Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Lieferungen - 268636-2022

20/05/2022    S98

België-Lier: Databasebeheerssysteem

2022/S 098-268636

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HeiligHartziekenhuis Lier
Postadres: Mechelsestraat 24
Plaats: Lier
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2500
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Wendy Blankert
E-mail: wendy.blankert@hhzhlier.be
Telefoon: +32 34913750
Fax: +32 34912346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hhzhlier.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/185/ZV/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering, installatie en onderhoud Patient data monitoring system

Referentienummer: 2022-021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48612000 Databasebeheerssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

H.-Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24 te 2500 Lier

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering, installatie en onderhoud Patient data monitoring system

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische specificaties / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische dienstverlening / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: o niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen; o niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

2. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ-attest). In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

3. In navolging van art. 68 van het KB van 18 juni 2017 moet de kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (fiscaal attest). Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën. In toepassing van artikel 62 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen fiscaal attest bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen.

4. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor (gelieve naam en ondernemingsnummer toe te voegen aub) met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval private onderneming: 0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen + 0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen + 3,107 x Winst voor belastingen en interest (*) / Totale bezittingen + 0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden + 0,998 x Omzet / Totale bezittingen. (*) indien er een verlies is, dient dit bedrag van een minteken te worden voorzien. De score dient bevestigd te worden door een erkend boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

5. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

1. Het UEA

2. Het UEA

3. De aanbesteder zal deze informatie zelf opvragen.

4. Minimumeis: Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. Wanneer de score lager is, is een expliciete verklaring van de boekhouder / revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht. De financiële diensten van de ziekenhuizen, zullen aan de hand van deze verklaring oordelen, of de ondernemer al dan niet verder kan weerhouden worden. In voorkomend geval dient de boekhouder / revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere Z-score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

5. Bewijs Polis meegeven.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. - Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd.

2. - Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

3. - Een geldig ISO27001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van beveiligingsmanagement.

4. - De kandidaat dient een lijst te bezorgen van zijn eigen medewerkers, onderverdeeld in expertise en kwalificaties, certificering, waaruit blijkt dat de inschrijver over voldoende gekwalificeerde, gecertificeerde eigen mankracht beschikt om dit soort opdrachten te kunnen aannemen. M

5. - Bij zijn aanvraag tot deelneming bevestigt de kandidaat dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

6. Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimumeisen: de kandidaat levert minstens 2 referenties, waarvan minstens 1 referentie van een ziekenhuis met minstens 400 bedden. Elke referentie (minstens 2) is vergezeld van de gevraagde informatie: • Gegevens contactpersoon (e-mail adres, functie); • Budgettaire grootte, totaal en jaarlijks, opgedeeld in leveringen en diensten; • Aantal jaar lopende; • De publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren; • Aantal personeel betrokken en hun functie binnen de referentie; • Aantal bedden te beheren; • De scope van het project; • Aantoonbaar maken via verklaringen van goede uitvoering van de referentie, met naam en contactgegevens; • Gebruikte technologieën binnen het project.

2. Minimumeis: de kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor

3. Minimumeis: de kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor.

4. Minimumeis: de kandidaat toont aan de hand van certificaten aan dat de kandidaat beroep kan doen op (i)gecertificeerde System Experten en (ii) gecertifieerde Field Engineer.

5. Minimumeis: de kandidaat voegt een verklaring op eer toe dat hij en de contactpersonen het Nederlands machtig zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen

6. CE Markering of gelijkwaardig

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Omwille van de afschrijving van de server en de lange implementatietijd.

IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/06/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/01/2023

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen , afdeling Mechelen
Postadres: Keizerstraat 20
Plaats: Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022