz, atestów, raportów z badań lub innych równoważnych dokumentów zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe laminatu, dzianiny podszewkowej, dzianiny typu polar, tkaniny poliestrowej i folii odblaskowej na napisy i na wypustki - użytych do wykonania kurtki służbowej w kolorze oliwkowym i kurtki służbowej w kolorze granatowym – potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 2 zamówienia, przy czym dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze lub producentów tych materiałów; 2) dokumentacji techniczno-technologicznej w polskiej wersji językowej, dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającej co najmniej następujące informacje: a) opis przedmiotu zamówienia, b) rysunek (rysunki), c) wymagania techniczne zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, e) tabelę wymiarów, f) opis sposobu pakowania i przechowywania. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert (w tym weryfikacji i oceny wzoru zaoferowanych kurtek służbowych i weryfikacji dokumentów przedmiotowych wyszczególnionych w pkt. 3 powyżej), a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe i opcję w terminie do 130 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r. 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Sekcji II niniejszego ogłoszenia – w opisie części 1 zamówienia - w pkt. II.2.4) - w ppkt. 6

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: jakość / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia podstawowego / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 130
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 400 kpl. kurtek służbowych w kolorze oliwkowym i maksymalnie 30 kpl. kurtek służbowych w kolorze granatowym, o których mowa w pkt II.2.4) ppkt 1 lit. b). 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. W oświadczeniu Zamawiający poda ostateczną liczbę i rozmiary przedmiotu umowy zamawianego w ramach prawa opcji. 3. Przedmiot objęty zamówieniem opcjonalnym będzie tożsamy z przedmiotem objętym zamówieniem podstawowym. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje - zamówienie opcjonalne w terminie do 130 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie wynoszącej 8 000, 00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100), zaznaczając cel wpłaty. 2. Wadium musi być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa kurtek ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14"

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Hauptort der Ausführung:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (75-531 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa 450 kpl. kurtek ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14, w tym: a) dostawa 250 kpl. ww. kurtek - w ramach zamówienia podstawowego; b) dostawa maksymalnie 200 kpl. ww. kurtek - w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie wyznaczonym do złożenia ofert ostatecznego wzoru oferowanego przedmiotu umundurowania w 1 stopniu jakości tj.: kurtki ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14 w rozmiarze: wzrost – 176 cm, obwód klatki piersiowej – 108 cm (1 kpl.). 3. Wykonawca jest też zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) Certyfikatu Oceny Zgodności Wyrobu na laminat użyty do wykonania kurtki ubrania na złą pogodę – wydanego przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację OiB lub analiz, atestów, raportów z badań lub innych równoważnych dokumentów zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe laminatu - potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej laminatu - zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 3 zamówienia, przy czym dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze; 2) analiz, atestów, raportów z badań lub innych równoważnych dokumentów zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe dzianiny typu polar i tkaniny poliestrowej - użytych do wykonania kurtki ubrania na złą pogodę – potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 3 zamówienia, przy czym dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze lub producentów tych materiałów; 3) dokumentacji techniczno-technologicznej w polskiej wersji językowej, dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającej co najmniej następujące informacje: a) opis przedmiotu zamówienia, b) rysunek (rysunki), c) wymagania techniczne zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, e) tabelę wymiarów, f) opis sposobu pakowania i przechowywania. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert (w tym weryfikacji i oceny wzoru zaoferowanych kurtek ubrania na złą pogodę i weryfikacji dokumentów przedmiotowych wyszczególnionych w pkt. 3 powyżej), a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe i opcję w terminie do 130 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r. 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Sekcji II niniejszego ogłoszenia – w opisie części 1 zamówienia - w pkt. II.2.4) - w ppkt. 6

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: jakość / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia podstawowego / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 130
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 200 kpl. kurtek ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14, o których mowa w pkt II.2.4) ppkt 1 lit. b). 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. W oświadczeniu Zamawiający poda ostateczną liczbę i rozmiary przedmiotu umowy zamawianego w ramach prawa opcji. 3. Przedmiot objęty zamówieniem opcjonalnym będzie tożsamy z przedmiotem objętym zamówieniem podstawowym. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamówienie opcjonalne w terminie do 130 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie wynoszącej 3 500, 00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100), zaznaczając cel wpłaty. 2. Wadium musi być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Dostawa ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14 i ubrań uniwersalnych-ocieplaczy"

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Kętrzyn, Białystok, Chełm, Przemyśl, Nowy Sącz, Racibórz, Lubań, Krosno Odrzańskie, Gdańsk, Koszalin i Warszawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem części 4 zamówienia jest dostawa 1500 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG i 1500 kpl. ubrań uniwersalnych-ocieplaczy, w tym: a) dostawa 1 000 kpl. ubrań na złą pogodę i 1000 kpl. ubrań uniwersalnych-ocieplaczy - w ramach zamówienia podstawowego; b) dostawa maksymalnie 500 kpl. ubrań na złą pogodę i maksymalnie 500 kpl. ubrań uniwersalnych - ocieplaczy w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie wyznaczonym do złożenia ofert ostatecznego wzoru oferowanego przedmiotu umundurowania w 1 stopniu jakości tj.: 1 kpl. ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14 - w rozmiarze: wzrost – 176 cm, obwód klatki piersiowej – 108 cm, obwód pasa – 100 cm oraz 1 kpl. ubrania uniwersalnego-ocieplacza w rozmiarze: wzrost – 176 cm, obwód klatki piersiowej – 108 cm, obwód pasa – 100 cm. 3. Wykonawca jest też zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) Certyfikatu Oceny Zgodności Wyrobu na laminat użyty do wykonania ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym (kurtki i spodni) – wydanego przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację OiB lub analiz, atestów, raportów z badań lub innych równoważnych dokumentów zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe laminatu - potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej laminatu zamieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 4 zamówienia, przy czym dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze; 2) analiz, atestów, raportów z badań lub innych równoważnych dokumentów, zawierających wskaźniki techniczno-użytkowe dzianiny typu polar, tkaniny poliestrowej, materiałów odblaskowych – użytych do wykonania ubrania na złą pogodę z nadrukiem maskującym (kurtki i spodni) i ubrania uniwersalnego-ocieplacza (bluzy i spodni) potwierdzających spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym części 4 zamówienia, przy czym dokumenty te muszą być wystawione przez akredytowane laboratoria badawcze lub producentów tych materiałów; 3) dokumentacji techniczno-technologicznej dotyczącej wytwarzania oferowanego przedmiotu zamówienia w polskiej wersji językowej, zawierającego co najmniej następujące informacje: a)opis przedmiotu zamówienia, b) rysunek (rysunki), c) wymagania techniczne (zawierające między innymi: zestawienie części składowych, wykaz materiałów (z uszczegółowieniem materiałów z których został wykonany laminat) i dodatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia); d) opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego oznaczenia, e) tabelę wymiarów, e) opis sposobu pakowania i przechowywania. 4. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert (w tym weryfikacji i oceny wzoru zaoferowanych ubrań na złą pogodę oraz wzoru zaoferowanych ubrań uniwersalnych-ocieplaczy, a także weryfikacji dokumentów przedmiotowych wyszczególnionych w pkt. 3 powyżej), a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe i opcję w terminie do 140 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r. 6. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w Sekcji II niniejszego ogłoszenia – w opisie części 1 zamówienia - w pkt. II.2.4) - w ppkt. 6.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: jakość / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji zamówienia podstawowego / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 140
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 500 kpl. ubrań na złą pogodę z nadrukiem maskującym SG 14 i maksymalnie 500 kpl. ubrań uniwersalnych - ocieplaczy - w ramach zamówienia objętego prawem opcji, o których mowa w pkt II.2.4) ppkt 1 lit. b). 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w formie pisemnej nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. W oświadczeniu Zamawiający poda ostateczną liczbę i rozmiary przedmiotu umowy zamawianego w ramach prawa opcji. 3. Przedmiot objęty zamówieniem opcjonalnym będzie tożsamy z przedmiotem objętym zamówieniem podstawowym. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamówienie opcjonalne w terminie do 140 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do 16.12.2022 r.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca wniesie wadium w kwocie wynoszącej 30.000, 00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100), zaznaczając cel wpłaty. 2. Wadium musi być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia nw. warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej/zawodowej: a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 1 dostawę, obejmującą swym zakresem co najmniej 300 kpl. kurtek z podpinką ocieplającą; b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 1 dostawę, obejmującą swym zakresem co najmniej 280 kpl. kurtek z podpinką ocieplającą, wykonanych z laminatu wodoszczelnego i paroprzepuszczalnego z zastosowaniem taśm uszczelniających szwy;c) w przypadku składania oferty na część 3 zamówienia - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 1 dostawę, obejmującą swym zakresem co najmniej 130 kpl. kurtek z podpinką ocieplającą, które kwalifikują się do wyrobów ochronnych przeznaczonych do stosowania w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, wiatr) tj. wykonanych z laminatu wodoszczelnego i paroprzepuszczalnego z zastosowaniem taśm uszczelniających szwy; d) w przypadku składania oferty na część 4 zamówienia - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej 1 dostawę, obejmującą swym zakresem co najmniej 450 kurtek z podpinką ocieplającą i nie mniej niż 450 par spodni, które kwalifikują się do wyrobów ochronnych przeznaczonych do stosowania w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, wiatr) tj. kurtek i spodni wykonanych z laminatu wodoszczelnego i paroprzepuszczalnego z zastosowaniem taśm uszczelniających szwy. 2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów oraz jednolite dokumenty tych podmiotów oraz ich oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835). Wykonawca złoży także w odniesieniu do tych podmiotów środki dowodowe określone w Sekcji VI niniejszego ogłoszenia - w pkt. VI.3 - w ppkt. 3 lit. a), b), c) i e).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. dotyczy części 1 zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) inspekcjonowania warunków produkcji i dostaw przedmiotu zamówienia dla Straży Granicznej; b) pobrania surowców (materiałów) użytych do wykonania przedmiotu zamówienia do badań laboratoryjnych w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia; 2. dotyczy części 2 - 4 zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu (w tym laminatu) zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, która zostanie potwierdzona przez organ upoważniony. 3. Pozostałe wymagania związane z realizacją umów dotyczących części 1, 2, 3 i 4 zamówienia zawarte są w dokumentacji zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu: 1) z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, z art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) i z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022); 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). Wykonawca musi również złożyć wraz z ofertą oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę zawierające informacje wskazane w Zał. 4/4a do SWZ. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów: a) informacji z KRK w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; b) informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; d) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (z zastrzeżeniem art. 127 ust.1 ustawy Pzp); f) wykazu dostaw i dowodów, o których mowa w Sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP wówczas składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415). Forma dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt a). 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022