Lieferungen - 268610-2022

20/05/2022    S98

Polska-Zgorzelec: Produkty farmaceutyczne

2022/S 098-268610

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 231161448
Adres pocztowy: ul. Lubańska 11-12
Miejscowość: Zgorzelec
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 59-900
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Jabłoński
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
Tel.: +48 571334686
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów).

Numer referencyjny: 18/ZP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej (w tym również do realizacji programów leczenia nowotworów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2, 3, 6.1 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkty lecznicze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkty lecznicze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkty lecznicze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkty lecznicze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkty lecznicze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkty lecznicze.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Wyrób medyczny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000 Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33651600 Szczepionki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna WS - SP ZOZ w Zgorzelcu; 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12

II.2.4)Opis zamówienia:

Produkt leczniczy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 19/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryterium oceny ofert: Oferowana cena brutto - 100%

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Numeracja zgodna z SWZ.

5.1.W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów (dokumenty należy złożyć wraz z ofertą):

5.1.1.Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w przypadku zaoferowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych spełnia odpowiednio wymogi:

a) dla produktów leczniczych ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.)

b) dla wyrobów medycznych ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych w terminie do 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia.

5.2. Zamawiający zastrzega, że jeżeli Wykonawca, nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku, o którym mowa powyżej, wezwania do uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, ustawy PZP i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zmienionego art. 1 pkt 23 Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 8 kwietnia 2022 nr 2022/576 w sprawie dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r. poz. 835).

6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:

6.1.2.1 dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

6.1.2.2 dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.) (dotyczy wszystkich pakietów oprócz pakietu nr 7).

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami grupy I-R, wydanego na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020r. poz. 2050 t.j. ze zm.) – (dotyczy pakietu nr: 1)

Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ (część IV - alfa).

6.1.2.3 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

6.1.2.4 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

- Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Numeracja zgodna z SWZ.

6.2.Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ oraz oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ - sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz załącznik nr 4A do SWZ.

6.3.Zamawiający informuje, że jednolity dokument można pobrać ze strony internetowej https://espd.uzp.gov.pl/i wypełnić w wymaganych miejscach.

6.4.Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 462 ust. 5 ustawy PZP).

6.5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiące załącznik nr 4A do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.6.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem JEDZ oraz oświadczeniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ, także oświadczenie JEDZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument (JEDZ) złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

7.Fakultatywne podstawy wykluczenia

7.1. Zamawiający nie określa fakultatywnych warunków wykluczenia.

8.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć dokumenty NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ).:

8.1.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

-Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

8.1.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

-Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.) (dotyczy wszystkich pakietów oprócz pakietu nr 7).

-Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami grupy I-R, wydanego na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020r. poz. 2050 t.j. ze zm.) – (dotyczy pakietu nr: 1)

Oświadczenie o powyższym należy złożyć w formularzu JEDZ (część IV - alfa).

8.1.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej

-Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

8.1.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

-Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Numeracja zgodna z SWZ.

8.2.W celu potwierdzenia braku podstaw obligatoryjnego wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

8.2.1.Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ).

8.2.2.Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ

8.2.3.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania: NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ):

8.2.3.1.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

8.2.3.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie,

8.2.3.3. o braku zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.

8.2.4.Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym wg wzoru załącznika 4A do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia, że Wykonawca nie jest:

8.2.4.1.obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

8.2.4.2.osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

8.2.4.3.osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

a)obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji

oraz (jeżeli dotyczy) że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

NA WEZWANIE Zamawiającego (zgodnie z punktem 8.4 SWZ)

8.3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

8.3.1.Dokument o którym mowa w pkt. 8.3. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Numeracja zgodna z SWZ.

8.3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.3 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której, dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepisy pkt. 8.3.1. stosuje się odpowiednio.

8.3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.7. W celu zapewnienia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

8.11. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę wspólną lub Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w odpowiedzi na wezwanie składa dokumenty opisane powyżej. Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

8.12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 8 SWZ składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Oferta wspólna.

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

9.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 9.1.

9.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa pkt. 9.1. została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

9.5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

9.5.1. partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.

9.5.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Numeracja zgodna z SWZ.

9.5.3. każdy z partnerów musi złożyć oświadczenie, w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia,

9.5.4. partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu.

9.5.5. warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

9.5.6. składając ofertę wspólną należy złożyć do oferty oświadczenie wskazujące, która część zamówienia będzie realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum

9.5.7 wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (lidera) konsorcjum.

KOMUNIKACJA:

10.1.1Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. (formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx)

10.1.2 Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10.1.1 SWZ, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa poniżej.

10.1.3 W przypadku, gdy zamawiający, na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy PZP w całości w części odstąpi od wymagania lub nie dopuści użycia środków komunikacji elektronicznej, co będzie wyraźnie zaznaczone w SWZ, oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty mogą być sporządzone w postaci innej niż elektroniczna, w szczególności w postaci papierowej jako model fizyczny, model w skali lub próbki, w sposób i zakresie który zostanie określony przez zamawiającego w SWZ.

10.1.6.Dokumenty elektronicznej przekazuje się w postępowaniu przy użyciu dedykowanej elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec, zwanej dalej Platformą zakupową lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl (nie dotyczy złożenia oferty). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem znaku sprawy – 18/ZP/2022.

10.1.13 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

- być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

Szczegółowe zasady zawarte są w rozdziale 10SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych w istotnych postawieniach umowy, który stanowi załącznik nr 6.1 SWZ.

2. Zgodnie z treścią art. 455 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w istotnych postanowieniach umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 138 ust.2 pkt.2) dokonano skrócenia terminu składania ofert, z uwagi na to, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Termin został skrócony z 30 dni do 20 dni. Nie udzielenie niniejszego zamówienia spowodowałoby brak możliwości bieżącego udzielania świadczeń zdrowotnych, co skutkowałoby bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów. Pilność udzielenia niniejszego zamówienia, wynika z powodu unieważnienia kilku pakietów w postępowaniu przetargowym nr 3/ZP/2021

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/06/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. Otwarcie ofert jest niejawne. W przypadku awarii tego systemu, która będzie powodować brak możliwości otw. ofert w wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na dedykowanej platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

styczeń 2023r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Numeracja zgodna z SWZ

13.6. Zawartość oferty. Złożona oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, musi zawierać:

13.6.1. wypełniony załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty,

13.6.2. wypełniony załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy,

13.6.3. wypełniony załącznik nr 4 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

13.6.4. wypełniony załącznik nr 4A do SWZ - oświadczenie z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

13.6.5. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w przypadku zaoferowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych spełnia odpowiednio wymogi:

a) dla produktów leczniczych ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.),

b) dla wyrobów medycznych ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG

Wykonawca ma obowiązek przedstawić na każde wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych w terminie do 3 dni od dnia wezwania Wykonawcy do złożenia.

13.6.6. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Zapisy tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

13.6.7. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 13.4. – 13.5. SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Numeracja zgodna z SWZ.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

20.1. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z Działem IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany.

20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Szczegółowe informacje, co ma w swojej treści obejmować odwołanie zawarte jest w art. 516 ustawy PZP.

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

20.5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, lub w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

20.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

20.7. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

20.8. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób niż określona w zdaniu pierwszym powyżej.

b) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia o zamówieniu, lub treści dokumentów zamówienia (w tym SWZ), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na dedykowanej dla Zamawiającego Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec;

c) wobec czynności innych niż określone w ppkt. a) i b), wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022